سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری


اجرای بند ک ماده 19 قانون برنامه دوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

خلاصه واخواهی: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با مستند قرار دادن نامه شماره 8994 مورخ 31/4/81 سازمان حسابرسی مبنی بر سرمایه گذاری شرکت در طرحهای تولید و انتقال نیرو در سال 78 بالغ بر 551 217 میلیون ریال از درآمد مشمول مالیات با احتساب هزینه های برگشتی به مبلغ 449 3 میلیون ریال به لحاظ کمتر بودن میزان درآمد مشمول مالیات از رقم سرمایه گذاری مبادرت به نقض رأی هیأت بدوی وبرگ تشخیص مالیات نموده است، لیکن با ملحوظ داشتن آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره های 14805-4/30 مورخ 26/12/71 و 7411-4/30 مورخ 10/7/76 وحکم بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه که اجازه داده است تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه سنواتی شرکتهای برق منطقه ای با تصویب مجمع عمومی شرکتهای یاد شده جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرحهای مذکور اختصاص یابد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. در صورتیکه شرکت طبق اظهارنامه تسلیمی واظهارنامه اصلاحی دارای زیان ویژه بوده، در حالیکه سرمایه گذاری از محل سود ویژه امکان پذیر می باشد لذا برگشت هزینه های غیر قابل قبول وکسر زیان شرکت که منجر به تعیین درآمد مشمول مالیات به مبلغ 900 344 میلیون ریال گردیده علی القاعده مشمول معافیت نبوده وتقاضای طرح پرونده در هیأت همرض را می نماید.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید:

حسب محتویات پرونده شرکت مودی اظهارنامه مالیاتی سال عملکرد 1378 خود را با نشان دادن مبلغ 581 361 153 ریال زیان تسلیم حوزه مالیاتی نموده است، در اجرای بخشنامه شماره 53840/1864/5/30 مورخ 2/11/79 رسیدگی وتعیین درآمد مشمول مالیات به سازمان حسابرسی واگذار شده است حسابرسان سازمان مذکور از طریق رسیدگی به دفاتر وعدم قبول بخشی از هزینه های شرکت مبلغ 000 000 449 3 ریال درآمد مشمول مالیات تعیین نموده اند، به علت اعتراض شرکت پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح ومنجر به صدور رأی با تأئید درآمد مشمول مالیات گردیده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با استناد به بند “ک” ماده 19 قانون برنامه دوم توسعه وبا عنایت به اینکه میزان سرمایه گذاری شرکت در طرحهای تولید برق بیشتر از درآمد مشمول مالیات تشخیص شده وسیله سازمان حسابرسی می باشد رأی به رفع تعرض از شرکت و ابطال برگ تشخیص مالیات داده است، در حالیکه مفاد بند “ک” ماده 19 قانون مذکور ناظر به مواردی است که شرکت دارای سود ویژه بوده ودر صورتیکه از محل سود ویژه ابرازی اقدام به سرمایه گذاری در طرحهای فوق الذکر نماید سود مذکور معاف از مالیات می باشد در حالیکه در خصوص موضوع شرکت مودی در سال مربوط زیان نشان داده است، ضمنا به موجب بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کلیه معافیتهای شرکتهای دولتی لغو گردیده است، هیأت یاد شده بدون توجه به موارد فوق اقدام به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به لحاظ مغایرت با مقررات قانون برنامه دوم توسعه و قانون بودجه سال 1378 نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف دیگری ارجاع می گردد.

اجرای بند ک ماده 19 قانون برنامه دوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

خلاصه واخواهی: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با مستند قرار دادن نامه شماره 8994 مورخ 31/4/81 سازمان حسابرسی مبنی بر سرمایه گذاری شرکت در طرحهای تولید و انتقال نیرو در سال 78 بالغ بر 551 217 میلیون ریال از درآمد مشمول مالیات با احتساب هزینه های برگشتی به مبلغ 449 3 میلیون ریال به لحاظ کمتر بودن میزان درآمد مشمول مالیات از رقم سرمایه گذاری مبادرت به نقض رأی هیأت بدوی وبرگ تشخیص مالیات نموده است، لیکن با ملحوظ داشتن آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره های 14805-4/30 مورخ 26/12/71 و 7411-4/30 مورخ 10/7/76 وحکم بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه که اجازه داده است تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه سنواتی شرکتهای برق منطقه ای با تصویب مجمع عمومی شرکتهای یاد شده جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرحهای مذکور اختصاص یابد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. در صورتیکه شرکت طبق اظهارنامه تسلیمی واظهارنامه اصلاحی دارای زیان ویژه بوده، در حالیکه سرمایه گذاری از محل سود ویژه امکان پذیر می باشد لذا سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری برگشت هزینه های غیر قابل قبول وکسر زیان شرکت که منجر به تعیین درآمد مشمول مالیات به مبلغ 900 344 میلیون ریال گردیده علی القاعده مشمول معافیت نبوده وتقاضای طرح پرونده در هیأت همرض را می نماید.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید:

حسب محتویات پرونده شرکت مودی اظهارنامه مالیاتی سال عملکرد 1378 خود را با نشان دادن مبلغ 581 361 153 ریال زیان تسلیم حوزه مالیاتی نموده است، در اجرای بخشنامه شماره 53840/1864/5/30 مورخ 2/11/79 رسیدگی وتعیین درآمد مشمول مالیات به سازمان حسابرسی واگذار شده است حسابرسان سازمان مذکور از طریق رسیدگی به دفاتر وعدم قبول بخشی از هزینه های شرکت مبلغ 000 000 449 3 ریال درآمد مشمول مالیات تعیین نموده اند، به علت اعتراض شرکت پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح ومنجر به صدور رأی با تأئید درآمد مشمول مالیات گردیده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با استناد به بند “ک” ماده 19 قانون برنامه دوم توسعه وبا عنایت به اینکه میزان سرمایه گذاری شرکت در طرحهای تولید برق بیشتر از درآمد مشمول مالیات تشخیص شده وسیله سازمان حسابرسی می باشد رأی به رفع تعرض از شرکت و ابطال برگ تشخیص مالیات داده است، در حالیکه مفاد بند “ک” ماده 19 قانون مذکور ناظر به مواردی است که شرکت دارای سود ویژه بوده ودر صورتیکه از محل سود ویژه ابرازی اقدام به سرمایه گذاری در طرحهای فوق الذکر نماید سود مذکور معاف از مالیات می باشد در حالیکه در خصوص موضوع شرکت مودی در سال مربوط زیان نشان داده است، ضمنا به موجب بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کلیه معافیتهای شرکتهای دولتی لغو گردیده است، هیأت یاد شده بدون توجه به موارد فوق اقدام به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به لحاظ مغایرت با مقررات قانون برنامه دوم توسعه و قانون بودجه سال 1378 نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف دیگری ارجاع می گردد.

اصل سهام و سود ۲۰ درصدی ۹۶ درصد از حقیقی‌ها بیمه شد

به گزارش اقتصاد ملت ؛ بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که در هفته گذشته طراحی و در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح شده بود، از شنبه صبح اجرایی می‌شود.

1- بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه گذاران صورت می‌گیرد.
سر رسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهار شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱ می باشد. و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می نماید اعمال و اجرایی خواهد شد.

2- انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می نماید.

(منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری مذکور، از محل بودجه سال ۱۴۰۲ تامین می گردد.)

3-تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و بمرور افزایش مبلغ مذکور.

4-واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از روز شنبه جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال.

5- هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت ها و نهاد های مالی شبه دولتی، صندوق های بازنشستگی و نهاد های نظامی و حمایت این نهاد ها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی.

6-همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود.

همچنین با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس نیز موارد ذیل اجرایی خواهد شد.

7-افزایش سپرده گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت.

8-محدود کردن بخش فروش بازارگردان ها تا اطلاع ثانوی.

9- توقف پذیره نویسی اوراق بهادار و عرضه های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه.

10- بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰٫

سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری

print version

کاهش نرخ سود بازار بین بانکی

کاهش نرخ سود بازار بین بانکی

نقدینه- بانک مرکزی اقدامات اعتباری شبکه بانکی کشور در فاصله نیمه دوم سال ۹۴تا ۱۰ماهه ابتدای امسال را اعلام کرد .

به گزارش ژایگاه خبری نقدینه، بانک مرکزی اعلام کرد: بخش اعتبارات بانک مرکزی فعالیت ها و اقدامات بسیاری از قبیل انتشار و فروش اوراق مشارکت، تدوین دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، اعطای تسهیلات مسکن به زوجین خانه اولی، مدیریت و کنترل نرخ سود بازار بین بانکی و نیز تعمیق معاملات بازار بین بانکی را در بازه زمانی نیمه دوم سال ۱۳۹۴تا دی‌ماه ۱۳۹۵اجرا و پیاده سازی کرده است .

۱ - از ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۴ توسط دولت به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شده‌‌ است که از آن میزان، بالغ بر ۸,۷۶۶ میلیارد ریال به فروش رسیده است .

۲ - بابت طرح‌های شهرداری های تهران، مشهد، اصفهان و تبریز جمعاً بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شد که از آن میزان بالغ بر ۱۵,۶۵۱ میلیارد ریال از آن به فروش رسید .

۳ - به میزان ۲۳ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نافروش مانده دولت (از ابتدای سال ۱۳۹۴)، مجدداً عرضه و به پیمانکاران طلبکار از دولت واگذار شد .

طی دوره مورد گزارش جمعاً ۲۶۹,۵۰۰میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) منتشر شد که بالغ بر ۱۳۶.۶۹۰میلیارد از آن به فروش رسید .

۱ - سود قطعی اوراق مشارکت انتشار یافته توسط شهرداری‌های قم و قزوین در سال ۱۳۸۸ محاسبه و اعلام شد. سود قطعی اوراق مشارکت شهرداری قم به میزان ۲۳,۵ درصد (۳.۵ درصد مازاد سالانه) و شهرداری قزوین به میزان ۲۰.۳ درصد (۰.۳ مازاد سالانه) اعلام شد .

۲ - سود قطعی اوراق مشارکت انتشار یافته توسط شرکت نفت و گاز پارس در سال ۱۳۸۹ به میزان ۶,۹۷ درصد سالیانه مازاد بر سود علی‌الحساب پرداختی، محاسبه و اعلام شد .

۱ - از سوی وزارت جهاد کشاورزی به میزان ۳۳ هزارمیلیاردریال اوراق مرابحه با موضوع خرید محصولات استراتژیک کشاورزی انتشار یافت که ۲۹,۶۰۰ میلیاردریال از آن توسط بانک‌های مسکن، ملت، سپه، اقتصاد نوین، کارآفرین، پست بانک،‌ سینا و خاورمیانه خریداری شد .

۲ - از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزان ۴۰ هزارمیلیاردریال اوراق مرابحه با موضوع تامین مالی برای خرید دارو با سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری هدف بازپرداخت بدهی‌های بیمه سلامت با عاملیت بانک رفاه کارگران انتشار یافت. ۲۰ هزار میلیاردریال از این اوراق با نرخ ۲۰ درصد جهت واگذاری به شرکت‌های تامین سرمایه انتشار یافت که ۱۹ هزارمیلیاردریال از آن به فروش رسید. ۲۰ هزار میلیارد ریال دیگر نیز با نرخ ۱۶ درصد جهت واگذاری به طلبکاران بیمه سلامت انتشار یافت که واگذاری آن ادامه دارد .

در راستای رسالت شبکه بانکی کشور برای تامین مالی نظام اقتصادی کشور و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری‏‏ مدظله العالی‏‏ در ابتدای سال مبنی بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط و ارتقاء توان رقابت‌پذیری آنها، دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای تسهیل تامین مالی اینگونه واحدها توسط این بانک تدوین و طی نامه شماره ۲۷۵۷۷‏‏,۹۵مورخ ۱‏‏.۲‏‏.۱۳۹۵به شبکه بانکی کشور برای اجرا ابلاغ شد .

مستثنی شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط از شرط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات

در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت محترم برای خروج غیرتورمی از رکود، هیأت محترم وزیران طی مصوبه شماره ۱۸۵۴۹‏‏.ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ۱۹‏‏,۲‏‏.۱۳۹۵بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شمول تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۴۹‏‏.ت۳۹۳۹۹هـ مورخ ۲۶‏‏.۱۲‏‏.۱۳۸۶، بندهای (۳) و (۴) جزء (ج) تصمیم نامه شماره ۸۴۵۷۰. مورخ ۲۶‏‏.۷‏‏.۱۳۹۳و نیز شرط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات، مستثنی کرد که مراتب طی نامه شماره ۵۳۲۲۸‏‏.۹۵مورخ ۲۱‏‏.۲‏‏.۱۳۹۵به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد .

شایان ذکر است بر اساس آخرین آمار و اطلاعات، از ابتدای سال ۱۳۹۵تا ۲۶دی ماه بالغ بر ۱۴۰,۷هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۲۰.۳هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده که از این تعداد، بخشی از سوی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به بانک ها معرفی شده و بخشی نیز بصورت مستقیم توسط بانک‌ها پرداخت شده است. همچنین برآورد می‌شود این رقم تا پایان سال به ۱۶۰هزار میلیارد ریال افزایش یابد .

به درخواست وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در مورد تمدید مستثنی شدن دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا از محدودیت‌های ذی‌نفع واحد موضوع در یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۸‏‏,۴‏‏.۱۳۹۵شورای پول و اعتبار مطرح و شورا با حفظ سقف تسهیلات استفاده شده و تعهدات فعلی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا نزد بانک ها موافقت کرد .

وفق مصوبه۱۳۹۴,۱۲.۱۱شورای پول و اعتبار اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی بر روی یک پلاک ثبتی از ۸۰۰، ۶۰۰و ۴۰۰میلیون ریال به :

۱,۲۰۰میلیون ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای۲۰۰ هزار نفر جمعیت (هریک از زوجین حداکثر ۶۰۰ میلیون‌ریال )

تبصره: اولویت استفاده از منابع اقساط وصولی طرح مسکن‌مهر جهت تکمیل واحدهای نیمه تمام طرح مزبور به قوت خود باقی است .

وفق مصوبه مورخ ۱۳۹۴,۱۲.۱۱شورای پول و اعتبار اعطای تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن(حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز)از ۵۰۰،۶۰۰و۴۰۰میلیون ریال به :

به موجب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۴,۱۲.۱۱شورای پول و اعتبار مقرر شد:«تسهیلات دوران مشارکت مدنی ساخت مسکن صرفاً محدود به حداکثر ۸۰درصد کل سرمایه‌گذاری در طرح (بدون احتساب قیمت زمین) است، ضمن اینکه اعطای تسهیلات غیرمشارکتی نیز می‌باید براساس مقررات و ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مورد اقدام قرار شود .»

بهره برداری از فاز اول سامانه معامله گری الکترونیکی بازار بین بانکی ریالی در تیر ماه سال ۱۳۹۵صورت گرفت .

در ادامه کنترل نرخ سود موزون بازار بین بانکی از سال ۱۳۹۴نرخ سود از ۲۷درصد در شهریورماه سال ۱۳۹۴به رقم ۱۸,۵درصد در پایان سال ۱۳۹۴و هم اکنون نرخ در دامنه ۱۷ - ۱۸.۵درصد تثبیت شده است .

با گسترش و تعمیق معاملات بازار بین بانکی، تمایل بانکها به تامین مالی کوتاه مدت از بازار بین بانکی افزایش یافته است .

ابلاغ اعطای تسهیلات احیای بافتهای فرسوده شهری در سال ۱۳۹۵به میزان ۳۰۰هزار واحد مسکونی، با سقف‌های فردی ۵۰۰میلیون ریال در کلان شهرها، ۴۰۰میلیون ریال شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر و ۳۰۰میلیون ریال برای سایر شهرها, همچنین اعطای تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت فرسوده به میزان ۲۰۰، ۱۵۰و ۱۰۰میلیون ریال (برای کلان شهرها، شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر و سایر شهرها)، با اولویت تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و زوجهای جوان عملکرد از ابتدای طرح تا پایان مهرماه سال جاری بالغ بر ۲۸،۶۰۰میلیارد ریال بوده است .

به منظور ایجاد رونق در بخش مسکن و حمایت از متقاضیان استفاده از تسهیلات مسکن، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳۹۵,۵.۱۹با تسری طرح اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن به بانک های تجاری، مشروط به تایید طرح ارائه شده از سوی بانک عامل از حیث عملیاتی بودن و شرط تعادل در منابع و مصارف آن ودر چارچوب سقفی که سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری توسط بانک مرکزی تعیین می شود موافقت کرد. براین اساس موضوع به بانک های تجاری ابلاغ شد . منبع: ایبِنا

سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری

ایستانیوز:براساس ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (تبصره یک ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم)، تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف است؛ بنابراین . . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیوان عدالت اداری: ماموریت شاغلین در ادارات دولتی به نظام مهندسی استان ها خلاف قانون است

به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال عبارت چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلّفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند از تبصره 1 ماده 71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به .

دستورالعمل سازش درون کارگاهی ابلاغ شد

: دستورالعمل شورای سازش سابق به شماره 46995 مورخ 1387/5/5 به دلیل ایراداتی که در آن وجود داشت به موجب دادنامه شماره 174 مورخ 1392/3/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و پس از طرح موضوع در جلسات مشترک با شرکای اجتماعی و قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان خبره متن پیش نویس دستورالعمل سازش درون کارگاهی با لحاظ مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید . .

فروش بلوک هلدینگ خلیج فارس برخلاف مصالح اقتصادی کشور است

(ICIS) در سال 2020 میلادی شرکت مورد بحث در ردیف سی و هفتم یکصد شرکت برتر شیمیایی جهان باارزش دارایی حدود 29 میلیارد دلار قرار گرفته به نظر می رسد عرضه سهام این شرکت با قیمت پایه هر سهم 13970 ریال فاقد صرفه اقتصادی می باشد. علیرضابیگی تصریح کرد: براساس تبصره یک بند ب ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت های گروه 2 .

مالیات سِتانی از خریداران سکه قانونی است/ الزام به ارائه اظهارنامه سکه ابطال شد

مصوب مجلس و نیز آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور مصوب هیئت وزیران، قانونی است. همچنین دیوان عدالت اداری اعلام کرده از آنجایی که بر اساس تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که سازمان امور مالیاتی، اقدام به تعیین مالیات مقطوع می کند، نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی نیست، لذا این بخش از دستورالعمل سازمان امور مالیاتی مبنی بر اعمال جریمه 300 درصدی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ، ابطال می شود. انتهای پیام/ .

رأی دیوان عدالت اداری درباره انتقال کارکنان دستگاه های دولتی به سازمان نظام مهندسی

. > به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال عبارت چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلّفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند از تبصره 1 ماده 71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره مزبور صادر کرد. .

گلایه کارگران ازقراردادهای موقت/ قوانین کارگری نیازمند اصلاح

، افزود: این امر باعث شده که خیلی از محصولات تولید داخل بی کیفیت شوند و قابلیت صادرات نداشته باشند و تمام این موارد از همین قراردادهای موقت نشأت می گیرد. وی ادامه داد: ابطال دادنامه 179 دیوان عدالت اداری و برچیدن قراردادهای موقت موضوعی است که درخواست جامعه کارگری می باشد و امیدواریم در این دولت محقق شود. اصلاح ماده 7 قانون کار چندین سال است که فعالین کارگری و شورای عالی .

اجرای قاطعِ قانونی مناسب و دارای جریمه سنگین برای جلوگیری از مداخلات افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی

دکتر قاسم رحمت پور رکنی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با ا شاره به این که بدون شک امور پزشکی و دارویی از مهمترین نیاز سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری های یک جامعه انسانی است؛ اظهار کرد: در زمان های گذشته افراد صرفاً بر اساس ذوق و علاقه و استعداد شخصی خود مبادرت به انجام امور پزشکی و دارویی می نمودند و اشتغال به این امور نیاز به مدرک تحصیلی و یا تخصص نداشت. وی افزود: امروزه با پیشرفت جوامع انسانی و تحول علم و زندگی افراد وهمچنین با گسترش روزافزون علوم مختلف و ایجاد مراکزی همچون مدارس و دانشگاهها، اشتغال به این فنون نه تنها نیازمند تحصیلات آکادمیک و اح .

صندوق ملی مسکن جان گرفت/ 5.6 هزار میلیارد تومان مالیات های بخش مسکن در جیب صندوق

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا، اخیر داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی از واریز 5.6 هزار میلیارد تومان انواع درآمد های مالیاتی بخش مسکن به صندوق ملی مسکن طی 6 ماهه امسال خبر داده است. این در حالی است که بر اساس ماده 3 قانون جهش تولید مسکن صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با .

نامه میرسلیم به رئیسی/ طرح 15 نکته بورسی به رئیس جمهور

مبارکه از سوی کارگروه تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی منتشر گردید که 60 درصد از آن به مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد برمی گردد، هم اکنون نیز چنین وضعیتی در دو شرکت خودرو ساز ما وجود دارد به ترتیبی که مابه التفاوت قیمت فروش در کارخانه و بازار آزاد محصولات این دوشرکت حدود 110 همت است؛ چرا سازمان بورس برخلاف بند های 8،9،11 و 18 ماده هفت قانون بازار اوراق بهادار، وظیفه خود را در پیشگیری از وقوع .

با مصوبه مجلس؛ میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان مشخص شد

(100%) افزایش می یابد. مبلغ ریالی حق عائله مندی و حق اولاد مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت همسان با مشمولین قانون خدمات کشوری افزایش و تعیین می گردد. 4- فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جز (3) بند (الف) تبصره (12) نمی باشد. 5- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (30%) افزایش می یابد. .

۞ نکته آموزشی:

- سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری فوق العاده ویژه موضوع بند(10) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء(3) بند(الف) تبصره(12) نمی باشد. 5-مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد(30%) افزایش می یابد. 6- به دولت(سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می شود اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرائی در سال 1401 را تا بیست درصد(20%) و درسقف مصارف قانون بودجه سال 1401 .

در راه عدالت اجتماعی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در جلسه علنی 8 آبان جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را تصویب کردند. در این مصوبه که شامل یک ماده واحده، 10 بند و یک تبصره است می توان به مواردی از جمله افزایش 20 درصدی حقوق نیرو های انتظامی و مسلح، افزایش حقوق 900 هزار تومانی حقوق بازنشستگان به علاوه 5 درصد از سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری حکم، صدور مجوز به .

راهکار دولت برای مسدود سازی حساب شرکت های دولتی چیست؟

که دستگاه های دولتی حساب های خود را در بانک ها نگهداری می کنند از محل سپرده های خود سود دریافت می کنند که این موضوع برای نظام بانکی هزینه زا خواهد بود. اما با نگهداری حساب ها در بانک مرکزی، از آنجا که در حساب واحد خزانه سودی پرداخت نمی شود، در مجموع هزینه های نظام بانکی کاهش می یابد. وی با بیان اینکه هزینه های نظام بانکی، ناترازی شبکه بانکی را به دنبال دارد، ادامه داد: به این معنا که .

پر سود ترین صندوق درآمد ثابت برای سرمایه گذاری کدام اند؟

سرمایه گذاری در بازار های مختلف جذب می کند و به تناسب سرمایه هر فرد سود مناسب پرداخت می کند. برای انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری باید ابتدا با انواع صندوق ها و نحوه فعالیت هر کدام آشنا شده و سپس به یادگیری روش انجام سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری معاملات بپردازید. پس با ما تا انتهای مطلب همراه باشید. برای این که بهترین صندوق های سرمایه گذاری را بشناسید، در قدم اول باید بدانید که با توجه به ترکیب دارایی، صندوق ها .

مصوبات رفاهی مجلس برای معلمان، کارمندان، بازنشستگان و نیروهای مسلح + جزئیات

پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 و سایر مشمولین جزء 1 بند "الف" تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی 210 امتیاز برای اعضای هیات علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاههای .

دستورالعمل سازش درون کارگاهی ابلاغ شد

لازم به توضیح است: دستورالعمل شورای سازش سابق به شماره 46995 مورخ 5/ 5/ 1387 به دلیل ایراداتی که در آن وجود داشت به موجب دادنامه شماره 174 مورخ 13/ 3/ 1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و پس از طرح موضوع در جلسات مشترک با شرکای اجتماعی و قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان خبره متن پیش نویس دستورالعمل سازش درون کارگاهی با لحاظ مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب وزیر تعاون، کار .

بله دولت و مجلس به افزایش حقوق ها

بگیران و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، 5 درصد نسبت به حکم حقوقی شهریور 1401 افزایش می یابد. جزئیات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در همین رابطه رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری استخدامی جزئیات این افزایش حقوق را اعلام کرد. عبدالله میرزایی اظهار کرد: بر اساس بند 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1401، 3000 .

میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان مشخص شد

تاریخ 1/ 7/ 1401 افزایش های زیر برای اشخاص مشمول این قانون اعمال می شود: 1- (3000) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7/ 86 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 /6/ 70 و سایر مشمولین جز (1) بند الف تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (210) امتیاز .

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به کجا رسید؟

مسلح تبصره 3 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می شود الحاق شد تا به شکل زیر نهایی شود: (3000) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 و سایر مشمولین جزء (1) بند الف تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ر .

اعلام جزئیات کاهش سن بازنشستگی/زنان بدون شرط سنی بازنشسته می شوند

صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سن مقرر با کمتر از (20) سال سابقه خدمت دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور شوند با تائید کمیسیون های پزشکی (موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سن و سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد. همچنین اخیراً نیز موضوع نحوه بازنشستگی شاغلین کادر درمان در مشاغل سخت و زیان آور در هیئت .

خبر خوش برای خریداران صندوق ها

به گزارش صدای بورس ,، به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نامه شماره 212/200/ص تاریخ 10 فروردین 1401 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری ، مشمول تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کشور و بند 2 ماده 145 قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور .

جوانمردی: سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول مالیات نمی شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نامه شماره 212/200/ص تاریخ 10 فروردین 1401 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری، مشمول تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کشور و بند 2 ماده 145 قانون مالیات های .

ارسال پیامک مالیاتی برای مالکان 515 هزار خانه خالی

محاسبه مالیات واحد های مسکونی خالی موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، طراحی، توسعه و از دی ماه سال 1400 به عنوان بخشی از درگاه ملی خدمات الکترونیک راه اندازی شد. معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مودیان مالیاتی می توانند با مراجعه به قسمت واحد های مسکونی خالی از سکنه این سامانه، علاوه بر مشاهده لیست املاک مشمول خود، نسبت به محاسبات مربوط، واکنش لازم را ثبت .

اعلام جزئیات بسته حمایت از بازار سرمایه

ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می کند. (منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، از محل بودجه سال 1402 تامین می گردد.) 3. تزریق منابع جدید توسط صندوق های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به مرور افزایش مبلغ مذکور. 4. واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال 1401 به صندوق تثبیت از روز شنبه جمعاً به مبلغ حدود 50 هزار میلیارد ریال. 5. هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و .

رهگیری 240 میلیون قطعه یدکی خودرو/ رهگیری تمام قطعات یدکی تولیدی در آستانه نهایی شدن

شناورها (ماده 1 قانون ساماندهی مبادلات مرزی) و همچنین نهادهای موضوع آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون نظیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، الزامی می باشد. 7– پس از انقضای مواعد زمانی تعیین شده در این دستورالعمل، در صورت مشاهده و کشف کالای فاقد شناسه مطابق قانون برخورد خواهد شد. 8– این دستورالعمل به منزله عدم کنترل یا عدم برخورد دستگاه های مربوطه در نظارت های میدانی (سطح .

شرحی بر ماده 59 قانون مالیات های مستقیم

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط مؤجر و مستأجر که در تاریخ 15/8/1365 مصوب شده است، نیازی به دریافت حق واگذاری نیست. انتقال گیرنده اراضی و انتقال دهنده آن، بدون اینکه بررسی شود از اراضی انتقال داده شده چه استفاده ای قرار است بشود و توجه به بند الف از ماده 64 قانون مالیات های مستقیم که هر نوع موقعیت املاک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی در نظر گرفته می شود، به هیچ عنوان مشمول پرداخت .

ضرورت شفاف سازی رأی 794

ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر همین اساس، تا زمانی که رأی مورد بحث اصلاح نشود، مفاد آن بر مراجع قضایی و شبکه بانکی کشور لازم الاجراست و هیچ کس حق تخطی از آن را ندارد. البته باید توجه داشت که هرچند آرای دیوان عالی کشور لازم الااجراست، اما مصون از نقد کارشناسی .

پذیره نویسی صندوق درآمد ثابت مروارید آگاه آغاز شد

به نقل از روابط عمومی آگاه، مروارید از نوع صندوق های درآمد ثابت و مبتنی بر صدور و ابطال است و عمده دارایی آن در اوراق کم ریسک و بادرآمد ثابت مانند گواهی سپرده بانکی سرمایه گذاری خواهد شد. پذیره نویسی مروارید از شنبه 7 آبان شروع می شود و تا 11 آبان در شعب کارگزاری آگاه در سراسر کشور ادامه دارد. سود صندوق مروارید نیز از طریق افزایش قیمت واحدهای صندوق و بعد از فروش واحدها به سرمایه گذاران .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.