تفاوتهای اوراق‌ قرضه و اوراق ‌مشارکت


بهترین جاذبه های گردشگری اروپا را بشناسید

مباحثی در مهندسی مالی

به منظور مشارکت عموم مردم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی و یا سایر طرحهای سود اور تولیدی ساختمانی و خدماتی و با توجه به ربوی بودن اوراق قرضه مطالعات گسترده ای توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وبورس اوراق بها دار انجام وسر انجام اوراق مشارکت که مبتنی بر موارد زیر است طراحی گردید.

الف) دارندهء اوراق مشارکت وجوه خود را قرض نمیدهند بلکه در یک طرح اقتصادی معین مشارکت میکند.

ب) سرمایه گذار متناسب با مبلغی که در تامین مالی طرح مشارکت نموده است از سود حاصل از طرح سهیم میباشد.

مبانی مذکور به صورت قانون در امد و در تاریخ 20 شهریور ماه 1376 به تصویب مجلس در امد ..

پس همانطور که ذکر کردیم به دلیل ربوی بودن اوراق قرضه ما از این اورهق استفاده نمی کنیم اما اگر یک تعویض بخواهیم از اوراق قرضه داشته باشیم می توانیم بگوییم این اوراق برگهای است که به موجب ان سرمایه گذار وجه خود را قرض میدهد و سرمهیه پذیر اختیار دارد با وجه ان هر کاری انجام دهد.سرمایه گذار متناسب با قیمت رسمی و نرخ سود معین سود دریافت خواهد کردو بر همین اساس در قانون بانک داری بدون ربا هیچ اشارهای به انتشار ان نشده است و در واقع بجای ان از اوراق مشارکت استفاده میشودکه در زیر به چند ویزگی و نحوهءانتشار این اوراق می پردازیم.

1- اوراق مشارکت اوراقی است که به موجب قانون انتشار اوراق مشارکت و یا جوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی جهت تامین بخشی از منابع مالی طرح های اقتصادی صادر کنندگان آن منتشر میشود.

2_ ناشران اوراق مشارکت دولت شهرداری ها شرکتهای دولتی شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سایر شرکتهای سهامی عام و خاص و بانک مرکزی میباشند.

3_ از نظر مشخصات این اوراق دارای قیمت اسمی است میتواند با نام و بی نام بوده دارای مدت معین است بازپرداخت اصل اوراق در سررسید و پ-رداخت سود علی الحساب در مقاطع معین توسط ناشرتضمین شده وخرید وفروش ان در بانک عامل یا بورس اوراق بهادار مجاز است.

4_ دارندهاوراق مشارکت دارای حقوق میباشد که به انها اشاره می کنیم .

الف) دارنده این اوراق در سر رسید اصل قیمت اسمی را دریافت میگند.

ب) دارنده این اوراق متناسب با قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح سهیم میشود وسود مزبور را به صورت علی الحساب و در موعد مقرراز تفاوتهای اوراق‌ قرضه و اوراق ‌مشارکت طریق بانک عامل دریافت مکند و در خاتمه طرح (حداکثر 6 ماه پس از تاریخ سر رسید)سود قطعی طرح محاسبه شده و سپس سود علی الحساب کسر و ما بقی به دارندهء این اوراق پرداخت میشود وچنانچه سود قطعی کمتر از سود علی الحساب پرداختی باشد مابه تفاوت سود علی الحساب پرداختی مسترد نمیشود.یعنی در صورتیکه طرح زیان بدهد جبران زیان به عهده ناشر است.

ج) اوراق مشارکت رامی توانیم به عنوان وثیقه در قراردادهای مربوط به دستگاههای دولتی استفاده نمائیم.

د) اوراق مشارکتی که توسط شرکتهای سهامی عام منتشر شده اند درسررسید نهایی با سهام سایر شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار قابل تعویض است همچنین اوراق مذکوردرسر رسید قابل تبدیل به سهام شرکتهای موضوع طرح اوراق مشارکت می باشد.یک سری اصطلاحات در این زمینه وجود دارد که مختصرا"به توضیح انها می پردازیم.

اوراق مشارکت ممکن هست توسط دولت.بانک مرکزی.شهرداریها.شرکتهای دولتی.شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.سایر شرکتهای سهامی عام و خاص انتشار یابد.ناشر معتقد به بازپرداختاصل اوراق مشارکت در تاریخ سر رسید و سود های علی الحساب در مقاطع معین وسود قطعی(طی 6 ماه پس ازتاریخ سر رسیدنهایی)می باشد.

بانکی که اقدام به عرضه اوراق برای فروش نموده واهم وظایف ان عبارت است از پرداخت سود علی الحساب وقطعی (پس از کسر مالیات) پرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید واخذوثائق لازم از ناشرجهت انجام وظایف محوله.به طوری که اگر ناشر مقررات خود را در این موارد انجام ندهد عامل از محل وثائق نسبت به پرداخت سود علی الحساب وقطعی و اصل مبلغ اروق اقدام نمایند

شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف بانک مرکزی اتنخاب میشود ومسئولیت او حفوط منافع دارندگان اوراق مشارکت در زمینه اطمینان از عملیات ناشردرطرح نسبت به مصرف وجوه ونگهداری حسابها وصورتهای مالی است و مستمرا" وضعیت مالی مذکور را رسیدگی واظهارنظرمی کند.در مورد طرهای عمرانی-انتفاعی دولت.مسئولیت امین با سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

انواع اوراق مشارکت :

اوراق مشارکت درقوانین طبقه بندی خاصی نشده اما بر اساس نوع طرهای ناشران آنها می توان طبقه بندی زیر را انجام دهیم.

1 – اوراق مشارکت دولت

2 – اوراق مشارکت شرکتها و سایر موسسات دولتی

3 – اوراق مشارکت بانک مرکزی

اوراق مشارکت دولت :

جهت تامین منابع مالی طرح های عمرانی – انتفاعی دولت صادر شده میزان آن در بودجه تعیین شده و وزارت امور اقتصادی و دارائی تضمنی کننده بازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته است.

اوراق مشارکت شرکتها دولتی و سایر موسسات :

در تمامی این موسسات اولا" اوراق مشارکت برای طرحهایی غیر از طرحهای عمرانی و انتفاعی دولت است و شامل طرحهای دولتی ساختمانی خدماتی سودآور می باشد. ثانیا" مجوز آنها توسط بانک مرکزی صادر خواهد شد. ثالثا" ناشر مکلف است بازپرداخت اصل و سود اوراق را تعهد کند و وسایل لازم برای تضمین بازپرداخت اصل و سود قطعی به اوراق در اختیار بانک عامل قرار می گیرد.

اوراق مشارکت بانک مرکزی :

براساس مواد 91 و 93 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به بانک مرکزی اجازه داده شده با تصویب شورای پول و اعتبار اقدام به انتشار این اوراق نموده به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا, بانک مرکزی می تواند اقدام انتشار اوراق مشارکت نماید.

درپایان اگربخواهیم یک نتیجه کلی رابیان کنیم می توانیم بگوییم که دراوراق مشارکت حتما باید نوع طرح مشخص باشدوسودی به صورت علی الحساب باید پرداخت شودوسود قطعی پس ازکسرمالیات پرداخت شود,اما دراوراق قرضه احتیاجی نیست که نوع طرح مشخص باشدوسرمایه پذیراختیارداردبا وجه هرکاری انجام دهدوسرمایه گذارمتناسب با قیمت رسمی ونرخ سودمعین سود دریافت می کندودرقانون بانکداری بدون ربا(درکشورما)اشاره ای به انتشاران نمی شود.

تفاوتهای اوراق‌ قرضه و اوراق ‌مشارکت

تفاوت‌هاي شرعي اوراق مشارکت و قرضه

نام اوراق مشارکت که به ميان مي‌آيد هميشه اين سوال را به اذهان متبادر مي‌سازد که با توجه به اينکه سود اوراق مشارکت، تضميني است، آيا اشکال شرعي در سرمايه‌گذاري در اين اوراق وجود ندارد؟ و اساسا آيا فرقي ميان انتشار اين اوراق در ايران و به طور کلي کشورهاي اسلامي‌با خارج از کشور وجود دارد يا خير؟ ابتدا مي‌بايت به اين نکته توجه کرد که دريافت هر نوع سود تضمن ‌شده نمي‌تواند غير شرعي باشد. بعضي از سودهاي تضمين‌شده داراي مشکل شرعي هستند اما برخي ديگر هم اين مشکل را ندارند. سرمايه‌گذار در اوراق مشارکت، با خريد اين اوراق در يک پروژه معين مانند پتروشيمي؛ پالايشگاه و . مشارکت و در نهايت در سود آن سهيم مي‌شود. پشتوانـه اوراق مشارکت، همين اموال و دارايي‌ها است. اما تفاوت اوراق مشارکت با اوراق قرضه چيست؟ در اوراق قرضهف ناشر اقدام به انتشار اوراق به منظور قرض گرفتن پول مي‌کند اما هدف سرمايه‌گذاري‌اش مشخص نيست. پس خريدار اوراق قرضه از نوع کاري که بايد با اين سرمايه قرضي انجام شود مطلع نيست و سود اين سرمايه‌گذاري را بدون اطلاع از نوع کار انجام شده با سرمايه دريافت مي‌کند. اين امر همان نکته کليدي است که اوراق قرضه را غيرشرعي خواهد کرد. و اين کار طبق مباني اسلامي‌و شرع، ربا محسوب مي‌شود.

مطابق تعاريف، بايد يادآور شد که ناشر اوراق مشارکت بايد پس از خاتمه طرح و در سررسيد نهايي اوراق مشارکت، سود قطعي طرح را محاسبه کرده و در صورتي که سود قطعي از سود پرداختي به سرمايه‌گذاران بيشتر باشد، مابه‌التفاوت را به آنان پرداخت نمايد. البته، در صورتي که سود قطعي پروژه، از سود علي‌الحساب پرداختي کمتر باشد، جبران مابه‌التفاوت برعهده ضامن اوراق اوراق مشارکت بوده و ضرر و زياني از اين بابت، متوجه خريدار اين اوراق نيست.

تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت

سایت حقوقی

دیده بان هشتم : اوراق قرضه اسنادی است که طبق آن صادرکننده اوراق به خریدار بدهکار می شود.

این اسناد دارای سررسید بوده و مبلغ آن در زمان سررسید بوسیله صادرکننده پرداخت می شود.
این اوراق دارای برگۀ بهره بوده و بهره آن در فواصل زمانی معین بوسیله بانکی که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می شود.
انتشار اوراق قرضه یکی از روشهای تأمین مالی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت محسوب می شود. این اوراق را می توان به صورت بی نام یا با نام و بدون وثیقه یا با وثیقه منتشر کرد.
مهمترین عیب اوراق قرضه، هم برای صادر کننده و هم برای خریدار، خطر ورشکستگی بنگاه ، به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اصل و بهره قرض است.
در برخی کشورهای اسلامی ، مخصوصاً ایران که در آن قانون بانکداری بدون ربا اعمال می شود، مشکل دیگری نیز برای اوراق قرضه وجود دارد که کل ماهیت و عملکرد اوراق قرضه را زیر سؤال برده و آن را به طور کلی نفی می کند. بنابراین بایستی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه طراحی و مورد استفاده قرار گیرد.
ابزارهای جایگزین اوراق قرضه علاوه بر داشتن همه مزایای اوراق قرضه که باعث استفاده گسترده از آن می شود، باید بتواند مشکل اساسی و ماهیتی آن را که همان نرخ سود ثابت است، به درستی بر طرف کند، وگرنه نخواهد توانست جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه باشد.
اولین جایگزینی که برای اوراق قرضه در ایران طراحی شده است اوراق مشارکت می باشد.
اوراق مشارکت همان اوراق قرضه است که بر اساس قانون بانکداری اسلامی منتشر می شود.
ماهیت حقوقی اوراق مشارکت بر پایۀ عقد مشارکت مدنی قابل تحلیل است.
در نظام مشارکت که انواعی دارد، صاحب پس انداز به جای دادن قرض و گرفتن بهره، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز مؤسسه اقتصادی را تأمین میکند و بر اساس توافق با کارفرما، در سود و زیان آن شریک میشود و در پایان هر دوره مالی، پس از کسر هزینه ها، سود به دست آمده بر حسب نسبت هایی که در قرارداد توافق شده، بین صاحب سرمایه و عامل اقتصادی(کارفرما) تقسیم میشود.

تفاوتهای اوراق‌ قرضه و اوراق ‌مشارکت

آشنایی با دستگاه LDM و کاربردهای زیادی و درمانی آن برای پوست.

آغاز فروش 7 محصول ایران خودرو به سه گروه متقاضی

ایران موشک بالستیک هایپرسونیک ساخت + جزئیات

وِیژگی های انواع مدل های کابینت آشپزخانه

از خبر خوش سخنگوی شورای نگهبان درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت تا ایراد به یک مصوبه در حمایت از حقوق مردم

رپورتاژ آگهی خود را در کدام سایت منتشر کنیم؟

معرفی معتبرترین موسسات کاریابی آنلاین

تصویری جالب از کودکی مهسا امینی + عکس

بهترین جاذبه های گردشگری اروپا را بشناسید

فاکتورهایی که باید برای رزرو پرواز در نظر گرفت

چرا آهنگ های دانلود شده ذخیره نمی‌شود؟

بهترین هتل های رامسر | عروس شهرهای شمال

گوناگون

متخصص ایمپلنت با لیزر در کرج و چگونگی یافتن آن

!با این تشک راحت بخوابید

هزینه کاشت ابرو دائمی چقدر است؟

اوراق مشـارکت

اوراق مشـارکت

پرسش: امتيازات اوراق مشارکت چيست؟
پاسخ: با هدف مقابله با معاملات ربوي، و جايگزيني اوراق قرضه، امروزه استفاده از اوراق مشارکت در سرمايه گذاري هاي دولتي کاربرد وسيعي دارد. به اين صورت که دولت جهت تأمين مالي يک، يا چند پروژه هم گروه يا غير هم گروه، اوراق مشارکت تفاوتهای اوراق‌ قرضه و اوراق ‌مشارکت در سرمايه گذاري منتشر کرده و توسط نظام بانکي به فروش مي‌رساند، بانک هاي تجاري و مردم با خريد اين اوراق، در مالکيت طرح يا طرح هاي موردنظر با دولت شريک مي‌شوند و به تبع آن در سود حاصل از فعاليت اقتصادي آن طرح نيز سهيم مي‌گردند.
پرسش: از طريق انتشار اوراق مشارکت امکان سرمايه گذاري در چه بخش هايي وجود دارد؟
پاسخ: اوراق مشارکت، افزون بر اينکه شامل تمام بخشهاي اقتصادي: کشاورزي، صنعتي، خدمات و بازرگاني مي‌شود، شايستگي آن را دارد که شامل گونه هاي فعاليت‌ها و طرح هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت شود. پس‌ همان طور که دولت مي‌تواند با انتشار اوراق مشارکت از سرمايه هاي مردم استفاده کند و يک فعاليت بازرگاني کوتاه مدت سه ماهه (مثل واردات و فروش عمده برنج يا روغن) انجام دهد، مي تواند يک رشته فعاليت هايي در طول هم براي يک افق بيست ساله برنامه ريزي کند و با فروش اوراق مشارکت طرحي همانند ساختن بندر يا شهر صنعتي و يا راه آهن سرا سري را تأمين مالي کند.
پرسش: برتري ديگر اوراق مشارکت در چيست؟
پاسخ: وجه ديگر اوراق مشارکت در اين است که در اين اوراق بخشي از سرمايه طرح توسط دولت تأمين مي‌شود در نتيجه دولت شريک صاحبان اوراق خواهد بود و اين نکته فراتراز اينکه خود ايجاد اعتماد براي خريداران اوراق مي‌کند، زمينه را براي تضمين اصل سرمايه فراهم مي‌آورد؛ زيرا در عقد شرکت يکي از شرکاء (در اينجا دولت) مي تواند متعهد شود که اگر فعاليت اقتصادي با ضرر روبرو شد، ضرر را به تنهايي عهده دار شود. در نتيجه دولت به عنوان شريک مي‌تواند ضرر احتمالي را تعهد کند و بازپرداخت دست کم اصل سرمايه خريداران اوراق مشارکت را بر عهده بگيرد.
پرسش: جهت استقبال مردم چه عوامل تشويقي پيش بيني شده است؟
پاسخ: دولت مي‌تواند در برهه هاي خاص مبالغي (نسبتي از اصل سرمايه) را به عنوان سود علي الحساب به صاحبان اوراق بپردازد و در پايان دوره مالي و يا در پايان سال مالي از سهم سود آنان کسر کند، همان گونه که مي‌تواند حتي در بين اجرا، طرح سهم شرکاء خود را با پيشرفت پروژه قيمت گذاري و خريداري کند.
پرسش: آيا اوراق مشارکت قابل انتقال به ديگري مي باشد؟
پاسخ: اين اوراق همانند اوراق سهام، قابليت انتقال به غير و نيز امکان خريد و فروش ثانوي در بازار اوراق بهادار را دارند و قيمت آن‌ها براي خريد و فروش ثانوي تابع ميزان موفقيت انتظاري تفاوتهای اوراق‌ قرضه و اوراق ‌مشارکت طرح مورد نظر و ديگر عوامل اثرگذار در عرضه و تقاضاي اوراق خواهد بود.
پرسش: آيا دولت مي تواند نسبت به تجديد انتشار آن ها اقدام کند؟
پاسخ: از جمله ويژگي ديگر اين اوراق امکان تجديد انتشار آن هاست. دولت مي‌تواند براي تجديد طرح هاي کوتاه مدت، يا تمديد فعاليت طرح هاي ميان مدت و بلندمدت، همراه با ارزش واقعي دارايي هاي سهام‌داران قبلي، اوراق مشارکت جديد منتشر کند، به فروش رساند و از طريق درآمد آن‌ها اصل سرمايه و سود اوراق سابق را بپردازد و با اين کار در حقيقت خريداران جديد را شريک خود کند.
پرسش: چه تفاوت هايي بين اوراق قرضه و اوراق مشارکت وجود دارد؟
پاسخ: تعيين نرخ بهره ثابت مهم ترين زمينه تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت است. زيرا در اوراق قرضه ارتباط دو طرف معامله به شيوه قرض‌دهنده و قرض‌گيرنده است، اما در اوراق مشارکت ارتباط دو طرف به صورت شراکت است و معمولاً در قالب عقد مشارکت مدني به انتشار اين اوراق مي‌پردازند. به علاوه، نرخ بهره در اوراق قرضه به صورت ثابت در نظر گرفته مي‌شود و در زمان سررسيد مقرر بايد اصل و سود از پيش تعيين‌شده به خريدار اوراق پرداخت شود، در حالي که در اوراق مشارکت سود به صورت علي‌الحساب تعيين مي‌شود و فرد در سود تأمين مالي پروژه اقتصادي شريک محسوب خواهد شد. از طرف ديگر اوراق قرضه سابقاً فقط در شرکت هاي سهامي عام قابل صدور بودند، در حالي که اوراق مشارکت در حال حاضرمحدود به شرکت‌هاي سهامي عام نيستند و توسط دولت، شهرداري ها، موسسات و نهاد هاي عمومي غيردولتي ، موسسات عام المنفعه، شرکت هاي وابسته به دستگاه هاي مذکور قابليت انتشار دارند. هم‌چنين در اوراق قرضه عامل اقتصادي مي‌تواند مبالغ حاصل از قرض‌ را در هر فعاليتي مورد استفاده قرار دهد، اما در اوراق مشارکت زمينه انتشار فقط در طرح‌هاي توليدي، عمراني و خدماتي خواهد بود.
پرسش: چه نظارت‌هايي در جهت انتشار اوراق مشارکت وجود دارد؟
پاسخ: در مرحله قبل از انتشار هيأت تشخيص انتفاعي بودن طرح متشکل از نمايندگان وزارت امور اقتصاد و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي بررسي مي شود. در مرحله دوم انتشار اوراق مشارکت جهت طرح هاي عمراني و انتفاعي دولت تنها به ميزاني که در قوانين بودجه سالانه کل کشور پيش بيني مي شود، مجاز خواهد بود؛ در نتيجه زماني که قانون بودجه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب مي شود قاعدتاً مواد آن مورد بحث و بررسي نمايندگان مردم قرار مي گيرد. در مرحله پس از انتشار نيز بانک مرکزي و دادستان عمومي و انقلاب نظارت هايي را اعمال مي کنند. با همه اين اوصاف درحال حاضر وظيفه فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق مشارکت با بانک مرکزي است. بنابراين مي توان بانک مرکزي را از آن جايي که تنظيم کننده نظام پولي و اعتباري کشور است مهم ترين اين ارکان دانست.
پرسش: دخالت بانک مرکزي چه اهداف ديگري را در بر دارد؟
پاسخ: بانک مرکزي مي‌تواند براي کنترل بازار به خريد و فروش اين اوراق بپردازد. به اين صورت که وقتي دولت، اوراق ياد شده را به بانک‌هاي تجاري و مردم فروخت، بانک مرکزي مي‌تواند همراه با شرايط اقتصادي اقدام به خريد و فروش آن‌ها کند. براي مثال در شرايطي که رکود بر جامعه حاکم است، با خريد اوراق مشارکت از بانک‌هاي تجاري و مردم قدرت اعطاي تسهيلات بانک‌ها و حجم نقدينگي در دست مردم را افزايش دهد و در شرايط تورمي با فروش اوراق ياد شده به بانک‌ها و مردم قدرت اعطاي تسهيلات بانک‌ها و حجم پول مردم را کاهش ‌دهد. و از آن جايي که قيمت ثانوي اوراق در بازار شکل مي‌گيرد، بانک مرکزي مي‌تواند با پيشنهاد قيمت‌هاي جديد به ميزان مورد نظر اوراق مشارکت فروخته يا خريداري کند و به هدف‌هاي تعيين شده دست يابد.
پرسش: تفاوت وام مسکن با اوراق مشارکت بانک مسکن چيست و از نظر حقوقي تخلف در استفادها از وام يا اوراق چگونه قابل پيگيري است؟
پاسخ: يکي از طرق تامين و تهيه مسکن استفاده از تسهيلات بانکي است و در اين ميان بانک مسکن به عنوان وظيفه اصلي و تخصصي خود بيشترين نقش را در اعطاي تسهيلات جهت خريد و ساخت مسکن متقاضيان انجام مي دهد.
رايج‌ترين و شايع‌ترين سپرده‌ها نزد بانک مسکن جهت خريد مسکن، حساب‌ پس‎انداز مسکن‌ و خريد اوراق حق تقدم‌ است.صرف نظر از تفاوت‌هاي حقوقي ميان اين دو سپرده تفاوت عملي اين دو سپرده را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه کرد.
الف) سقف تسهيلات براي دارندگان حساب‌هاي پس‌انداز مسکن در حال حاضر 160 ميليون تومان در تهران است در حالي که اين مبلغ براي دارندگان اوراق حق تقدم تفاوت دارد.
ب) سود تسهيلات براي متقاضيان داراي حساب پس‌انداز مسکن در حال حاضر 13‎% است در حالي که اين سود براي دارندگان اوراق حق تقدم متفاوت است.
ج) امتياز تسهيلات دارندگان حساب پس‌انداز مسکن غيرقابل انتقال به غير است و اين افراد فقط مي‌توانند امتياز خود را در بانک به بستگان درجه يک (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) منتقل کنند، در حالي که دارندگان اوراق حق تقدم مي‌توانند امتياز خود را در بانک به هرکس ديگري منتقل کنند.
پرسش: آيا امکان خريد اوراق مشارکت از طريق بورس اوراق بهادار وجود دارد؟
پاسخ: شركت هاي سهامي عام و خاص و نيز شرکت هاي تعاوني توليد (نه تعاوني مصرف) پس از تدوين برنامه و اخذ مجوزهاي لازم از طريق بورس اوراق بهادار مي توانند اقدام به انتشار و فروش اوراق مشاركت نمايند. اوراق مشاركت مانند سهام ممتاز داراي نرخ سود اسمي هستند كه در موعدهاي مشخص به خريداران پرداخت مي شود. اوراق مشاركت داراي تاريخ سررسيد هستند كه در آن تاريخ مبلغ اوليه ي اوراق مشاركت (مبلغ اسمي مندرج بر روي اوراق مشاركت) به مالك اوراق پرداخت مي شود. برخي از اوراق مشاركت از قابليت تبديل به سهم در تاريخ سررسيد برخوردارند.
پرسش: انواع و اقسام اوراق مشارکت چيست؟
پاسخ: اين اوراق به اشکال ذيل تقسيم مي شوند:
اوراق مشارکت ساده: به اوراقي اطلاق مي شوند که دارنده آن در سررسيد منحصراً اصل مبلغ و سود آن را دريافت مي نمايند.
اوراق مشارکت مرکب: در اين صورت صرفاً در شرکت هاي سهامي عام قابليت انتشار دارند و في نفسه به دوگونه قابل تقسيم مي باشند:
اوراق مشارکت قابل تبديل به سهام، يعني اوراق مشارکتي که قابل تبديل به سهام شرکت مي باشند.
اوراق مشارکت قابل تعويض با سهام.
پرسش: آيا جهت انتشار اوراق مشارکت بين دولت و ساير نهادها تفاوتي وجود دارد؟
پاسخ: اولاً: در شرکت هاي دولتي انتشار اوراق مشارکت، بايد به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي شرکت هاي مربوطه برسد. ثانياً حداکثر ميزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار براي اين شرکت، در هر سال با توجه به سياست هاي پولي و مالي (که به وسيله شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود)، اعلام مي گردد. ثالثاً: سازمان بورس و اوراق بهادار طرح مشمول اوراق مشارکت را بررسي و در صورتي که داراي توجيه اقتصادي، فني و مالي باشد، پس از ارائه تضمين کافي توسط موسسه و يا شرکت متقاضي، به بانک عامل اجازه انتشار مي دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.