کارگاه آموزشی مهارت نوسان گیری


رأی شماره ۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاه‌های آزاد فنی‌ و حرفه‌ای

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۸۵ کلاسه پرونده: ۹۴/۲۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: کانون انجمنهای صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای با وکالت آقای محسن خردمند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش ـ ۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: وکیل کانون انجمنهای صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش ـ ۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«۱ـ بر اساس ماده ۵ مصوبه جلسه ۴۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۰ صدور مجوز فعالیت آموزشی آزاد در قالب دوره‌های فراگیری مهارت، حرفه و رشته معینی بر اساس استانداردهای مهارت آموزشی مشاغل تحت عنوان آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و نظارت بر آنها از وظایف و اختیارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌باشد و مطابق ماده ۹ همین مصوبه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی فعالیت در رشته‌های مختلف آموزشهای آزاد می‌باشند مکلفند مجوز رسمی این گونه فعالیتها را از سازمان فوق اخذ نمایند لذا ذکر این نکته لازم است که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین کاهش تصدی گری دولت در بخش آموزش اقدام به واگذاری امور آموزشی در تمام رشتـه‌های دارای استاندارد آموزشی به بخش خصوصی نموده که آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای (موکلین) دارای چنین مجوزی هستند.

۲ـ ضمناً کلیه آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای و دارای مجوز طبق مصوبه هیأت وزیران به شماره ۵۶۵۰۸/ت۳۲۸۶۵/ه ـ ۱۸/۵/۱۳۸۵ و همچین ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد به شماره ۲۴۳۹۲/۲۰۰ ـ ۱۴/۶/۱۳۸۸ با کد مستندسازی و تأیید دستورالعملها و بخشنامه‌های اداری ۸۵ ـ ۸۸ ـ ۳۲۰ دولت فعالیتهای خدمات آموزشی می‌نمایند.

۳ـ یکی از وظایف مؤسسین آموزشگاه‌های ازاد فنی و حرفه‌ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای معرفی مکان جهت برگزاری دوره‌های آموزشی در دو بخش کلاس تئوری و کارگاه عملی طبق دستورالعمل مورد ایماء می‌باشد که پس از معرفی مکان و تأیید آن توسط بازرسین قانونی سازمان و همچنین تأیید اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی مؤسس اقدام به برگزاری و اجرای دوره آموزشی می‌نماید.

۴ـ متأسفانه شورای اسلامی شهر مشهد طبق مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش ـ ۳/۱۱/۱۳۹۲ اقدام به تصویب پرداخت بهای خدمات بهره‌برداری موقت (عوارض تجاری موقت) برابر تبصره ماده ۴ مصوبه متنازع فیه بر اساس ضرایب جداول اعلام شده نموده و طبق آن شهرداریهای مناطق مختلف شهر مشهد با ارسال اخطاریه به آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای وابسته به سازمان کارگاه آموزشی مهارت نوسان گیری آموزش فنی وحرفه‌ای تقاضای پرداخت بهای خدمات بهره‌برداری موقت تجاری (عوارض تجاری) می‌نمایند که اخطاریه‌های متعددی که توسط شهرداریها صادر و ارسال گردیده جهت بهره‌برداری قضایی ضم دادخواست تقدیم حضور می‌گردد. ضمناً جهت تنویر افکار قضات عالی مقام باید به عرض برساند تنها در شهر مشهد بیش از ۸۰۰ آموزشگاه فعال که هر کدام از آنها ۴۰ نفر کارآموز در هر رشته دارند (ضمناً هر آموزشگاه دارای چند رشته آموزشی مرتبط می‌باشند) که در یک چنین آموزشگاهی در هر دوره حداقل ۱۲۰ نفر کارآموز ثبت نام می‌نمایند.

۵ ـ در رابطه با تصویب و برقراری عوارض توسط شورای اسلامی شهر مشهد برای آموزشگاه‌های وابسته به سازمان نظر قضات دیوان عدالت اداری را به قوانین و مقرراتی که طبق آنها سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور و همچنین واحدهای آموزشی از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداریها معاف هستند را جلب می‌نماید:

۱ـ ۵ ـ طبق بند ۱۱ از آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۱۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در آن اشعار می‌دارد «در دوران برنامه سوم واحدهای … و همچنین واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداریها معاف می‌باشند».

۲ـ ۵ ـ مهمترین قانون که مدت اجرایی آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تمدید گردیده است و تاکنون به موجب سایر قوانین و مقررات لغو و یا نقض نگردیده است قانون مالیات ارزش افزده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ می‌باشد که بر اساس ماده ۵۲ این قانون که در آن اشعار می‌دارد «از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون… و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از …. ارائه‌دهندگان خدمات کارگاه آموزشی مهارت نوسان گیری ممنوع می‌باشد که در بند «ج» آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده تعریف ارائه‌دهندگان خدمات آمده است و آن شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند که در این رابطه لازم می‌دارد که به عرض برساند سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و به تبع آن آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای وابسته به سازمان متولی ارائه خدمات آموزشی به جوانان جویای کار و مهارت هستند.

۳ـ ۵ ـ با توجه به تعریف فرد صنفی و واحد صنفی مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در قوانین اعلام شده در بندهای قبل، اطلاق واحد صنفی بر این گونه واحدهای آموزشی خلاف با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها می‌باشد. زیرا به صراحت قانون فعالیت این آموزشگاه‌ها صرفاً آموزشی می‌باشد.

۴ـ ۵ ـ مفهوم و منطوق مواد ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به واحدهای آموزشی نمی‌باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است که شورای اسلامی شهر مشهد به این مهم توجه ننموده است.

۵ ـ ۵ ـ طبق ماده ۵۲ قانون مالیات ارزش افزوده برقراری و وضع و تصویب هرگونه عوارض بر ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد که حکم این ماده مشمول واحدهای آموزشی وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌باشد و این قانون عام وکلی و مربوط به تمامی کشور می‌باشد و شوراهای اسلامی شهر مجاز به تصویب عوارض محلی که مغایر با عوارض ملی کارگاه آموزشی مهارت نوسان گیری باشد نیستند توضیح اینکه مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اگر چه از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست لیکن حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند ولیکن مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشند زیرا در ماده ۵۲ قانون مالیات ارزش افزوده بحث تعیین و تصویب عوارض ارائه‌دهندگان خدمات مشخص گردیده و آن ممنوع بودن تصویب عوارض در سطح ملی است. ضمناً نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۶۷۳/۷۵ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۱ موید مطالب مورد اشاره می‌باشد.

۶ ـ علی ایحال با عنایت به آموزشی بودن فعالیت واحدهای آموزشی وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای که تعداد آن بالغ بر ۸۰۰ واحد آموزشی در سطح شهر مشهد مقدس می‌باشد که در این آموزشگاه‌ها حدوداً ۸۰۰۰۰ نفر کارآموز مشغول به فراگیری آموزشهای مهارتی می‌باشند که برای اداره امور آموزشی این تعداد در هر آموزشگاه حداقل ۵ نفر کادر اداری و ۵ نفر کادر آموزشی مشغول به خدمت می‌باشند که در صورت پلمپ و تعطیلی این واحدهای آموزشی از طرف شهرداریهای مناطق مشهد باعث بیکاری حدود ۸۰۰۰ نفر افراد شاغل در آن می‌شود حال صرف نظر از قطع دوره آموزشی و اجبار مؤسس آموزشگاه به استرداد وجوه دریافتی از کارآموزان باعث تجمع و اخلال در امور آموزشی بیش از ۸۰ هزار نفر کارآموز ثبت نام می‌گردد. لذا خواهشمند است به منظور جلوگیری از بروز این گونه مشکلات تا تعیین تکلیف بحث پرداخت عوارض بهره‌برداری موقت نسـبت به صدور دستور موقـت مبنی بر عدم پلمپ آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای به استناد تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری امر به ابلاغ فرمایند.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده۴ـ ضرایب بهای خدمات: بهای خدمات بهره‌برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد.

ردیف

بهای خدمات واحدها

ضرایب p در حوزه‌های درآمدی

توضیحات

یک

دو

سه

چهار

پنج

مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه ای، کشتارگاههای دام و طیور حریم شهر، فضای مسقف کلینیک‌ها، درمانگاهها و اورژانس شخصی

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرمشهد، به موجب لایحه شماره ۶۶۴۱/۹۴/۴/ش ـ ۱۹/۵/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

«با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای محسن خردمند که به وکالت از آقای محمود عدالتی راد نماینده کانون انجمنهای صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی مطرح نموده اند، موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۷۴۸ مبنی بر دادخواست ابطال مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش ـ ۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص بهای خدمات بهره‌برداری کارگاه آموزشی مهارت نوسان گیری موقت به استحضار می‌رساند:

شاکی در بندهای ۱، ۲ و ۳ دادخواست مطروحه توضیحاتی ارائه نموده‌اند که لازمه هر فعالیت کاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد یعنی برای شروع فعالیت، اشخاص حقیقی وحقوقی می‌بایست در مسیرهای قانونی حرکت کرده و تمامی مجوزهای لازم را تهیه نمایند که انجمن صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی نیز با تهیه مجوزهای مربوطه قانوناً اجازه فعالیت را کسب نموده است. اما برای شروع این فعالیت نیاز به مکانی مناسب است و دایر نمودن این مکان در حوزه شهری در حیطه اختیارات شهرداری همان شهر می‌باشد که در این مورد در وظایف شهرداری مشهد مقدس خواهد بود.

کاربریهای مصوب مطابق با طرح تفصیلی هر شهر که به عنوان یک قاعده آمره تلقی می‌شوند ملاک استفاده و بهره‌برداری از اماکن مختلف است بنابراین استفاده شغلی و حرفه‌ای از اماکن مسکونی بر خلاف اصل و به عنوان یک استثناء است که می‌بایست تفسیر محدوده و مضیق شود، احتساب استفاده آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای نیز استثناء بر اصل است، «اصل ممنوعیت استفاده غیرمسکونی از موقعیت مسکونی». دلیل اعتراض برخی از دایر کنندگان این مراکز این است که در املاکی که کاربری آنها مسکونی است اقدام به فعالیت نموده‌اند که مصداق استفاده غیرمسکونی از کاربری مسکونی می‌باشد. به همین دلیل و به استناد پاراگراف اول تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، شهرداری ملک متخلف را به کمیسیون ماده صد معرفی می‌نماید تا برابر قانون اتخاذ تصمیم گردد املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده و در غیرمسکونی استفاده می‌شوند با رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مبنی بر تغییر به کاربری مجاز در موعد مقرر مواجه می‌شوند که در صورت عدم اجرای حکم با پلمپ آن واحد توسط شهرداری روبرو خواهند شد.

شاکی در بند ۴ دادخواست مطروحه کارگاه آموزشی مهارت نوسان گیری از واژه عوارض تجاری موقت استفاده کرده و در بند ۵ نیز اصرار بر عوارض بودن موضوع مصوبه داشته و می‌کوشد تا آن را مغایر قوانین جلوه دهد.

شورای اسلامی شهر صراحتاً اعلام می‌دارد مصوبه معترضٌ‌عنه با موضوع خدمات بهره‌برداری موقت بوده و به هیچ وجه عوارض محسوب نمی‌شود، این مصوبه به استناد بند ۲۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی به تصویب رسیده است که در آن یکی از اختیارات و وظایف شوراها به این شرح آمده است: «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط».

در خصوص خدمت ارائه شده به آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای و دیگر فعالیتها از قبیل تجاری، صنوف، کسب و پیشه و دیگر مشاغل که طی این مصوبه برای آنها بهای خدمات بهره‌برداری موقت تعیین شده است لازم به توضیح است: با عنایت به اینکه تعداد کثیری از املاک و واحدهای احداثی بدون داشتن پایانکار ساختمانی و یا مغایر با پایانکار دریافت شده مورد بهره‌برداری قرار میگیرند، از این رو شهرداری در راستای وظایف خود، اجرای صحیح قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و همچنین با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۶۳ که مقرر داشته است شهرداریها ظرف سه سال می‌بایست به استقلال مالی برسند، ناچارند به جهت تأمین هزینه خدمات عمومی به شهروندان که حجم و نوع آن بسیار سنگین و متنوع است نسبت به درآمدزایی اقدام نمایند. همان گونه که قضات مستحضرند آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای نیز در قبال ارائه آموزشهای مختلف به هنرآموزان خود هزینه آموزش را دریافت می‌نمایند که منافع مالی در بر داشته و مصداق اصلی تغییر کاربری مسکونی به تجاری محسوب می‌شود. البته در اینجا شاید این شبهه به وجود آید که شورای اسلامی شهر به شهرداری مجوز تغییر کاربری برای واحدهای فعال ضمن اخذ بهای خدمات بهره‌برداری داده است اما معروض است که مصوبه معترض عنه اصلاحیه‌ای بر مصوبات قبلی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در این خصوص است که در راستای هدفمند کردن تعرفه‌ها (موضوع ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب مجلس شورا ی اسلامی) با رویکرد کاهش و حتی صفر شدن بهای خدمات مشاغل غیرانتفاعی و فرهنگی ورزشی است، اولویت و تاکید شورای اسلامی شهرمشهد مقدس به شهرداری، اعمال ضوابط در ساماندهی واحدهای مذکور است و در مواردی که ضرورت ادامه فعالیت و عدم امکان اعمال ضابطه نسبت به آن واحدها به دلایل مختلف اعم از اجتماعی، فرهنگی و حتی تبعات سیاسی و امنیتی باشد، به هیچ وجه تغییر کاربری داده نمی‌شود بلکه فقط امکان بهره‌برداری به صورت مدت دار داده می‌شود تا هنگامی که شرایط اعمال ضوابط با طرحهای جامع و تفصیلی بعدی که به تصویب مراجع ذیصلاح برسد، فراهم گردد.

حضرات ملاحظه می‌فرمایند که بحث اشتغال ۸۰۰۰ نفر افراد شاغل در آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای که شاکی مطرح نموده‌اند نیز مد نظر شورا بوده و به هیچ وجه بیکار نمودن این افراد مقصود نیست و الا در صورت اعمال دقیق ضوابط شهرسازی تمام این واحدها می‌بایست به حالت مسکونی بازگردند و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اختیار قانونی خود اجازه فعالیت به این واحدها را در قالب تصویب مصوبه داده است. ایضاً علاوه بر اینکه در مصوبه مذکور برای حوزه درآمدی چهار و پنج که کم برخوردار هستند معافیت کامل در نظر گرفته شده است و در راستای اجرای تبصره ماده ۴ مصوبه فوق‌الذکر، کمیسیون موضوع این تبصره در خصوص مشکلات مطروحه از سوی آموزشگاه‌های ازاد فنی و حرفه‌ای تشکیل کارگاه آموزشی مهارت نوسان گیری و به تغییرات قابل توجهی به منظور ارفاق و رفاه حال متقاضیان در محاسبات منجر شد که صورتجلسه مذکور به پیوست تقدیم می‌گردد.

نکته مهم اینکه شاکی به وکالت از کانون انجمنهای صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی در بند ۱ـ ۵ دادخواست به ماده ۱۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اشاره کرده است در حالی که در این ماده قانونی به صراحت عنوان «واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای» آمده است که قضات مستحضرند این واحدها آموزش فنی و حرفه‌ای مندرج در متن قانون نیست و به صراحت نام کانون و اقرار اساسنامه پیوست دادخواست مطروحه، این کانون انجمن صنفی آزاد محسوب می‌شود، لذا علی رغم موضوع مصوبه معترضٌ‌عنه عوارض نمی‌باشد و بهای خدمات است باز هم کانون مذکور از شمول معافیت قانونی خارج است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری وسازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای خدمت مستقیمی از سوی شهرداری مشهد ارائه نمی‌شود بنابراین قسمتی کارگاه آموزشی مهارت نوسان گیری از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش ـ ۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر که مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

جذب ۱۰۰۰ کارورز در کارگاه‌های تولیدی استان گلستان

جذب 1000 کارورز در کارگاه‌های تولیدی استان گلستان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان ، سعید مازندرانی عصر امروز در جمع خبرنگاران درباره وضعیت اجرای طرح کارورزی در استان گلستان اظهارداشت: بیش از یکهزار نفر در قالب طرح کارورزی جذب بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند که عمده این افراد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند.

وی افزود: دولت در این طرح به مدت 2 سال حق بیمه کارورزان را کارگاه آموزشی مهارت نوسان گیری به صورت رایگان پرداخت می‌کند. این موضوع موجب استقبال کارفرمایان از طرح کارورزی و استفاده از توان جوانان تحصیل کرده استان شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بیان درباره طرح مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار هم گفت: این طرح برای افراد رده سنی 18 تا 22 سال اجرا می‌شود.علاقه‌مندان می‌توانند در قالب تفاهم‌نامه‌ای که با برخی کارگاه‌ها منعقد شده، در قالب استاد شاگردی کار کرده و مهارت کسب کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان از ترس مسائل بیمه‌ای خیلی رغبت به مشارکت در اینگونه طرح‌ها را نداشتند اما دولتکارفرمایانی که در این طرح مشارکت دارند را به مدت 2 سال از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی معاف کرده است.

مازندرانی با بیان اینکه تعهد استان در این طرح یکهزار و 200 نفر است، اظهارداشت: تاکنون حدود 500 نفر در قالب اجرای طرح مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار در بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی و برخی صنوف مشغول به کار شده‌اند.

به گفته وی، افرادی که در طرح استاد شاگردی جذب کارگاه‌های تولیدی می‌شوند، از سوی دولت تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: تعاونی‌های استان نیز در این طرح بیش از 30 نفر نیرو جذب کرده‌اند که عملکرد نسبتا خوبی بوده است.

نظر موافقان و مخالفان پخش فوتبال در سینما

نظر موافقان و مخالفان پخش فوتبال در سینما

به گزارش جهان نيوز،‌ خبرها حکایت از آن دارد که شورای صنفی نمایش با پخش بازی های جام جهانی 2018 در سینما موافقت کرده است، خبری که مخالفان و موافقانی دارد که در گفتگو کارگاه آموزشی مهارت نوسان گیری با دو سینماگر به بررسی تاثیر این اتفاق در گیشه سینما و احتمال افت فروش فیلم های در حال اکران پرداخته ایم.

حسین فرح بخش کارگردان سینما گفت : با پخش فوتبال در سینما ها نه می توان موافق بود و نه مخالف، چرا که این اتفاق دو روی یک سکه است .

این تهیه کننده سینما بیان کرد: این طرح در شرایطی می تواند به سینما کمک کند که شکل اجرای آن به شرایطی برسد که تهیه کننده و فیلم در حال کارگاه آموزشی مهارت نوسان گیری اکران،ضرر نکند.

فرح بخش ادامه داد : البته به دلیل هیجانی که با فوتبال همراه است این اتفاق به شکل غیر مستقیم می تواند برای فیلم ها تبلیغ هم باشد و مخاطبان شاید قبل و بعد از زمان پخش فوتبال هم فیلم تماشا کنند.

وی با بیان اینکه این طرح اگر در سینما هایی که چند سالن دارند اجرا شود بهتر جواب می دهد، گفت:البته باید مدیریت شود و به فیلمی که در این ایام در اکران است امتیازهایی هم داده شود برای مثال به فیلم مذکور، یک تا دوهفته بیشتر نوبت اکران دهند.

فرح بخش تصریح کرد : این اتفاق تنها چهار سال یک بار اتفاق می افتد و نمی تواند بر ذائقه و ماهیت و مفهوم سینما رفتن مخاطب تاثیر گذار باشد ، و تنها موفقیت در این طرح به شرایط پخش و رعایت نوبت های اکران فیلم ها با زمان پخش فوتبال بستگی دارد .

حسین صابری سخنگوی انجمن سینما داران در ادامه گفت: پخش فوتبال جام جهانی در سینماها به جز صرفه اقتصادی می تواند مخاطبان جدیدی را با سینما و فرهنگ سینما رفتن آشنا کند .

سخنگوی انجمن سینما داران تصریح کرد: با توجه به تجربیات موفقی که در سال های گذشته داشتیم ، این اتفاق می تواند بسیار به سینما کمک کند و به شکلی برای فیلم ها تبلیغ هم باشد.

وی همچنین در مورد شکل اجرای این طرح ادامه داد:علاقه مندان به تماشای فوتبال هیچ تفاوتی با مخاطبان سینما ندارند و می توان با حراست و نیروی فعال و هماهنگ که در طول این برنامه در سالن ها مستقر هستند، فضایی مفرح و سالم را ایجاد کرد که برای هیچکس هم مزاحمتی ایجاد نشود .
صابری خاطر نشان کرد : باید تمهیداتی از طرف شورای صنفی اکران ایجاد شود که نگرانی برای تهیه کنندگان و صاحبان اثر که در این زمان،فیلم در اکران دارند ایجاد نشود.

4 میوه ای که خواص شگفت انگیز دارند

رکنا: آووکادو، گوجه فرنگی،کیوی و نارگیل جزو میوه هایی هستند که سلامت بدن را حفظ می کنند.

4 میوه ای که خواص شگفت انگیز دارند

خوردن میوه مفید است و خواص بسیاری برای بدن دارد. در ادامه چهار میوه معرفی شده است که به کنترل فشارخون، کاهش خطر تشکیل سنگ کلیه و پیشگیری از تحلیل و ضعف استخوان‌ها کمک می‌کنند و در حفاظت از بدن نقشی مفید دارند.

میوه‌های تازه منابع غنی و سرشار از انواع ویتامین‌ها، املاح و مواد معدنی هستند و براساس مطالعات گوناگون، افرادی که میوه را به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم و متعادل مصرف می‌کنند کمتر با خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن روبرو می‌شوند.

به نوشته ان‌دی‌تی‌وی، اگرچه تمام انواع میوه‌ها و سبزیجات برای بدن ضروری و مفیدند اما در این مقاله به چند مورد از آنها اشاره شده که می‌توانند تقریبا تمام خواص ذکر شده در بالا را داشته باشند و بنابراین با گنجاندن آنها در رژیم غذایی روزانه خود می‌توانید زندگی سالم‌تر و باکیفیت‌تری داشته باشید:

۱-آووکادو:این میوه خواص فراوانی دارد. آووکادو سرشار از فیبر خوراکی، ویتامین K و اسید فولیک (فولات) است. این میوه دو برابر موز پتاسیم دارد و به این ترتیب به سلامت قلب Heart کمک می‌کند. همچنین خواص ضد التهابی دارد. البته با وجود تمام این مزایا آووکادو نباید هر روز خورده شود چون می‌تواند موجب بروز حساسیت غذایی شود و بنابراین بهتر است که به شکل متنوع در رژیم غذایی گنجانده شود.

۲-گوجه فرنگی:گوجه یک منبع خوراکی سرشار از ویتامین‌ها، آنتی اکسیدان‌ها، فیبر و مواد معدنی است. همچنین منبع غنی از ماده‌ای موسوم به لیکوپن است که از پوست در برابر تشعشعات UV حفاظت می‌کند و برای مقابله با مشکلات پروستات نیز مفید است. ذخیره ویتامین A موجود در گوجه فرنگی تاثیر ترکیبات سرطان‌زا را کاهش داده و برای حفاظت در برابر سرطان ریه مفید است. گوجه فرنگی همچنین با پیشگیری از یبوست و اسهال، دستگاه گوارش را سالم نگه می‌دارد.

۳-کیوی:کیوی میوه‌ای آبدار و خوشمزه‌ است که منبع غنی از ویتامین C محسوب می‌شود و به همین دلیل به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی عمل می‌کند و برای از بین بردن مولکول‌های آزاد که عامل التهاب و سرطان هستند، کاربرد دارد. کیوی به تقویت سیستم ایمنی کمک می‌کند و سرشار از فیبر خوراکی است که در پیشگیری از چندین بیماری نقش دارد. این میوه در عین حال به کاهش وزن کمک می‌کند و اغلب برای بیماران دیابتی توصیه می‌شود.

۴-نارگیل:نارگیل هم به یک خوردنی فوق‌العاده معروف است و تقریبا می‌تواند نیاز روزانه بدن به تمام ریزمغذی‌های ضروری را تامین کند. نارگیل حاوی لوریک اسید است که یک چربی اشباع شده محسوب‌ می‌شود و سطح کلسترول بد را در بدن کاهش می‌دهد و همچنین به پاکسازی عروق و سلامت آنها کمک می‌کند. این میوه در عین حال سرشار از الکترولیت‌ها، آنزیم‌ها و املاح معدنی است که به بهبود گوارش و تقویت سوخت و ساز بدن کمک می‌کندبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

نخستین دوره‌ مدرسه‌ تابستانی آزمایشگاه گرافن و مواد برگزار می گردد

نخستین دوره‌ مدرسه‌ تابستانی آزمایشگاه گرافن و مواد (GAM Lab) دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تمرکز روی موضوع سنتز نانومواد برگزار می‌شود.

در این دوره، موضوعاتی کارگاه آموزشی مهارت نوسان گیری نظیر سنتز نانوذرات (طلا، سیلیکا، آهن)، اکسید گرافن و اکسید گرافن احیا شده، نانوذرات هسته‌ای-پوسته‌ای، سنتز نانوذرات توخالی و آئروژل گرافنی آموزش داده می‌شود.

با توجه به تعامل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با چند دانشگاه عراقی، شرکت‌کنندگانی از این دانشگاه‌ها نیز در این دوره حضور داشته و مطالب به زبان فارسی و انگلیسی ارائه خواهد شد.

این دوره به صورت عملی و تئوری در مدت یک ماه برگزار خواهد شد که در مباحث نظری شرکت‌کنندگان روش‌های تولید نانوذرات، روش‌های مشخصه‌یابی و تعیین کارگاه آموزشی مهارت نوسان گیری مشخصات نانوساختارها را آموزش می‌بینند و در بخش عملی نیز روش‌های تولید نانوساختارهای مختلف در محیط آزمایشگاهی به علاقه‌مندان آموزش داده می‌شود، به‌طوری که پس از پایان دوره هر فرد قادر به تولید این نانوساختارها خواهد بود. در بخش نانوذرات، بیشترین تمرکز روی آموزش ترکیباتی نظیر طلا، آهن، سیلکا و پلی‌استایرن، ساختارهای هسته‌ای-پوسته‌ای، نانوساختارهای توخالی و آئروژل خواهد بود.

در پایان این دوره‌ یک ماهه، مدرک معتبر دانشگاه صنعتی امیرکبیر به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.

بر اساس اعلام ستاد نانو، آزمایشگاه گرافن و مواد دانشگاه صنعتی‌امیرکبیر از تجهیزاتی نظیر سامانه‌های آسیاب گلوله‌ای میله‌ای و اولتراسونیک برای تولید نانومواد برخوردار بوده و دارای تجهیزات مختلفی در بخش سنتز است.

از سال 1392 این آزمایشگاه تمرکز ویژه روی کامپوزیت‌های گرافنی داشته و برای استفاده در حوزه‌های مختلف نظیر نفت و انرژی، کامپوزیت‌های گرافنی تولید کرده‌است. در حال حاضر 4 دانشجوی دکتری و 4 دانشجوی کارشناسی ارشد در این آزمایشگاه مشغول به فعالیت هستند.

آزمایشگاه گرافن و مواد در سال 1391 در دانشگاه امیرکبیر راه‌اندازی شده‌است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.