محصولات مالی ساختاریافته چیست؟


اطلاعات لازم برای تحلیل بنیادی، از چه منابعی باید کسب شوند؟

مدیریت

• بسياري از شرکت ها در نتيجه کاهش سود و در مواجه به رقابت فزاينده جهاني به اين نتيجه رسيده اند که با طرح بهايا‍‍بي بر مبناي هدف (قيمت گذاري بر مبناي قيمت بازار) به عنوان يک ابزار راهبردي و کليدي ديگر قيمت گذاري محصولات بر مبناي بهاي محصولات مالی ساختاریافته چیست؟ تمام شده مناسب نخواهد بود. .

• شرکت ها براي بقا بايد در زمينه توليد و عرضه محصولاتي تخصصي پيدا کنند که علاوه بر تأمين سود مورد نظر آنها واجد کيفيت و کارکرد مورد نظر مشتريان نيز باشد بهايابي مبناي هدف از شيوه هاي کسب اطمينان نسبت به کفايت سودآوري محصولات مي باشد. اين روش بهايابي در واقع روشي براي مديريت راهبردي سودهاي آتي شرکت است.

طبق اين روش بر خلاف روش سنتي قيمت گذاري محصولات. بهاي تمام شده محصول تعيين کننده قيمت فروش نيست در بهايابي بر مبناي هدف اساس کار طراحي محصول به گونه اي است که رضايت مشتري جلب شده و در عين حال شرکت به بهاي تمام شده هدف نيز دست يابد.

• هزينه يابي هدف يک رويکرد ساختار يافته و منظم براي تعيين هزينه هاي توليد مي باشد. که در آن يک محصول بايد با سطح مشخصي از کيفيت و کارکرد و با قيمت فروش پيش بيني شده به منظور ايجاد يک سطح مشخصي از سودآوري توليد شود.

• به عبارت ديگر هزينه يابي هدف فرآيندي است براي حصول اطمينان از اينکه آيا يک محصول با ويژگي مشخص از لحاظ کيفيت و کارکرد و قيمت مي تواند سطح رضايت بخشي از سودآوري ايجاد کند يا خیر .هزينه يابي هدف يک ابزار راهبردي قوي است که سازمان را همزمان قادر به يافتن سه بعد،کيفيت، هزينه و زمان مي کند. و هزينه ها را قبل از وقوع کنترل مي کند. همچنين هزينه يابي هدف فرهنگي را مقدور مي دارد که به مشتري ارزش مي دهد. و همه فعاليتهاي هزينه يابي هدف را نيازهاي مشتريان هدايت ميکند

هزينه يابي هدف يک رويکردي است . براي رسيدن به بهاي محصول / خدمات در شرايطي که قيمت فروش بر اساس رقابت تعيين مي گردد. و سود مورد انتظار از پيش مشخص و تعيين شده است

• فروش و سود از پيش تعيين شده و قطعي فرض مي شود. لذا بايد هزينه ها و بهاي تمام شده را به سطحي رساند که با فرض قيمت از پيش تعيين شده فروش و حداقل سود انتظاري، هزينه ها از سطح و ميزان پيش بيني شده فزوني نبايد. آنچه کار مديريت بنگاه را در اين معامله دشوارتر مي سازد. اين است که کاهش و کنترل هزينه ها بايد با حفظ و حتي محصولات مالی ساختاریافته چیست؟ گاهي ارتقاء کيفيت نيز همراه باشد. به همين لحاظ مي گويند.

هزينه يابي هدف بخشي از فرآيند مد‍يريت جامع براي بقاء سازمان در محيط رقابت فزاينده است..

• در حال حاضر هزينه يابي هدف را مي توان به عنوان فرآيند سيستماتيک مديريت هزينه و برنامه ريزي سود توصيف کرد. که کاهش هزينه ها را با متمرکز کردن تلاش تمامي دواير مربوط به يک شرکت مانند بازاريابي، مهندسي، توليد و حسابداري انجام مي دهد. که فرآيند کاهش هزينه در مراحل قبل از توليد انجام مي شود.

6 اصل عمده در هزينه يابي هدف :

1- هزينه يابي قيمت بازار

3- تمرکز بر فرآيند طراحي

4- همکاري سيستمي

5- هزينه يابي چرخه عمر محصول

6- مشارکت زنجيره ارزش

هزينه يابي قيمت بازار :

شدت رقابت بيان کننده ميزان توجهي است که واحد اقتصادي در فرآيند هزينه يابي بر مبناي هدف بايد به آن بپردازد. با انتقال فشار رقابتي، به طراحان محصول و تهيه کنندگان قطعات. احتمال واقع شدن محصول جديد در اقدام به توليد آن در منطقه بقا افزايش مي يابد. در سيستم هزينه يابي هدف براي بدست آوردن هدفهاي هزينه، قيمت بازار به کار گرفته مي شود. و هزينه هاي هدف با استفاده از فرمول زير محاسبه مي گردد.

حاشيه فروش مطلوب – قيمت بازار = هزينه هدف

توجه به نياز مشتري و در نظر گرفتن وضعيت شرکت از نظر رقابتي امري ضروري است

در هزينه يابي هدف يکي از رويکردها اين است که طراحان به تشريح نيازها و خواسته هاي مشتري در خصوص کيفيت قيمت و زمان به طور همزمان در تصميمات محصول و فرآيند مي پردازد که اين نيازها تصوير ارزش براي مشتري است. تمرکز بر مشتري از طريق توسعه فعاليتهاي مهندسي صورت مي پذيرد

کيفيت محصول و بهبود کارکرد تنها در صورتي امکان پذير است که:

الف- محصولات، انتظارات مشتري را برآورد سازد.

ب- مشتريان حاضر باشند بابت آن محصول، پولي بپردازند

ج- سهم بازار يا حجم فروش افزايش يابد.

3-تمرکز بر فرآيند طراحي

در سيستمهاي هزينه يابي هدف طراحي محصولات و فرآيندهاي اصلي مديريت هزينه مورد توجه قرار مي گيرد. به صورتي که در زمينه طراحي زمان بيشتري صرف ميشود. و با حذف مراحل پر هزينه و وقت گير، زمان لازم براي ورود محصول به بازار کاهش مي يابد. درحالي که در روشهاي سنتي مديريت هزينه به منظور کاهش هزينه ها بر صرفه جوئيهاي ناشي از افزايش حجم توليد، منحني فراگيري، کاهش ضايعات و بهبود بازده تمرکز مي شود.

4 اصل فرعي بر اين ديدگاه تاثير مي گذارند که عبارتند از:

در سيستمهاي هزينه يابي هدف هزينه ها قبل از وقوع مورد نظارت و کنترل قرار مي گيرند. فرآيند هزينه يابي هدف بر مرحله طراحي تمرکز دارد و به نظر مي رسد دراثر طراحي محصولات مالی ساختاریافته چیست؟ کل هزينه ها – از مرحله تحقيقات و توسعه گرفته تا نقطه اي که محصول در خط توليد قرار مي گيرد – کاهش هزينه طي چرخه کامل زندگي يک محصول امکان پذبر است.

سيستم هزينه يابي هدف مهندسان توليد را به اثر هزينه محصول، فناوري و طرح فرآيند توليد و چالشهايي که در اين زمينه وجود دارد متوجه مي سازد. تمامي تصميمات مهندسان از صافي ارزيابي مربوط به ارزش نسبي مشتري مي گذرند و پس از آن در طرح توليد منظور مي شوند.

سيستمهاي هزينه يابي هدف موجب مي شود وظايف مشترک کليه بخشهاي شرکت در زمان طراحي مورد تحليل و آزمون قرار گيرد. در نتيجه تغييرات مهندسي يا مراحل توليد قبل از رسيدن محصول به مرحله توليد. انجام مي شود.

در سيستم هزينه يابي هدف مهندسي همزمان محصولات و مراحل توليد (به جاي مهندسي ترتيبي) باعث کاهش دوره زماني توليد مي شود. زيرا امکاني را فراهم مي آورد تا براي هر مشکلي بتوان قبل از شروع توليد راه حلي ارائه کرد .

4- همکاري سيستمي (عملکرد متقابل واحدها)

عامل تعيين کننده ديگر در موفقيت هزينه يابي هدف همکاري سيستمي مي باشد. تيمهاي چند وظيفه اي توليد و فرآيند، مسئوليت کامل محصول را از مراحل اوليه طراحي تا توليد نهايي را به عهده دارند. همکاري متقابل اين تيم ها مي تواند زمان عرضه محصول را کاهش داده و در نتيجه هزينه هاي مربوط به مرور طرحها و تغييرات مهندسي کاهش مي يابد.

مزاياي همکاري سيستمي

الف- رهبري مديريت عالي

د- اعتماد متقابل

5- هزينه يابي چرخه عمر محصول

دوره عمر محصول عبارت است از: فاصله زماني بين طراحي تا عرضه محصول جديد به بازار و توقف توليد آن به دليل نبود تقاضاي کافي براي آن در بازار است بنابراين دوره عمر محصول تمام فعاليتهاي لازم از طراحي محصول و خريد مواد اوليه براي ساخت آن تا تحويل محصول ساخته شده و ارائه خدمات پس از فروش را در بر مي گيرد

دوره عمر از مفاهيم مطرحي است که از ديدگاههاي مختلفي مانند ديدگاه بازاريابي، توليد کنندگان، مشتريان، اجتماع مورد بحث قرار مي گيرد.

الف: ديدگاه بازاريابي

1- معرفي محصول به بازار

3- بلوغ (رشد نهايي محصول)

ب) از ديدگاه توليد کننده:

چرخه عمر محصول در حداقل کردن هزينه هاي توسعه توليد، بازاريابي، پشتيباني و خدمات است

ج) از ديدگاه مشتري (مصرف کننده) چرخه عمر محصول به معني حداقل کردن هزينه مالکيت محصول است. به اين معني که هزينه هاي عملياتي، مصرف، تعميرات، و واگذاري محصول کاهش يابد

د) ديدگاه اجتماع

سه ديدگاه پيش گفته فقط هزينه هاي اشخاص را در نظر ميگيرد. يعني هزينه هايي که مستقيماً به شرکت يا اشخاص اثر دارد به هر حال از ديدگاه اجتماع، فعاليتها و هزينه هاي همراه آن را مانند مصرف يا کنارگذاري محصول و اثرات مثبت يا منفي توليد يا مصرف محصول را اجتماع به دوش مي کشد. که هيچ گروهي به اثرات مثبت يا مضرات و آسيب هايي که مصرف يا توليد محصول به محيط زيست وارد مي ساخت توجهي نداشت.

6- مشارکت زنجيره ارزش

هدف نهايي هر موسسه ايجاد ارزش براي مشتريان است. يک موسسه زماني سودآور خواهد بود که ارزش ايجاد شده اش بيشتر از هزينه توليدات و ارائه خدماتش باشد.

همه شرکت ها يا سازمانهايي که در يک صنعت بخصوص مشغول فعاليت هستند داراي يک زنجيره ارزش مشابه مي باشند. و آن در برگيرنده فعاليتهايي است که در راه بدست آوردن مواد اوليه طراحي محصول ساختن تشکيلات و واحدهاي توليدي بستن قراردادهاي تعاوني و ارائه خدمات به مشتريان به عمل مي آورند.

تمامي عناصر از زنجيره ارزش از قبيل تامين کنندگان قطعات فروشندگان، توزيع کنندگان و ارائه کنندگان خدمات در هزينه يابي هدف قرار دارند. هزينه يابي هدف تلاشهاي مربوط به کاهش هزينه ها را از طريق ايجاد يک رابطه همکار با اعضا خارج سازمان در سراسر زنجيره ارزش انجام مي دهد

مفهوم هزينه يابي بر مبناي هدف

هزينه يابي محصولات مالی ساختاریافته چیست؟ هدف تکنيکي براي مديريت سود است که هدف از آن اطمينان يافتن از اين امر است که سودهاي حاصل از محصولات آتي با سودهاي تعريف شده در برنامه بلند مدت بنگاه اقتصادي برابر است اين هدف فقط زماني بدست مي آيد، که محصول جديد رضايت مشتري را برآورده و نظر او را تامين کرده باشد

هزينه يابي محرک بازار:

هزينه يابي بر مبناي هدف با هزينه هاي محرک بازار شروع مي شود. هدف از هزينه يابي محرک بازار تشخيص هزينه مجاز محصولات آتي شرکت است. هزينه مجاز، هزينه اي است که در صورت شناخت محصول با آن هزينه مي توان به حاشيه سود مورد انتظار با قيمت هدف دست يافت

بخش هزينه يابي محرک بازار در فرآيند هزينه هاي بر مبناي هدف بر گرايشات و تمايلات و تقاضاها و نيازهاي مشتريان متمرکز است. همچنين از هزينه هاي مجاز براي انتقال فشارهاي رقابتي بازار به طراحان محصول و تامين کنندگان قطعات استفاده مي شود.

هزينه يابي مبتني بر بازار را مي توان به پنج مرحله تقسيم کرد

هزينه يابي بر مبناي هدف يا اهداف بلند مدت فروش و سود شروع مي شود. هدف اوليه اين هزينه يابي اطمينان يافتن از اين نکته است که هر محصول در طول عمر خود سهم برنامه ريزي شده اي از سودهايي را که در اهداف بلند سود شرکت معين شده است تحصيل نمايد

ساخت خط توليد براي دست يابي به حداکثر سودآوري

براي اينکه خطوط موفقيت آميز باشد. محصولات بايدبه طور دقيق طراحي شوند. تا اطمينان حاصل شود. که آنها در حد امکان رضايت بسياري از مشتريان را براي برآورده کنند. اما بسياري از محصولات که باعث نارضايتي مشتريان مي شوند. راشامل نمي شود.

همچنين به منظور سر در گرم شدن مشتريان. بايد به توليدات محصولات متنوع و زياد منجر نشود.به اين دليل ساختار خطوط توليد بايد به دقت بر اساس تجزيه و تحليل دقيق تغيير سليقه مشتري در طول زمان باشد. به اين صورت که شرکت هاي طراحي محصولات جديد خود را به وسيله تعيين ديدگاهها و تشخيص تفکر مشتري انجام دهند. و افکار و نظرات استفاده کنندگان و مشتريان را در محصولات خودشان مشارکت مي دهند.

تعيين قيمت فروش هدف براي محصول

فرآيند هزينه يابي بر مبناي هدف مستلزم تعيين يک قيمت فروش بر مبناي هدف است. قيمت فروش بر مبناي هدف با توجه به شرايط بازار زماني که محصول به مرحله توليد مي رسد تعيين مي شود. به عنوان مثال شرکت نيسان قيمت هدف را با توجه به تعدادي عوامل داخلي و خارجي اندازه گيري مي کند.

عوامل خارجي شامل ديدگاه شرکت و سطح رضايت مشتري ازمدل و قيمت مورد انتظار مدلهاي رقيب در نظر گرفته مي شود. در قلب فرآيند تعيين قيمت مفهوم ارزش درک شده وجود دارد يعني اگر ارزش افزوده بيشتري براي محصول ايجاد شود اين تغيير توسط مشتري درک شود. قيمت فروش محصول جديد ترکيبي از قيمت فروش محصول موجود به اضافه هر ارزش اضافي است که کارکرد مورد انتظار مشتري را تائيد مي کند.

عوامل داخلي شامل شرايط مدل – ماترس محصول – استراتژي و اهداف سودآوري مديريت رده بالا براي مدل است.

تعيين حاشيه سود هدف

هدف تعيين سود خالص هدف، کسب اطمينان نسبت به دستيابي شرکت به برنامه بلند مدت سود است، معمولاً بخش مسئول خط توليد پاسخگوي دست يابي به سود هدف کلي است. در تعيين سود ناخالص 2 موضوع مهم بايد در نظر گرفته شود. يکي حصول اطمينان از واقعي بودن سود و ديگري اينکه سود ناخالص براي مقابله با بهاي تمام شده محصولات کافي است.

تعيين بهاي تمام شده مجاز :

شرکت با تعيين قيمت فروش و سود ناخاص هدف مي تواند بهاي تمام شده مجاز را با کسر کردن سود ناخالص هدف از قيمت فروش هدف محاسبه کند.

حاشيه سود هدف - قيمت فروش هدف =هزينه مجاز

عوامل موثر بر هزينه يابي محرک بازار، عبارتند از:

شدت رقابت : شدت رقابت بر ميزان توجهي که موسسه بايد به شرايط رقابتي در فرآيند هزينه يابي بر مبناي هدف داشته باشد تاثير مي گذارد.

ماهيت مشتري : بسياري از ويژگيهاي مشتريان باعث تقويت و تشديد تحليل هاي تعهد شده براي مصرف کنندگان مي شود.

هزينه يابي هدف در مقايسه با روش سنتي مديريت هزينه

بسياري از شرکتها در برنامه ريزي سود از رويکرد سنتي استفاده مي کنند. که همان رويکرد بهاي تمام شده بعلاوه درصدي سود است در اين رويکرد ابتدا هزينه هاي اوليه توليد را برآورد و سپس حاشيه سود را براي بدست آوردن قيمت بازار به آن اضافه مي کنند. و اگر بازار اين قيمت را نپذيرفت شرکت در يافتن راههايي براي کاهش هزينه تلاش مي کند.

در صورتي که هزينه يابي هدف با قيمت بازار و حاشيه سودي که براي محصول برنامه ريزي شده است و با برقراري هزينه هاي مجاز محصول شروع مي شود. و طراحي مراحل عمليات و توليد پس از آنکه هزينه محصول تا ميزان هزينه مجاز کاهش يافت آغاز مي شود.

مباني نظري هزينه يابي هدف

تفاوت موجود بين رويکردهاي هزينه يابي هدف و هزينه يابي سنتي در برنامه ريزي سود و هزينه منعکس کننده اختلاف در مباني نظري هر يک از آنهاست. اين مباني در تئوري سيستمها ريشه دارد. که ناشي از طرز تفکر در مورد مديريت و کنترل است – رويکرد سنتي بهاي تمام شده به علاوه درصدي سود از نگرش سيستم بسته سرچشمه مي گيرد. اين نگرش عمل متقابل بين سازمان و محيط آن و بررسي بسياري از متغيرها را در شرح رفتار سيستم نايده مي گيرد. و بعد از مشاهده نتايج واقعي نسبت به اصلاح فعاليتها اقدام مي کند. در مقابل سيستم هزينه يابي هدف يک سيستم باز است.اين رويکرد اهميت سازگاري سازمان با محيط خود را مورد توجه قرار مي دهد. در شرح رفتار سيستم مجموعه پيچيده اي از تاثيرات متقابل درنظر گرفته مي شود. فعاليتهاي اصلاحي قبل از وقوع نتايج واقعي صورت مي گيرد.

مشکلات موجود در بکارگيري سيستم هزينه يابي هدف در ايران

1- استقرار هزينه يابي هدف بايد با پذيرش تمام مباني نظري و عملي آن همراه باشد و انتخاب يکي از اين دو و يا استفاده يکي از اصول مربوط نمي توان نتيجه گرفت که سيستم هزينه يابي هدف در شرکت مستقر شده است.

2- مکانيزم هزينه يابي هدف در فضاي رقابتي کاربرد دارد و وجود بازار رقابتي براي کسب قيمت به منظور رسيدن به هزينه و سود هدف الزامي است. در شرايط کنوني حاکميت نوسانات اقتصادي بر جامعه امکان تعيين قيمت هدف اگر غير ممکن نباشد بسيار مشکل است.

3- ديگر اين که طرز فکر مشتري مداري در اقتصاد ايران رايج نشده است. و مشتري حق انتخاب محدود دارد و همچنين فقدان روحيه کار گروهي و مستقر نبودن سيستمهاي صحيح بهاي تمام شده از جمله عوامل ديگري است که مانع بکارگيري سيستم هزينه يابي هدف است.

اطلاعات لازم برای تحلیل بنیادی، از چه منابعی باید کسب شوند؟

سرمایه گذاری در سهام به دلیل پیشرفت مداوم تکنولوژیکی، هر روز بیشتر و بیشتر شده و به یکی از راه های افزایش دارایی و کسب سود متناسب با افزایش تورم تبدیل شده است. اما برای به دست آوردن سود، لازم است اطلاعات کافی در مورد سرمایه گذاری و بازار سرمایه داشته باشیم تا با تحلیل این بازار و پیش بینی قیمت ها، سرمایه گذاری سودمندی داشته باشیم؛ اما این اطلاعات را از چه منابعی کسب کنیم؟

اطلاعات لازم برای تحلیل بنیادی، از چه منابعی باید کسب شوند؟

اطلاعات لازم برای تحلیل بنیادی، از چه منابعی باید کسب شوند؟

اطلاعات لازم برای تحلیل بنیادی

برای تجزیه و تحلیل بازار سرمایه و معاملات سهام، دو روش تحلیل وجود دارد: تحلیل تکنیکال (فنی) و تحلیل فاندامنتال (بنیادی). تحلیل بنیادی بررسی کمی (صورت های مالی) و عوامل کیفی (توانایی های مدیریت) یک شرکت است تا ارزش واقعی اوراق بهادار صادر شده توسط آن تعیین شود.

اساس تحلیل بنیادی، تعیین ثبات مالی و سودآوری آتی شرکت ها و در نتیجه ارزش آتی آن ها است که به شدت مهم است زیرا این ارزش آینده، قیمت سهام آینده آن ها را تعیین می کند. به بیان ساده تر، شرکتی با افزایش سود و درآمد فروش خود از شرکتی که با کاهش سود و درآمد فروش مواجه است، ارزش بیشتری دارد. (1)

تحلیل های بنیادی به روشی متفاوت نسبت به تحلیل های تکنیکال انجام می شوند. کسانی که از تحلیل های بنیادی استفاده می کنند، معتقدند که دارایی ها به درستی توسط بازار اطرافشان قیمت گذاری نمی شوند، بلکه شرایط بازار و اقتصاد مانند عرضه و تقاضا اثر مستقیمی بر قیمت دارایی دارند. مواردی که این عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار می دهند، واقعیت های عمده و اساسی هر بازار مالی و عواملی هستندکه بر قیمت مانند درآمدهای شرکت برای سهام، نرخ بهره برای ارز و موضوعات ژئوپلتیک برای کالاها تاثیر می گذارند.

تحلیل بنیادی تلاش می کند تا این عوامل را به منظور ایجاد روند کلی یک بازار مالی مورد مطالعه قرار دهد. پس از آن تجار از این اطلاعات برای پایه و اساس معاملات خود استفاده می کنند. تحلیل بنیادی فقط مختص شرکت ها نیست. شما قادر هستید یک صنعت، یک کشور یا حتی وضعیت مالی شخصی خود را هم تحلیل کنید. (2)

اطلاعات لازم برای تحلیل بنیادی، از چه منابعی باید کسب شوند؟

چرا تجزیه و تحلیل بنیادی اهیمت دارد؟
اغلب سرمایه گذاران هنگام سرمایه گذاری در سهام بر اطلاعات مالی موجود برای ایجاد قضاوت تکیه می کنند. علت این امر آن است که اطلاعات مالی نشان داده شده، آسان ترین راه برای قضاوت درباره موفقیت و پیش بینی آینده یک شرکت است و با ایجاد ابزاری جهت مقایسه به تعیین اینکه چه کسی در بازار بهتر کار می کند، کمک می کند. قصاوت های ما تنها از مقایسه یک مورد با مورد دیگر امکان پذیر است و تعیین اولویت ها بدون نگاه به دو یا چند گزینه دشوار است.

تجزیه و تحلیل بنیادی ضروری است زیرا اطلاعات ثابت و قابل اعتمادی ارایه می دهد. با کمک تحلیل بنیادی، ما می توانیم ارزش ذاتی را ارزیابی کنیم. زمان مناسب خرید زمانی است که ارزش بازار کمتر از ارزش ذاتی است و اگر ارزش بازار بیشتر از ارزش ذاتی باشد موقعیت مناسبی برای فروش است. (3)

منابع مورد اعتماد در تحلیل بنیادی

منابع مورد استفاده برای انجام تحلیل بنیادی بسیار گسترده و متفاوت است. از آنجا که یکی از رویکردهای تحلیل بنیادی، تحلیل از بالا به پایین است، بنابراین بسیاری از سرمایه گذاران و یا تحلیل گرانی که تجربه بیشتری در بازار سرمایه داشته و شناخت بیشتری نسبت به شرکت ها و عملکرد آن ها دارند، با تجزیه و تحلیل گسترده آغاز کرده، ابتدا شرایط کلی و جزیی اقتصاد جهان را تحلیل می کنند، سپس به تحلیل شرایط کشور و در نهایت به صورت متمرکزتر به تحلیل وضعیت صنایع و شرکت ها می پردازند.

به عنوان مثال زمانی که قیمت متانول در بازارهای جهانی افزایش می یابد، تحلیل گر بنیادی به سراغ شرکت هایی می رود که متانول خود را صادر می کنند و از افزایش قیمت متانول منتفع می شوند.

اطلاعات لازم برای تحلیل بنیادی، از چه منابعی باید کسب شوند؟

اهمیت تعیین وضعیت کلی اقتصاد جهانی در تحلیل بنیادی

امروزه یکی از عوامل تأثیرگذار بر تحلیل های اقتصادی، لحاظ کردن بازارهای جهانی و شرایط اقتصادی دنیا است. بخش بزرگی از شرکت هایی که در بازار سرمایه حضور دارند، متأثر از آن چیزی هستند که در دنیا در مورد قیمت نفت، محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و . اتفاق می افتد.

بنابراین پیگیری رویدادهای کلان اقتصادی در سطح جهانی، ابزار لازم برای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار است. تأثیرات ناشی از تغییر قیمت جهانی بازارهای مختلف، شرکت های بورسی و در نهایت شاخص بورس را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، تحت تأثیر قرار می دهد.

محصولات مالی ساختاریافته چیست؟

Tue, 19 Oct 2021 10:55:19 +0000

Sun, 22 Aug 2021 10:46:33 +0000

Sun, 22 Aug 2021 10:36:27 +0000

Sun, 22 Aug 2021 10:28:19 +0000

Sun, 22 Aug 2021 10:25:48 +0000

Sat, 12 Jun 2021 18:30:47 +0000

 • همراه با ارائه مدرک رسمی از دانشگاه تهران

ورکشاپ یکروزه آشنایی با مالی و حسابداری در ERP مایکروسافت

?️شنبه 9 اسفند ساعت 10 صبح

 • تا به حال شده کمی خود را از بحبوحه هر روزه فضای کسب و کارتان بیرون بکشید و با دیدی کلی و از بالا به آن بنگرید؟
 • تا به حال به این فکر کرده اید که آیا این بهترین شکلی است که می توان کارها را انجام داد؟
 • در مجموعه خود از چند سیستم نرم افزاری استفاده می کنید؟
 • چند تای دیگر باید خریداری کنید تا بالاخره خیالتان از پوشش همه بخش های شرکت راحت شود. حسابهای مشتریان به روز است؟
 • هر لحظه که بخواهید می توانید صورت های مالی و گزارشات مورد نظر خود را از این سیستم های متعدد دریافت کنید؟
 • کسب و کارتان واقعا چقدر سودده است؟ آیا می توانید بفهمید همین امروز یا حتی ماه دقیقا چقدر سود کسب کردید؟ این سوددهی در حال افزایش است یا کاهش ؟
 • سهم بازارتان نسبت به سه سال قبل کمتر شده یا بیشتر ؟
 • در یک کلام شما مدیر و کارگردان کسب و کارتان هستید یا تنها یکی دیگر از کارمندان سخت کوش آن؟

نرم افزارهای ERP فراتر از یک ابزار و در واقع راهکاری جامع هستند که شیوه های درست انجام کارهای درست، مطابق با چهارچوب ها و استانداردهای بین المللی مدیریتی و البته تجربیات موفق صنایع و کسب و کارهای مختلف در آن ها گنجانده شده است.

مجموعه ای را تصور کنید با سیستم مالی ناکارآمد و غیریکپارچه با انبار و خرید ، اتصال این جزایر نرم افزاری مصائبی را بر سازمان ها تحمیل می کنند

 1. مغایرت های متعدد سیستم مالی با خرید و فروش
 2. بروز نبودن حساب ها
 3. فایل های اکسل پر حجم واسط
 4. به هنگام نبودن مهم ترین گزارشات مالی کسب و کار
 5. دوباره کاری های خسته کننده
 6. تورم نیروی انسانی متناسب با بزرگ شدن مجموعه
 7. خطاهای تمام نشدنی و در عین حال اجتناب ناپذیر انسانی و …

راهکارهای ERP حول سه محور اساسی؛

 1. یکپارچگی واقعی ،
 2. به هنگام بودن
 3. و بهینه گی

در این کارگاه به مرور مفاهیم مالی و حسابداری در ساختار ERP مایکروسافت، پرکابردترین ERP در جهان و بیان تفاوت ها و تمایزها با سایر سیستم های مالی و حسابداری سنتی و گذشته نگر می پردازیم و قابلیت ها و مزایای استفاده از یک زیرساخت یکپارچه و استاندارد برای مدیریت مالی و حسابداری در کسب و کار را تشریح می نماییم.

تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده چیست؟ (به علاوه چرا مهم است)

پیش بینی تحلیلی

اگر این مقاله را دوست دارید، لطفا آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

تجزیه و تحلیل پیش بینی به سازمان ها کمک می کند تا تصمیمات بهتری برای کسب و کار خود بگیرند. اصل راهنمای تجزیه و تحلیل پیش بینی، استفاده از روندهای گذشته برای پیش بینی رویدادهای تجاری آینده است.

در این مقاله از ایوسی توضیح خواهیم داد که تجزیه و تحلیل پیش بینی چیست و شرکت ها چگونه از آن استفاده می کنند.

تجزیه و تحلیل پیش بینی چیست؟

تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده از تکنیک های تحلیلی برای ارزیابی داده های گذشته و فعلی برای پیش بینی روندها و رفتارها، شناسایی فرصت ها و پیش بینی خطرات استفاده می کند. روش های پیچیده تحلیل پیش بینی شامل یادگیری ماشینی، داده کاوی، مدل سازی آماری و هوش مصنوعی است.

تجزیه و تحلیل پیش بینی چگونه کار می کند؟

هنگامی که تحلیلگران یک سازمان الگویی را در داده ها پیدا کردند، می توانند مدل هایی برای کشف روابط بین عوامل مختلف طراحی کنند. این مدل‌ها به تحلیلگران اجازه می‌دهند ارزیابی کنند که آیا مجموعه‌ای از شرایط در کنار هم می‌تواند منجر به منفعت یا خطر شود. اینگونه است که تجزیه و تحلیل پیش‌بینی‌کننده می‌تواند تصمیم‌گیری آگاهانه را در دسته‌های مختلف زنجیره تامین و رویدادهای تدارکات هدایت کند. تجزیه و تحلیل پیش‌بینی‌کننده کاری است که هر محصولات مالی ساختاریافته چیست؟ کسب‌وکاری می‌تواند انجام دهد تا زمانی که متعهد به سرمایه‌گذاری زمان و بودجه لازم در پروژه باشد. هنگامی که یک مدل ایجاد شد، سازمان شما باید آن را با تجزیه و تحلیل مداوم حفظ کند.

نحوه اعمال فرآیند تحلیل پیش‌بینی

شما می توانید این مراحل را برای اجرای فرآیند تحلیل پیش بینی دنبال کنید:

۱. هدف را تعریف کنید

آنچه را که می خواهید از طریق فرآیند تحلیل پیش بینی به دست آورید، مشخص کنید. نتیجه پروژه و منابع داده موجود را تعریف کنید. اطمینان حاصل کنید که همه منابع داده ای که قصد استفاده از آنها را دارید به روز هستند. برای مثال، ممکن است بخواهید فروش خود را بهتر برنامه ریزی کنید. در حال حاضر، هزینه های استخدام شما برای فروشندگان بالا است و مقدار زیادی از محصول شما فروخته نشده باقی می ماند. شما باید بدانید چه زمانی کالا را سفارش دهید، چه مقداری را سفارش دهید و آیا استخدام نیروی فروش تکمیلی ضروری است یا خیر.

۲. جمع آوری داده ها

جمع آوری مقادیر زیادی از داده های تاریخی مرحله مهمی از فرآیند است. از آنجایی که اطلاعات جمع‌آوری‌شده شما از منابع متعددی می‌آید و می‌تواند در قالب‌های مختلف باشد، به یک رویکرد واحد برای آن نیاز دارید. به عنوان مثال، می توانید داده ها را از نظرات رسانه های اجتماعی در قالب XML و اعداد فروش در یک جدول صفحه گسترده ساختاریافته استخراج کنید.

۳. داده ها را تجزیه و تحلیل کنید

برای کشف اطلاعات مفید، داده ها را بررسی و پاک کنید. برای آماده سازی داده ها برای تجزیه و تحلیل می توانید از روش داده کاوی استفاده کنید. داده کاوی فرآیند مشاهده داده ها و تشخیص الگوها است. به عنوان مثال، می توانید به اعداد فروش خود نگاه کنید و به طور بالقوه اوج را در طول فصل تعطیلات مشاهده کنید.

۴. از ابزارهای آماری استفاده کنید

ابزارهای آماری به شما محصولات مالی ساختاریافته چیست؟ این امکان را می‌دهند که فرضیه‌ای را که اخیراً تشکیل داده‌اید آزمایش و تأیید کنید. ابزارهای آماری شامل آمار چند متغیره، تحلیل رگرسیون و پیش بینی است. به عنوان مثال، می توانید بررسی کنید که آیا این اوج فروش تکرار می شود تا تأیید کنید که مشتریان محصول شما را در طول تعطیلات خریداری می کنند.

۵. یک مدل ایجاد کنید

هدف مدل‌سازی پیش‌بینی، خودکارسازی فرآیند تصمیم‌گیری روزانه شماست. بسیاری از سازمان ها از یک زبان برنامه نویسی متن باز مانند پایتون استفاده می کنند. ضروری است که خود را در مورد ابزارهای موجود آگاه کنید و ابزاری را انتخاب کنید که با نیازهای شما مطابقت دارد. هنگامی که ابزار خود را در جای خود قرار دادید، می توانید گزارش ایجاد کنید. به عنوان مثال، می توانید گزارشی ایجاد کنید که نشان می دهد چه مقدار برای سهام خود خریداری کنید.

۶. نتایج خود را مستقر کنید

هنگامی که اعداد خود را با آمار آزمایش کردید و آنها را با مدل سازی کالیبره کردید، می توانید نتایج را تفسیر کرده و مراحل عملی ایجاد کنید. به عنوان مثال، می دانید که مشتریان محصول شما را در تعطیلات خریداری می کنند. شما از موجودی کافی برای این دوره اطمینان حاصل می کنید و یک نیروی فروش تکمیلی را در ماه های نوامبر، دسامبر و ژانویه استخدام می کنید.

۷. بر پیشرفت خود نظارت کنید

مدل را به طور منظم مرور کنید. اگر برای مدت معینی معتبر باشد، می تواند با شرایط خارجی تغییر کند. بنابراین، باید دوباره مدل خود را آزمایش کنید تا مطمئن شوید که هنوز کار می کند. به عنوان مثال، اگر ترجیحات مشتریان تغییر کند، مدل شما می تواند تحت تأثیر قرار گیرد.

چرا تحلیل پیش بینی مهم است؟

تجزیه و تحلیل پیش بینی به سازمان ها اجازه می دهد تا پیش بینی های قابل اعتمادتر و دقیق تری انجام دهند. بنابراین، آنها را قادر می سازد تا در پول خود صرفه جویی کنند یا سود بیشتری تولید کنند.

در اینجا برخی از مزایای دیگر تجزیه و تحلیل پیش بینی وجود دارد:

 • این به متخصصان کمک می کند تا نیازهای آینده خود را پیش بینی کنند: به عنوان مثال، خرده فروشان از آن برای پیش بینی موجودی خود استفاده می کنند، یا هتل ها از آن برای پیش بینی تعداد اتاق هایی که مشتریان در یک فصل خاص رزرو می کنند استفاده می کنند. به این ترتیب، آنها می توانند ضمن کنترل هزینه های خود، فروش خود را آماده کرده و به حداکثر برسانند. پس از اعمال تجزیه و تحلیل پیش بینی، آنها کالاهای زیادی نمی خرند یا کارکنان زیادی استخدام نمی کنند.
 • این تجربه مشتری را بهبود می بخشد: به لطف تجزیه و تحلیل پیش بینی، سازمان ها می توانند کمپین های بازاریابی خود را بهینه کنند. با پیشنهاد محصولی که مشتری به آن علاقه نشان داده است، نرخ خرید را افزایش داده، مشتریان فعلی را حفظ کرده و مشتریان جدید را جذب می کند.
 • این به شناسایی رفتارهای مجرمانه کمک می کند: شناسایی رفتارهای غیرعادی می تواند کشف تقلب، حملات سایبری یا جاسوسی شرکتی را کشف کند.

چگونه سازمان ها از تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده استفاده می کنند؟

در اینجا چند نمونه از نحوه استفاده بخش های مختلف از تجزیه و تحلیل پیش بینی وجود دارد.

 • خودرو: این صنعت سوابق استحکام و خرابی قطعات را در برنامه های تولید خودروی آتی ادغام می کند. آنها همچنین رفتار راننده را برای توسعه فناوری های کمک راننده موثرتر و در نهایت وسایل نقلیه خودمختار مطالعه می کنند.
 • ساخت: این قسمت نیاز به پیش بینی مکان و میزان خرابی ماشین دارد. متخصصان در این صنعت از پیش بینی تقاضاهای آینده برای بهینه سازی تحویل مواد خام خود استفاده می کنند.
 • خدمات مالی: متخصصان خدمات مالی مدل های ریسک اعتباری را با تجزیه و تحلیل توسعه می دهند. تحلیلگران روند بازارهای اقتصادی را پیش بینی کردند. آنها می توانند تأثیر قوانین و مقررات جدید را بر مشاغل و بازارها پیش بینی کنند.
 • هوافضا: در بخش هوافضا، تجزیه و تحلیل پیش‌بینی‌کننده می‌تواند مصرف سوخت و قابلیت اطمینان هواپیما را برای عملیات تعمیر و نگهداری خاص پیش‌بینی کند.
 • آب و هوا: پیش بینی آب و هوا در چند دهه اخیر به لطف مدل های تحلیلی پیش بینی به شدت بهبود یافته است. به عنوان مثال، پیش‌بینی‌کنندگان آب و هوا می‌توانند پیش‌بینی دقیق مسیر طوفان ۷۲ ساعته را ارائه دهند.
 • انرژی: متخصصان انرژی نسبت قیمت و تقاضای بلندمدت را پیش‌بینی می‌کنند. آنها همچنین از تجزیه و تحلیل پیش بینی برای تعیین تأثیر رویدادهای آب و هوایی، خرابی تجهیزات، مقررات و سایر متغیرها بر هزینه های خدمات استفاده می کنند.
 • خرده فروشی: خرده فروشی از تجزیه و تحلیل پیش بینی برای بهبود موقعیت فروش خود و ایجاد روابط بهتر با مشتریان استفاده می کند.
 • اجرای قانون: این صنعت ممکن است از داده های روند جرم و جنایت برای تعیین محله هایی استفاده کند که ممکن است در دوره های خاصی از سال نیاز به حفاظت بیشتری داشته باشند.

کاربردهای تجزیه و تحلیل پیش بینی چیست؟

در اینجا برخی از کاربردهای تجزیه و تحلیل پیشگویانه آورده شده است:

بهینه سازی کمپین بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری

بازاریابان تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده را برای داده های مشتری اعمال می کنند و به اهداف مدیریت ارتباط با مشتری دست می یابند. آنها می توانند چرخه زندگی مشتری را تجزیه و تحلیل کنند و روابط را در هر مرحله مدیریت کنند – کسب محصول یا خدمات، رابطه، حفظ یا برنده شدن. با نتایج، آنها می توانند کمپین های بازاریابی کارآمد ایجاد کنند. همچنین به بازاریابی مستقیم کمک می کند – شناسایی نسخه ای از محصول و نوع کانال تجاری و ارتباطی که به نوع خاصی از مشتری می رسد.

حمایت از تصمیم گیری در بخش مراقبت های بهداشتی

تجزیه و تحلیل پیش‌بینی‌کننده به متخصصان مراقبت‌های بهداشتی اجازه می‌دهد تا خطرات بیماری را برای ایجاد یک بیماری خاص پیش‌بینی کنند. این تصمیم پزشکی را هدایت می کند. پلتفرم های تجزیه و تحلیل پزشکی از ژنتیک، اطلاعات بالینی، تصویربرداری چند منبعی و داده های جمعیتی برای ایجاد یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای پزشکان استفاده می کنند.

مدیریت ریسک

بخش مالی از تحلیل پیش بینی برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی استفاده می کند. متخصصان این صنعت روندها را مطالعه می کنند تا بهترین محصولات سرمایه گذاری را بر اساس عملکرد گذشته و زمان مناسب برای خرید یا فروش محصولات مالی خود انتخاب کنند.

مدیریت پروژه

مدیران پروژه سناریوهای احتمالی را پیش بینی می کنند و بر اساس نتایج گزارش های تحلیلی تصمیم می گیرند.

کاهش خطر

ارائه دهندگان بیمه سلامت از تجزیه و تحلیل پیش بینی برای بررسی داده های ادعاهای پزشکی گذشته و سوابق آزمایشگاهی یا داروخانه استفاده می کنند. نتایج تجزیه و تحلیل آنها به آنها اجازه می دهد تا شانس بیماری و هزینه احتمالی آینده مشتری را پیش بینی کنند. بازرگانان یا شرکت های مالی نیز قبل از اعطای وام از تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده استفاده می کنند. آنها از تحلیل پیش بینی برای ارزیابی پتانسیل و توانایی وام گیرنده برای بازپرداخت آن استفاده خواهند کرد. آنها می توانند ورشکستگی را پیش بینی کنند و خطر عدم بازپرداخت را کاهش دهند.

چه مشاغلی از تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده استفاده می کنند؟

در اینجا چند موقعیت وجود دارد که از تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده استفاده می کنند:

محصولات مالی ساختاریافته چیست؟

بازاریابی شبکه ای چیست؟

بازاریابی شبکه ای چیست؟

بازاریابی شبکه ای (همچنین به عنوان بازاریابی تیمی شناخته می شود) یک مدل تجاری موثر و اثبات شده است که از توصیه و تجربه های های شخصی برای تبلیغ و خرده فروشی محصولات یا خدمات یک شرکت استفاده می کند.

فوراور لیوینگ یک شرکت بازاریابی شبکه ای کاملاً جا افتاده و ساختاریافته است که به اعضای خود این امکان را می دهد تا کسب و کار مستقل خود را داشه باشند. به جای سرمایه گذاری مبالغ سرسام آور در تبلیغات محصولات، این شرکت با ایجاد فرصت های شغلی جدید برای مردم ، برای فروش محصولات توسط آن ها یا جذب نیرو های جدید ،به آن ها پورسانت می دهد.

مراسم اعطای جوایز و پورسانت به نیروهای فعال در کمپانی فوراور لیوینگ به طور منظم برگزار می شود. فوراور لیوینگ اعضای خود را به خاطر نقششان در فروش محصولات پاداش می دهد.

این ساختار سودآور کسب و کار مزایای باورنکردنی مالی بسیاری را به همراه دارد که مدل های سنتی تجارت نمی توانند با آن رقابت کنند.

با فرصت بازاریابی شبکه ای در فوراور لیوینگ ، میتوانید کسب و کار خود را داشته باشید.

بازاریابی شبکه ای در فوراور لیوینگ به شما این فرصت را می دهد تا از آزادی و انعطاف پذیری در شغل خود بهره مند شوید. به عنوان یک کارآفرین ، باید بتوانید انتخاب کنید که کجا و چه زمانی می خواهید کار کنید. به جای اینکه برای فرد دیگری کار کنید می توانید آقای خودتان باشید.

تمام زحماتی که می کشید به لطف طرح های پورسانت دهی فوق العاده سخاوتمندانه فوراور لیوینگ جبران خواهد شد.

بدون خطر با حداقل هزینه

اکنون هزینه ایجاد مشاغل سنتی میلیون ها تومان است و اغلب به سود دهی نیز نمی رسند. راه اندازی مشاغل بازاریابی شبکه ای به این معنی است که شما مجبور نیستید پول قرض کنید ، کارمند استخدام کنید و یا هزینه ای برای اجاره یک مغازه یا فروشگاه و . بپردازید.

درآمد ناحدود

مشاغل دیگر بر اساس استاندارد و معیار های خود درآمد شما را محدود می کنند. اما بازاریابی شبکه ای این گونه نیست. هرچه بیشتر کار کنید ، درآمد شما بیشتر می شود.

مزایای بازاریابی شبکه ای چیست؟

مزایای بازاریابی شبکه ای در فوراور لیوینگ بی پایان است.

این ها ده مورد از مزایای برتر بازاریابی شبکه ای است که آن را یادآور می شویم:

-طبق برنامه خودتان کار کنید.

-از هرجایی میتونید کار کنید.

-هزینه رفت و آمد ندارید.

-از امکانات بین المللی استفاده می کنید.

-هیچ کارمندی ندارید پس هزینه اضافی پرداخت نمی کنید.

-رشد فردی یکی دیگر از مزیت های بازاریابی شبکه است.

بازاریابی شبکه ای چگونه کار می کند؟

ساده است! فقط در انگلستان و ایرلند صنعت مکمل های غذایی، ویتامین ها و مواد معدنی 414 میلیون پوند، بخش مراقبت از پوست 2/2 میلیارد پوند، بخش مدیریت وزن 2 میلیارد پوند و بخش ورزش و تغذیه 356 میلیون پوند ارزش دارد. با طرح بازاریابی شبکه ای در فوراور ، می توانید بخشی از این بازار عظیم جهانی باشید.

با تقسیم طیف وسیعی از محصولات و فرصت های شغلی با دیگران می توانید درآمدزایی کنید.

فوراور لیوینگ دانش و پشتیبانی لازم برای راه اندازی کسب و کار خود ،در هر قدم این مسیر، برای رسیدن به موفقیت در اختیار شما قرار خواهد داد.

چه کسی می تواند بازاریابی شبکه ای انجام دهد؟

بازاریابی شبکه ای یک فرصت شغلی ایده آل برای هر کسی است که می خواهد کنترل امور مالی خود را در دست بگیرد و علاقه به اشتراک دانش دارد و عاشق محصولات فوراور است. به نقل از مجله فوربس ، بیش از نیمی از جوانان (76 میلیون نفر) علاقه مند به راه اندازی کسب و کار خود هستند و بازاریابی شبکه ای فرصت مناسب برای این کار است. اگر اعتماد به نفس و شور و اشتیاق کافی دارید ، بازاریابی شبکه ای مناسب شما است و درآمد بالقوه آن بی پایان است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.