فیات کارنسی چگونه کار می کند


وام دهی کریپتو یا Crypto Lending

احتمالاً شن ی ده ا ی د که افراد ی که کمبود نقد ی نگ ی دارند ، وام م ی گ ی رند . ی ک بانک ی ا شرکت با در اختیار قرار دادن مبلغی به اشخاص، شرکت ها و… ، به آنها وام میدهد و در ازای آن سودی دریافت میکند . ا ی ن سود نحوه درآمدزا یی این بانک ها ی ا شرکت ه است . وام دهی کریپتو نیز تا حدودی به همین صورت است.

Crypto Lending راه حل ی است که به شما اجازه م ی دهد کریپتو ها ی خود را در ازای دریافت سود، وام بده ی د و یا بالعکس، با وثیقه قراردادن دارایی های کریپتویی خود میتوانید وام دریافت کنید. با ا ی ن حال ، عملکرد وام ده ی کریپتو کم ی متفاوت از وام ها ی متداول است.

وام های کریپتو چگونه عمل می کنند؟

به طور خلاصه ، وام ده ی کریپتو ی ک شکل جا ی گز ی ن سرما ی ه گذار ی است، به ا ی ن صورت که وام دهندگان در ازا ی در ی افت سود ، ف ی ات ی ا استیبل کوین خود را وام م ی دهند . در عوض وام گیرنده نیز دارا یی کریپتو یی خود را به عنوان وث ی قه برا ی بدست آوردن وام فیات یا استیبل کوین قرار میدهد . به ا ی ن ترت ی ب ، وام دهنده م ی تواند مطمئن باشد که اگر مشکل ی پ ی ش ب ی ا ی د، از آن وث ی قه برا ی جبران خسارت و ی استفاده م ی شود. این امر همچنین می تواند در حالت معکوس اتفاق بیفتد، به این صورت که وام گیرندگان از فیات یا استیبل کوین به عنوان وثیقه برای قرض گرفتن دارایی های کریپتو استفاده می کنند .

روند وام دهی کرپتو

روند وام ده ی بسته به پلتفرم ی که استفاده م ی کن ی د م ی تواند کم ی متفاوت باشد، اما به طور کل ی گرفتن وام با پشتوانه کریپتو شامل مراحل ز ی ر است:

وام دهی کریپتو - crypto lending

مزایایی Crypto lending – افزایش سودمندی دارایی های کریپتو

سرمایه گذاران بازار کریپتو پیش از این دو روش سنتی برای استفاده از سرمایه خود داشتند؛ هولد (Hold) یا ترید (Trade) . هولدرها با نگهداری کریپتوکارنسی های خود در کیف پول هایش ان و به صورت بلندمدت سرمایه گذاری می ک نند، ولی به نظر می رسد این روش کاملا سودمندی برای استفاده از دارایی ها در بلند مدت نیست.

با ظهور مفهوم وام دهی کریپتو ، سودمندی این دارایی ها به طور چشمگیری افزایش یافته است. وام دهندگان که غالبا دارندگان ارز های فیات یا استیبل کوین ها هستند؛ در ازای دریافت سود، دارایی خود را وام میدهند و در انتها کریپتو بیشتری، نسبت به مقداری که قرض داده اند دریافت می کنند. از طرفی وام گیرندگان نیز بدون نیاز به فروش دارایی کریپتوکارنسی خود، وام فیات، استیبل کوین یا کریپتو دریافت می کند.

به طور کلی وام دهندگان میتوانند هر نوع کریپتو مورد نظر خود را وام ده ن د . با ا ی ن حال ، کریپتو کارنسی ها هم ی شه با نوسانات ی همراه هستند . بنابراین وام دهی استیبل کوین ها به عنوان روشی با ریسک نوسانات کمتر و سود دهی قابل ملاحظه مورد توجه وام دهندگان قرار گرفته است.

نکاتی که در crypto lending باید درنظر داشت:

تحقیق کنید

برا ی بس ی ار ی از موارد در حوزه فیات کارنسی چگونه کار می کند فیات کارنسی چگونه کار می کند کریپتو ها، انجام تحق ی قات شخص ی م ی تواند به شما کمک بزرگ ی کند. با ی د مراقب باش ی د که به طوراتفاق ی سرما ی ه خود را به ی ک پلتفرم با ا ی من ی ضع ی ف ی ا بدتر از آن به سا ی ت های کلاهبردار ی نسپار ی د . بهتر است در پلتفرم ها ی وام ده ی ی ا قراردادها ی هوشمند ی که امن ی ت آن به خوب ی کنترل شده است و سابقه خوب ی دارند، فعال ی ت کن ی د .

عجله نکنید

کریپتو ی ی را که م ی خواه ی د به زود ی نقد کن ی د، قرض نده ی د . همانطور که کاملاً مشهود است، شما نم ی توان ی د آنچه را که به شخص د ی گر ی قرض داده ا ی د، بفروش ی د . علاوه بر ا ی ن ، فراموش نکن ی د که حت ی با وجود امن ی ت بالا، ممکن است پلتفرمی که از آن استفاده می کنید هک شود . به خاطر داشته باش ی د که در صورت بروز بدتر ی ن حالت برا ی پلتفرم ی که از آن استفاده م ی کن ی د، ممکن است کریپتو ها ی شما از ب ی ن برود.

شرایط وام را به دقت بررسی کنید

درک صح ی ح شرا ی ط وام از اهم ی ت ح ی ات ی برخوردار است. قبل از دادن وام شما با ی د از زمان ی کریپتو خود را پس م ی گ ی ر ی د و م ی زان سود ی که در ی افت خواه ی د کرد، اطم ی نان حاصل کن ی د . از همه مهمتر، وجود ی ک برنامه پشت ی بان ی خوب بس ی ار مهم است تا در صورت ی که وام گ ی رنده قادر به باز پرداخت شما نبود، پلتفرم ی ا قرارداد هوشمند ی که استفاده م ی کن ی د کریپتو شما را بازگرداند، ی ا از طر ی ق ب ی مه ی ا وث ی قه ا ی که از وام گ ی رنده ضبط م ی کند .

انواع پلتفرم های وام دهی کریپتو :

  1. متمرکز (Centralized)
  2. غ ی ر م تمرکز (ِDecentralized)

پلتفرم های وام دهی متمرکز

پلتفرم های وام دهی متمرکز م ی توانند خدمات وام ده ی را ارائه دهند ( مانند Binance ، Coinbase ی ا Nexo ). این صرافی ها به صورت متمرکز هستند، به ا ی ن معن ی که آنها به عنوان ی ک واسطه، بر توافق نامه ب ی ن وام دهنده و وام گ ی رنده نظارت م ی کنند. این پلتفرم ها دارای عملکرد ی شب ی ه به شرکت ها ی سنت ی فناور ی که با کر ی پتوکارنس ی کار م ی کنند هستند، آنها از فرآ ی ندها ی شناخت مشتر ی پ ی رو ی م ی کنند، دارا ی س ی ستم نگهدار ی برا ی محافظت از دارا یی ها ی شما هستند و م ی توانند مشارکت تجار ی سنت ی با موسسات را شکل دهند .

اگرچه ا ی ن روش ها اغلب کاربرپسند هستند و انتخاب گسترده ا ی از کریپتو ها را برا ی وام ده ی فراهم م ی کنند و نسبت به سا ی ر گز ی نه ها ی وام ده ی م ی توانند ن ی ازها ی ب ی شتر ی را فراهم کنند. با ا ی ن حال، شما اغلب با ی د ابتدا ی ک حساب کاربر ی ا ی جاد کن ی د و اطلاعات خصوص ی خود را ارائه ده ی د در نتیجه تحت فرآ ی ندها ی شناخت مشتر ی ( KYC ) قرار م ی گ ی ر ی د .

پلتفرم های امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای(DeFi)

پلتفرم وام ده ی د ی فا ی کاملاً غ ی رمتمرکز بوده و معاملات ب ی شتر با کد انجام م ی شوند تا افراد. در سرو ی س ها یی مانند Aave ، Compound و dYdX ، قراردادهای هوشمند از الگوریتم ها و پروتکل ها برای خودکارسازی پرداخت وام استفاده می کنند.

هرکسی می تواند به پروتکل های موجود در یک سیستم مالی غیرمتمرکز دسترسی پیدا کند، که این امر آنها را کاملاً شفاف می کند، زیرا هیچ چیز در بلاکچین پنهان نمی ماند. برخلاف پلتفرم های متمرکز، هیچ واسطه یا تنظیم کننده مالی وجود ندارد، این بدان معناست که شما مجبور نیستید مراحل تأییدی مانند KYC را طی کنید. با این حال، نرخ های بهره DeFi برای وام های کریپتو در مقایسه با آنچه رقبای متمرکز می توانند ارائه دهند، اغلب کم رنگ است.

دریافت وام BTC یا ETH – یا هر نوع وام کریپتو دیگری روی پلتفرم DeFi – بسیار سریع است زیرا نیاز به انجام کار زیادی توسط کاربر نیست. به لطف قراردادهای هوشمند ، تمام کارهایی که کاربر باید انجام دهد این است که برای وام درخواست کند و سپس کریپتویی را که می خواهد از آن به عنوان وثیقه استفاده کند به کیف پول مشخص شده مرتبط با سیستم وام ارسال کند.

کاربران پلتفرم های وام غیرمتمرکز می توانند بدون نیاز به تأیید هویت خود، وام در هر اندازه ای را درخواست کنند. وام ها را می توان با استیبل کوین ها مانند USDC ، ارزهای فیات یا کریپتوکارنسی هایی مانند Ethereum یا BTC پشتیبانی کرد.

با توجه به اینکه هر دو نوع پلتفرم وام دهی هنوز در مراحل اولیه خود هستند، واضح است که این یک فضای هیجان انگیز برای تماشاست. فضای زیادی برای رشد وجود دارد و پتانس ی ل دسترس ی به وام بدون تشر ی فات معمول م ی تواند شرا ی ط را برا ی مردم و صنعت خدمات مال ی تغ یی ر د هد .

تفاوت ارزهای دیجیتال با پول های فیات

برخی از ویژگی های منحصر به فرد وجود دارد که ارزهای دیجیتال را از ارزهای معمولی متمایز می کند. البته همه این ویژگی ها در همه ارزهای دیجیتال وجود ندارد و استثناهایی نیز وجود دارد. اولین ویژگی ارزهای دیجیتال برگشت ناپذیری تراکنش هاست. اگر انتقال ارز دیجیتال انجام دهید و تراکنش شما تایید شود، دیگر نمی توانید آن را برگردانید و این تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که گیرنده مایل باشد. اما این روش در بانک ها متفاوت است. اگر به اشتباه پولی را به حساب شخصی دیگری منتقل کرده اید، ممکن است بتوانید با اقدام قانونی آن را بازیابی کنید. اما اگر به اشتباه بیت کوین یا ارز دیجیتال دیگری را به آدرس دیگری ارسال کردید، نگران نباشید! دومین ویژگی منحصر به فرد ارزهای دیجیتال ناشناس یا نیمه ناشناس بودن آنهاست. آدرس‌های کیف پول که همان هدفی را دارند که شماره کارت یا شماره حساب در حساب‌های بانکی انجام می‌شود، اطلاعات هویتی شما را شامل نمی‌شود. این آدرس ها که از یک سری عبارات حرف و عدد تشکیل شده اند، تنها با بررسی تاریخچه تراکنش ها و تحلیل عمیق می توانند به هویت افراد مرتبط شوند. البته، برخی از ارزهای دیجیتال مبهم و متمرکز بر حریم خصوصی مانند Monroe، به گونه ای طراحی شده اند که شناسایی را بسیار دشوار و تقریبا غیرممکن می کنند. سومین ویژگی ارزهای دیجیتال جهانی یا فرامرزی بودن آنهاست. ارسال پول به نقاط مختلف جهان با سیستم های امروزی ممکن است روزها طول بکشد، اما ارزهای دیجیتال می توانند این کار را در چند دقیقه انجام فیات کارنسی چگونه کار می کند دهند. ارزهای دیجیتال هیچ مرزی نمی شناسند و می توانند از هر جای دنیا ارسال شوند. ویژگی چهارم امنیت ارزهای دیجیتال است. این امنیت در تراکنش های درون شبکه ای توسط قدرت هش مشترک افراد (در سیستم های اثبات کار) تضمین می شود. از سوی دیگر، سیستم های رمزنگاری کلید عمومی و کلید خصوصی به افراد اجازه می دهند تا کنترل ارزهای دیجیتال خود را در دست بگیرند و هیچ کس دیگری نمی تواند به آنها دسترسی داشته باشد. پنجمین ویژگی که ارزهای دیجیتال را از ارزهای معمولی متمایز می کند این است که انحصاری نیستند. افراد برای استفاده از شبکه های ارزهای دیجیتال مختلف مانند بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و … نیازی به مجوز از هیچ فرد، گروه یا سازمانی ندارند و می توانند کل تاریخچه تراکنش ها را دانلود کرده و بدون نیاز به مجوز، ارز دیجیتال را ارسال یا دریافت کنند.

انواع ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال غیر از بیت کوین را می توان به دو دسته سکه و توکن تقسیم کرد. یا هر کدام زنجیره بلوکی مخصوص به خود را دارند. برخی از سکه ها از کد اصلی بیت کوین یا به اصطلاح فورک بیت کوین ساخته می شوند. اینها با انجام اصلاحات جزئی در متغیرهایی مانند تعداد سکه ها، الگوریتم استخراج، زمان صرف شده برای ایجاد بلوک ها و غیره ایجاد می شوند. برخی از سکه های دیگر مانند اتریوم، ریپل و ویو، شبکه خود را بدون استفاده از کدهای بیت کوین می سازند. این بلاک چین ها اغلب برای کاربردهای بیشتری نسبت به ارز دیجیتال ایجاد می شوند. توکن ها کلاس دیگری از ارزهای دیجیتال هستند که بر روی پلتفرمی مانند اتریوم یا View و IAS ساخته می شوند. آنها یک بلاک چین مجزا ندارند و از قدرت بلاک چین اصلی برای اجرای تراکنش های خود استفاده می کنند. توکن ها در طول عرضه عمومی اولیه سکه ها یا ICO ها در ازای سرمایه جمعی به سرمایه گذاران تخصیص داده می شوند. توکن ها کاربرد خاص خود را دارند و نمی توان آنها را ارز در نظر گرفت. خود توکن ها به دو دسته تقسیم می شوند: توکن های امنیتی و توکن های کاربردی.

ارزهای دیجیتال مشهور

در حال حاضر بیش از 19730 ارز دیجیتال در بازار وجود دارد که اکثر آنها پروژه های مرده یا متروکه هستند. در طول تاریخ 10 ساله ارزهای دیجیتال، برخی از آنها از همان ابتدا جایگاه خود را در صدر با ارزش ترین نمودارها حفظ کرده اند.

بیت کوین

بیت کوین معروف ترین و قدیمی ترین ارز دیجیتالی است که همیشه در کانون توجه بوده است. بیش از 10 سال از ایجاد این ارز دیجیتال توسط ساتوشی ناکاموتو می گذرد و از آن زمان تاکنون جایگاه اول خود را در بین ارزهای دیجیتال از دست نداده است.

اتریوم

در سال 2013 توسط Vitalik Butrin معرفی شد. این سکه برای اولین بار در سال 2014 راه اندازی شد و شبکه آن در جولای 2015 راه اندازی شد. اتریوم از همان ابتدا ایده های نوآورانه ای را ارائه کرد. ارز دیجیتال موجود در این پلتفرم اتر نام دارد و می توان از اتریوم برای ساخت توکن استفاده کرد. این ارز مناسب ترین منابع برای سرمایه گزاری است .

اتریوم

یک پلتفرم مبتنی بر متن است که برای تراکنش های سریع و ارزان طراحی شده است. این سیستم پرداخت در سال 2012 معرفی شد و از ارزهای رایج در شبکه خود پشتیبانی می کند. ریپل بر مشارکت با بانک ها و توسعه سیستم پرداخت خود متمرکز است و سکه آن XRP نام دارد.

ریپل

لایت کوین

توسط چارلی لی با هدف پرداخت سریعتر با تغییر کدهای بیت کوین ایجاد شد. این ارز دیجیتال به پول دیجیتال معروف است و یکی از قدیمی ترین سکه ها است. این ارز نیز پشتیبان بسیار خوبی در بازار رمز ارز ها دارد که توانسته به دنبال کنندگان خود سود خوبی برساند .

لایت کوین

بیت کوین کش

یکی از معروف ترین فورک های بیت کوین که در سال 2017 با تغییر اندازه بلوک ایجاد شد. بیت کوین کش در سال 2018 به دو زنجیره ABC و SV تقسیم شد، بنابراین زنجیره ABC به عنوان بیت کوین کش به فعالیت خود ادامه داد.

تمام این کوین ها دارای محبوبیت بالایی هستند ولی هیچوقت نباید بدون داشتن علم کافی وارد بازار رمز ارز ها شد چون امکان از دست رفتن سرمایه در این بازار بسیار بالاست .

دلیل محبوبیت ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال به دلیل بازار پرنوسان، فناوری مورد استفاده و ایده های لیبرال خود به سرعت محبوبیت پیدا کرده اند. بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوپا بودنش بسیار دارای نوسان است و قیمت یکی از آنها می تواند در عرض یک روز چند صد درصد افزایش یا چند ده درصد کاهش یابد. فناوری مورد استفاده در ارزهای دیجیتال، با استفاده از رمزنگاری مبتنی بر ریاضی، از تقلب جلوگیری می کند و سیستم های پرداخت را تشویق می کند که صادق باشند. علاوه بر این، جنبه لیبرالی و کنار گذاشتن واسطه ها باعث شده است تا افرادی که نسبت به سیستم های مالی سنتی بدبین هستند، به ارزهای دیجیتال روی بیاورند.

سوالات متداول درباره ارزهای دیجیتال

ارز دیجیتال چیست؟

ارزهای دیجیتال شکل خاصی از ارز مبتنی بر رمزنگاری هستند. ویژگی مهم آنها عدم تمرکز، شفافیت و تغییر ناپذیری بلاک چین است که از ویژگی های اکثر این ارزها است.

ارزهای دیجیتال چگونه کار می کنند؟

تقریباً تمام ارزهای دیجیتال بر روی پلت فرم بلاک چین اجرا می شوند. با این حال، هر کدام از آنها بلاک چین را به شیوه ای متفاوت اجرا کردند که در مکانیسم های اجماع قابل مشاهده است.

چگونه ارزهای دیجیتال بخریم یا بفروشیم؟

ارزهای دیجیتال را می توان از طریق صرافی های آنلاین ملی خرید یا فروخت. برای این کار باید عملیات احراز هویت را انجام دهید . بسیاری از صرافی های آنلاین امکان خرید و فروش ارز های دیجیتال را دارند که میتوانید به راحتی با سرچ در گوگل به تعدادی از این صرافی ها دسترسی پیدا کنید .

اگر به غیر از حوزه کریپتو کارنسی به دیزاین نیز علاقه مند هستید پیشنهاد میکنیم سری به صفحه آموزش طراحی دکوراسیون داخلی ما نیز بزنید .

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ (راهکارهای کسب سود در بازار نزولی)

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ (راهکارهای کسب سود در بازار نزولی)

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ در این مقاله راهکار آن را برای شما کامل توضیح خواهیم داد. بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. با توجه به آن قیمت همه رمز ها می‌تونه در طول روز بارها تغییر کنه. خیلی از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید تعجب کنید اگر بگیم می‌تونید در یک بازار ریزشی هم سود کنید و از افت قیمت رمزارزها کسب درآمد کنید.

شاید فکر کنید تو بازار ارز های دیجیتال وقتی قیمت ها صعودی باشن و اقدام به خرید ارز دیجیتال کنین و در سود بفروشین، همه چیز خوبه، اما وقتی که بازار ریزشی بشه باید زانوی غم بغل بگیرید و منتظر بمونید دوباره بازار سبز بشه یا شایدم زمان هایی بوده که تونستین به خوبی قیمت یک ارز دیجیتال رو پیش بینی کنید، اما نتونستید از تحلیل درستی که انجام دادین سود چشمگیری و بدست بیارین. این موضوع در باره بازار های قدیمی درست هست، اما در بازار ارز دیجیتال که بازار مدرن هست اینطور نیست و حتی هنگامی که بازار نزولی هست هم میتونید سود کسب کنید. در واقع چند راه برای کسب درآمد در بازار نزولی وجود داره، که تو این مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی را قراره بهتون بگیم و امیدوارم براتون مفید باشه.

تاریخچه بازار های خرسی (نزولی)

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

بسیاری از سرمایه گذاران، معتقد هستند که بیت کوین در ابتدای ساختش در یک روند گاوی قرار داشته. اما آیا میشه گفت در این روند گاوی بلند مدت بازار های خرسی رخ نداده اند؟ پاسخ خیر است.

بعد از اینکه قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ هزار دلار رسید، وارد بازار خرسی شدیدی شد. قبل از وقوع بازار خرسی در سال ۲۰۱۸، قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۴ هم با ریزش ۸۷ درصدی مواجه شد. در بازار سهام هم نمونه‌هایی از بازارهای خرسی هست. رکورد بزرگ سال ۱۹۲۹، بحران مالی سال ۲۰۰۸ و سقوط بازار سهام در سال ۲۰۲۰ به دلیل ترس از کرونا، مثال‌هایی از بازارهای خرسی هستند. این رویداد‌ها منجر شدند تا صدمات عظیمی به وال‌استریت وارد شود و قیمت‌ سهام نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این رمز ارز می تونین مقاله بیت کوین چیست؟ رو مطالعه کنین.

مراحل شکل گیری یک بازار خرسی (نزولی)

در این بخش از مقاله راهکارهای کسب سود در بازارهای نزولی نحوه شکل گیری یک بازار نزولی یا بازار خرسی را به شما یاد خواهیم داد. همانطور که میدونین، منظور از بازار خرسی بازاری هستش که قدرت در دست فروشنده ها هستش. مراحل زیر نحوه شکل گیری یک بازار خرسی را نشان می دهد.

۱-شکل گیری یک اوج قیمتی و خارج شدن سرمایه گذاران و معامله گران از بازار، برای کسب سود از سرمایه گذاری.

۲- بعد از خارج شدن اونها قیمت به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.

۳-بعد از افت قیمت، معامله گرانی وارد بازار می شوند و سرمایه مورد نظرشون رو با قبول کردن ریسک موجود خریداری می کنند.

۴-در آخر روند بازار، روند کاهش قیمت رو تا مدتی به آرامی ادامه میده، ولی این روند با اخبار جدید راجع به کاهش شیب افت قیمت همراه میشه و سرمایه گذاران رو دوباره برای سرمایه گذاری جذب می‌کنه، پس از مدتی بازار تغییر روند میده و وارد بازار خرسی میشه.

بازار دو طرفه چیست؟

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

شاید از خیلیا این سوال رو بپرسین، و اونا بهتون بگن بازاریه که هم میتونین توش خرید انجام بدین، هم فروش انجام بدین. جواب این سوال درسته، ولی اصلی ترین و مهم ترین نکته برای بازار های دو طرفه اینه که هر اتفاقی که در گذشته بازار میوفته، توی حال بازار هم اون اتفاق میوفته. برای همین میگن این بازار، یک بازار دو طرفه هستش. پس به طور کلی به بازار هایی که قابلیت سود بردن از کاهش و افزایش قیمت در اونها وجود داشته باشه، بازار های دو طرفه میگیم. در بازار دو طرفه تریدر می‌تونه برای پیش بینی کردن کاهش قیمت، یک ارز رو به صورت استقراضی بفروشه و بعد از رسیدن به قیمت مورد نظرش، اون ارز رو باز خرید کنه و از اختلاف قیمتشون سود ببره. یکی از دلایلی که بازار های دوطرفه وجود دارن اینه که سرمایه گذاران نباید با دیدن ریزش بازار ناامید بشن.

شورت کردن چیست؟

کسب سود در بازار نزولی

در این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ معاملات شورت را توضیح خواهیم داد. معاملات شورت، پوزیشن شورت، موقعیت شورت، فروش استقراضی و. همه به یک مفهوم اشاره دارند که شما میتونید از افت قیمت نیز سود بدست بیارید. شورت کردن می‌تونه یک روش عالی برای مدیریت ریسک و محافظت از دارایی‌های موجود در برابر ریسک قیمت و کاهش ارزش دارایی‌ها باشه. شورت کردن یک نوع سرمایه گذاری معامله هست، که در اون حدس زده میشه قیمت یک دارایی کاهش می یابد. فرض کنید قیمت بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلار باشه و معامله گر ۰/۱ بیت کوین از صرافی قرض بگیره و اون رو بفروشه، اون در این حالت ۴۵۰۰ دلار بدست میاره و وقتی که، قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ برسه دوباره ۰/۱ بیت کوین رو این بار به قیمت ۳۰۰۰ دلار خریده و به صرافی پس میده. در مقابل موقعیت شورت، موقعیت لانگ (long position) وجود داره که در اون معامله‌گر یک دارایی را به امید افزایش قیمت آن در آینده می‌خره.

مکانیزم معاملات شورت در واقع اینگونه است:

۱-از طرفی ارز دیجیتال قرض میگیرید.

۲-پوزیشن شورت باز می کنید.

۳-منتظر میمونید طبق تحلیل شما قیمت کاهش پیدا کنه.

۴-پوزیشن خودتون رو در قیمت پایین تر میبندید.

۵-سود خود را بر می دارید و توکن قرض گرفته شده رو پس میدید.

در کریپتو کارنسی به صورت کلی به سه طریق میتونین شورت کنید: معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و خرید و فروش توکن های اهرم دار که در ادامه به بررسی اونها می‌پردازیم.

معاملات فیوچرز

چگونه در بازاز نزولی سود کنیم؟

این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ را به معاملات فیوچرز اختصاص خواهیم داد. در معاملات فیوچرز ارزی خرید و فروش نمیشه، و یک معامله کاغذی است که صرفا قیمت پیش بینی میشه. هرروز که بیشتر به سمت آنلاین و تکنولوژی محور شدن معاملات در بازار های مالی پیش میریم، روش های مختلفی، جهت معامله کردن و کسب سود برای معامله گران ابداع میشه که یکی از این روش ها معاملات فیوچرز هست. در این معامله اینگونه هست که، خریدار و فروشنده برای معامله یه چیز در آینده به توافق میرسن و باهم قرارداد میبندن که در آینده در یک زمان مشخص، این معامله رو باهم انجام بدن. همچنین هزینه کارمزدهای معاملات فیوچرز، در زمان عقد قرارداد کامل پرداخت میشه. ویژگی بعدی این معاملات که یک ویژگی منحصر بفرد هست، اینه که در طی انجام این معاملات قیمت ارز ثابت می‌مونه. یعنی اگر خریدار و فروشنده بر سر یک چیزی، با قیمت معین به توافق برسند، در زمان آینده هیچ گونه تغییری در قیمت و ارز پرداختی لحاظ نمیشه. شما برای انجام معاملات فیوچرز، میتونید از طریق صرافی ها اقدام کنید.

معاملات مارجین

کسب سود در بازارهای نزولی

معاملات مارجین، به معاملاتی گفته می‌شه که در اونها معامله‌گران یا تریدرها می‌تونن علاوه بر سرمایه اولیه خود، وجوه بیشتری را اخذ کنند ومعامله با حجم بزرگ‌تری را باز کنند. معاملات مارجین روشی برای خرید و فروش دارایی هست، که از سرمایه ای که توسط شخص سوم تامین میشه بهره میگیره. حساب های مارجین به معامله گران با استفاده از اهرم ها، امکان دسترسی به مقدار بیشتر از سود و ضرر رو می ده. مثلا اگر شما یک تریدر هستین و سرمایه اولیه شما، ۱۰۰دلار باشه برای باز کردن یک پوزیشن، میتونین با استفاده از معاملات مارجین یا اهرم دار، با توجه به نوع پلتفرم معاملاتی خودتون، استفاده کنید و این یعنی اگر شما اهرم 2x رو انتخاب کنید، در برابر هر یک دلار خودتون میتونید یک دلار اهرم دیگه هم دریافت کنین.

توکن اهرم دار یا لوریج دار(ETF)چیست؟

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

اگر به ترید ارز های دیجیتال می‌پردازید یا قصد ورود به این بازار رو دارین، باید حتما مبحث توکن های اهرم دار رو یاد بگیرید بنابراین در این بخش از چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ این اصطلاح رو کامل توضیح خواهیم داد. چون میتونید بعد از تسلط به این مبحث، سود های زیادی به دست بیارید. لوریج به معنای اهرم هست. توکن اهرمی از قابلیت حفظ سرمایه در روند تغییرات بازار برخورداره، چون که این توکن ها از اهرم معقولی هم برخورداره. شما با استفاده از استراتژی لوریج، برای ترید ارز های دیجیتال معامله خودتون رو انجام میدید و اگر در معامله به سود برسید، با استفاده از توکن های اهرمی میتونید سودتون رو چند برابر کنین.

در توکن های اهرم دار، شما به حالت اثبات خرید و فروش می کنید مثل حالت بورس ایران هست ، که شما یک دارایی دارید اما دارایی شما هیچوقت صفر نمیشه،‌ مثل حالت اثبات هست. پس در اینجا دو تا پوئن مثبت دارید اینکه اهرم دارید روی خرید و فروش تون و اینکه از ریزش ها هم میتونید سود ببرید. پس با استفاده از توکن های اهرم دار، میتونید از قابلیت دو طرفه بازار ارز دیجیتال استفاده کنین و به نوعی در هنگام بازار نزولی ارز دیجیتال درآمدزایی داشته باشین.

فرض کنید یک توکن رشد، با قدرت اهرم ۴خریده باشید، در صورت افزایش قیمت یک درصدی ارز دیجیتال، ارزش توکن شما به اندازه ۴ درصد افزایش پیدا می کنه. برای آشنایی بیشتر شما با این توکن ها در اینجا مثالی از از توکن‌ رشد UP و توکن افت DOWN می‌زنیم.

توکن رشد UP: مثلا فرض کنید توکن بیت کوین رشد BTCUP را با اهرم ۳ خریداری کردیم، اگه قیمت بیت کوین ۱ درصد بالا تر بره، ارزش این توکن ۳ درصد بالا می‌ره در مقابل اون اگه بیت کوین ۱درصد کاهش پیدا کنه، ارزش این توکن۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

توکن افت DOWN: این توکن مخصوص بازارهای نزولی است. مثلا اگه توکن بیت کوین افت BTCDOWN را با اهرم ۳ در نظر بگیریم، اگر قیمت بیت کوین ۱٪ کاهش پیدا کنه، ارزش توکن BTCDOWN ۳ درصد افزایش پیدا می‌کنه، در حالی که اگر بیت کوین ۱٪ افزایش پیدا کنه، این توکن ۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

این نکته رو در نظر داشته باشید، که در بازارهای دو طرفه اینطور هست که در بازار صعودی، افزایش قیمت باعث افزایش سود میشه و در بازار نزولی کاهش قیمت باعث افزایش سود می‌شه. اما با وجود توکن‌های افت DOWN می‌تونین از بازار نزولی هم سود کسب کنید، ضمن اینکه نگران ریسک بالای بازارهای دوطرفه هم نباشید.

کدام دارایی های دیجیتال مناسب فروش استقراضی هستند؟

• دارایی هایی که توسط شرکت های کوچیک عرضه میشن، که سرمایه اونها توسط سرمایه گذاران افزایش یافته.

• دارایی هایی که فقط روی یک محصول متمرکز هستند.

• دارایی های که در حال ورود به رقابت های جدید هستند و وضعیت مالی ضعیفی دارند.

راهکارهای کسب سود در بازار نزولی

در ادامه این مقاله راهکارهایی که می تونه در بازار های نزولی برای شما مفید باشه رو کامل ارائه خواهیم کرد که می تونین در شرایطی که بازار نزولی هستش، اون ها رو به کار ببرین و از ضرر در این بازار جلوگیری کنین.

تبدیل سرمایه به استیبل کوین

اگر علاقه ای به معامله در روند نزولی ندارید، بهترین راه این است که سرمایه خودتون رو به استیبل کوین تبدیل کنید و منتظر خروج بازار از روند نزولی باشید. اگه انتظار دارید در نقطه ای خاص، روند بازار تغییر کنه و دوباره به حالت صعودی برگرده، میتونید از اون برای وارد شدن به بازار و کسب سود استفاده کنید. از طرفی دیگه، اگر شما جزو سرمایه گذاران بلند مدت هستید و سال ها یک سرمایه رو نگه داشتید، ورود به معامله فروش در بازار خرسی ضرری ندارد.

پول نقد در بازار های نزولی، بهترین سرمایه گذاری به حساب میاد. شما همچنین می‌تونید در هنگام افت قیمت ارز های دیجیتال، پول خودتون رو در بانک نگهداری کنید و بعد از گذشت این مدت، در کف قیمت اقدام به خرید کردن کنید و سود بهتری نصیبتون خواهد شد.

سرمایه گذاری روی ارز های دیجیتال با کیفیت

هنگامی که بازار نزولی می شود، بعضی از شرکت های ارز دیجیتال، از دور رقابت کنار میرن، یا به بیانی دیگه، کمپانی هایی که هیچ مزیت رقابتی ندارن و از اهرم و وام ها استفاده کردن بیشترین ضرر رو میگیرن. شما در مواقعی که بازار نزولی هست، بهتر است وارد یک‌ پوزیشن لانگ بشین(پوزیشن لانگ یعنی خرید یک دارایی، با انتظار افزایش ارزش اون در آینده).

در این مورد روند نزولی دارایی، با یک جهش و در کوتاه مدت به یک روند صعودی تغییر می‌کنه، اما دوباره این روند نزولی میشه. این تحرک قیمتی که برخلاف روند اصلی نزولی رخ داده، می‌تونه دارای نوسانات شدید باشه.

مرحله به مرحله وارد بازار شدن

قیمت ها به اندازه کافی پایین اومدند، باز هم تمام سرمایه خود را سرمایه گذاری نکنید و مقداری را برای مرحله بعد نگه داری کنید.

داشتن دید بلند مدت

نباید به حرکت های بازار، واکنش سریعی داشته باشید. بعضی از سرمایه گذاران، عملکرد زیادی در بازار ندارن و دلیلش ورود سریع به موقعیت های معاملاتی هست. پس به هیچ عنوان اینکار رو انجام ندید.

دور شدن از شت کوین ها و پروژه های زامبی

بیشتر مردم در این مواقع، در پروژه هایی سرمایه گذاری میکنن که بی ارزش هستند. هدف همه ارزهای دیجیتال، جذب سرمایه گذارهست، اما این شما هستید که نباید به پروژه های فاقد ارزش نزدیک شوید و گول تبلیغات رو نخورید.

خروج از ارز های فیات

کسب س.د در بازارهای نزولی

برخی از معامله گران، پیشنهاد می کنند که هنگام سقوط بازار های کریپتو کارنسی، به سمت ارز های فیات هجوم ببرید. مدیریت دارایی رمزنگاری، زمانی که این دارایی های ارز دیجیتال کاهش می یابد، اکثرا از این رویکرد استفاده می کنند.

استفاده موفقیت آمیز از این استراتژی ممکن هست ساده تر از انجام اون باشه. خروج از فیات مستلزم این هست که بتونین زمان بندی بازار رو، هنگام خروج و بازگشت تعیین کنیم. هوشمندانه ترین استراتژی این هست که پولی رو که میتونید در معرض خطر قرار بدید، تخصیص بدید و بعد بدون توجه به تغییرات بازار به برنامه خودتون پایبند باشید.فیات کارنسی چگونه کار می کند

در بازار خرسی، خرس ها را دنبال کنید

کسب سود در بازارهای نزولی

شما باید هنگام سرمایه گذاری همه جوانب را بسنجید و بهترین تصمیم رو بگیرید و این نکته ای بسیار مهم هست که درباره هرچیزی که می‌شنوید، کاملا تحقیق و بررسی کنید و احساسات خود را در این باره کنار بذارید و از مشورت گرفتن از طرفداران بیت کوین اجتناب کنید یا به بیان دیگه، تو این بازار ها تبعیت از افرادی که دید بدی نسبت به بیت کوین دارند، بیشتر به نفع شماست تا تبعیت از کسانی که بیش ازحد به آن خوش بین هستند. آنها بارها و بارها اشتباه کرده اند و بعد از این هم اشتباه خواهند کرد.

بازار نزولی، با رکورد اقتصادی در ارتباط هست. ترید و کسب درآمد در بازار نزولی غیر ممکن نیست، اما بهتر است استراتژی هایی را به کار ببرید که احتمال موفقیتتون بیشتربشه. بنابراین، شما باید در این بازی بسیار با احتیاط باشید، چون که بازار ارزهای دیجیتال با سرعت بالایی که در تغییر روند دارد حتی معامله گران باتجربه رونیز بسیار اوقات مات و مبهوت کرده.

در مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی سعی کردیم این موضوع را برای شما توضیح بدیم که چطور در بازار نزولی سود کنیم. ما در این بحبوحه جنگ اوکراین و روسیه در یک بازار نزولی قرار داریم و نمیتوان صد درصد پیش بینی کرد که چه زمانی بازار حالت صعودی خود را به خود خواهد گرفت. توجه داشته باشید که رمز موفقیت در هر کاری داشتن تخصص و علم کافی در اون زمینه هست.

در بازار ارزهای دیجیتال هم هر چقدر اطلاعات و دانش خود را بیشتر بالا ببرید، سود بهتری از این بازار خواهید برد. ما در این مقاله سعی کردیم این سر نخ رو به شما بدیم که حتی در زمان های ریزش بازار هم میشه سود کرد، بشرطی که بدونین که چه کاری باید انجام بدین. صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس هم در کنار شماست تا بهترین اطلاعات رو کسب کنین و با کمترین کارمزد خرید و فروش بیش از 500 ارز دیجیتال و 200 شت کوین رو انجام بدین.

تفاوت الگوریتم اثبات کار و اثبات سهام؛ انواع الگوریتم های بلاکچین

سرمایه‌گذاری در دنیای دیجیتال به یکی از جدیدترین و پرسودترین راه‌های جذب ثروت در سال‌های اخیر تبدیل شده‌ است. از زمانی که بیت‌کوین به‌عوان اولین رمز ارز به جهانیان معرفی شد (سال ۲۰۰۹ میلادی) تفاوت فاحشی در نوع زندگی افراد به‌ وجود آمد. آیا پیشرفت در این بازار به همان سادگی است که دیگران تعریف می‌کنند؟ پر واضح است که نیاز به کسب دانش در این زمینه وجود دارد.

برای پیشرفت روزافزون و تبدیل شدن به یک تریدر موفق، نیاز به کسب اطلاعات در کلیه زمینه‌های ارز دیجیتال دارید. توضیحاتی درباره الگوریتم اثبات و اثبات سهام یکی از هزاران مسائلی است که باید آموخت.

پیشنهاد می‌کنیم برای بالابردن اطلاعات خود در حوزه کریپتو کارنسی و آشنایی با انواع الگوریتم های بلاکچین مطلب پیش‌رو را از دست ندهید.

الگوریتم اثبات کار چیست؟ اثبات کار در بلاکچین

الگوریتم موسوم به اثبات کار pow یا proof of work، از اولین الگوریتم‌های استفاده شده در دنیای دیجیتال است. از آن‌جایی که بیت‌کوین نیز به‌عنوان اولین ارز دیجیتال شناخته می‌شود؛ بنابراین بدیهی است که از pow در این رمز ارز استفاده شده. اساتید مجرب هنگام تدریس در بهترین آموزش ارز دیجیتال به توضیح گسترده و جامع این الگوریتم می‌پردازند. ما نیز برای آشنایی کلی شما عزیزان در این مقاله اشاره کوچکی به آن می‌کنیم.

الگوریتم pow چگونه کار می‌کند؟

در اوایل ظهور دنیای دیجیتال، ماینرها سختی‌های بسیاری را تحمل می‌کردند؛ به‌این معنی که برای انجام تراکنش‌ها و تأیید آن‌ها نیاز به حل یک سری مسائل ریاضی داشتند تا یک یک بلاک را به زنجیره بلاک یا Blockchain اضافه کنند. لازم است بدانید که این عمل با رایانه‌های خانگی نیز به‌سادگی قابل انجام بود؛ اما رفته‌رفته با بیشتر شدن تراکنش‌ها، این مسائل ریاضی نیز پیچیده‌تر از قبل می‌شد؛ تا جایی که کامپیوترهای قوی با CPUهای پرقدرت نیز قادر به انجام آن‌ها نبودند. پس ماینرها نیاز به راه حلی بهتر برای جایگزینی این الگوریتم داشتند.

اثبات کار یکی از انواع الگوریتم های بلاکچین

الگوریتم اثبات سهام چیست؟ گواه اثبات سهام

یکی دیگر از مهم‌ترین انواع الگوریتم های بلاکچین به الگوریتم اثبات سهام یا proof of stake مشهور است. در تدریس خصوصی ارز دیجیتال هنگامی که مدرسین به pos اشاره می‌کنند، درواقع منظورشان الگوریتم اثبات سهام است. پس‌ از آنکه سرمایه‌گذاران کریپتو با محدودیت‌های کامپیوترهای ماینینگ مواجه شدند، به‌فکر راه جدیدتری افتادند. درست در زمانی‌که قوی‌ترین رایانه‌ها نیز قدرت حل مسائل پیچیده ریاضی را نداشتند و درعین‌حال به‌طور بی‌رویه انرژی برق را مصرف می‌کردند.

الگوریتم pos چگونه کار می‌کند؟

در الگوریتم اثبات سهام که در سال ۲۰۱۲ برای اولین‌بار مطرح شد، از آن حال و هوای گذشته فاصله داریم. دیگر نیازی به انجام مسائل سخت و پیچیده ریاضی نیست. هرکس با در اختیار داشتن تعداد مشخصی از کوین‌های شبکه قادر به تأیید تراکنش است. در الگوریتم نوین pos هر فرد با اشتراک‌گذاری تعداد مشخصی از رمز ارزهای شبکه، به اعتبارسنجی تراکنش‌ها و رسیدن به اجماع میان گره‌های شبکه بلاکچین کمک می‌کند.

الگوریتم اثبات سهام از جدیدترین الگوریتم های بلاکچین

ارزهای دیجیتال مبتنی بر دو الگوریتم اثبات کار و پروف اف استیک چیست؟

از الگوریتم قدیمی pow برای تأیید تراکنش‌های انجام شده در دنیای رمز ارز استفاده می‌شود. در آموزش مقدماتی ارز دیجیتال توضیحاتی جامع به‌همراه مثال‌های گوناگونی آورده‌ایم. فراموش نکنید فیات کارنسی چگونه کار می کند که بلاکچین بیت‌کوین به‌عنوان قدیمی‌ترین و سازگارترین ارز دیجیتال اثبات کار محسوب می‌شود. پس از آن، اتریوم، داج‌کوین، لایت‌کوین، بیت‌کوین کش، مونرو، زی کش و دش اشاره کرد.

پلتفرم‌های بلاک‌چین نوین از pos برای تأیید هر تراکنش استفاده می‌کنند. کریپتو کارنسی‌های مشهور مبتنی بر این الگوریتم شامل بی اند بی، سولانا، کاردانو، آوالانچ، و پولکادات هستند. اتریوم در آینده‌ای نزدیک به الگوریتم اثبات سهام می‌پیوندد.

ارزهای دیجیتال مبتنی بر الگوریتم های بلاکچین

تفاوت الگوریتم اثبات کار و اثبات سهام در چیست؟ تفاوت pow و pos

تا به این‌جای کار با مفهوم دو الگوریتم اثبات سهام و اثبات کار آشنا شدید. همان‌طور که در دوره‌های داجکس بارها درباره ارزش بازار دیجیتال یا مارکت کپ صحبت شده‌است، ارزهای دیجیتال مشهوری مانند بیت‌کوین و اتریوم تأثیر به‌سزایی در تعیین ارزش بازار دارند. آیا می‌دانید چه فاکتوری این ارزش را تعیین می‌کند؟ در کنار امنیت و تمرکززدایی، سرعت انجام و تأیید تراکنش‌ها یکی فیات کارنسی چگونه کار می کند از مهم‌ترین مسائل در میان تریدرهای کریپتو کارنسی است!

مزایای اثبات کار شامل امنیت بالا و مقاومت دربرابر حملات ۵۱ درصد و سرقت هکرها و غیرمتمرکز و مقاوم بودن در برابر سانسور می‌شوند. در مقابل، مصرف بالای انرژی برق، نیاز به تجهیزات پردازشی گران‌قیمت، سرعت پایین تأیید تراکنش‌ها و کارمزد بالای آن از نکات منفی pow هستند.

مزایای مدل اثبات سهام شامل مصرف پایین انرژی برق، اجماع سریع‌تر گره‌ها برای بالا بردن مقیاس‌پذیری بیشتر شبکه و عادلانه‌تر بودن درآمد به‌دلیل مشارکت بالاتر کاربران است. خطرپذیری دربرابر حملات ۵۱ درصد و امکان پیدایش حملات دابل اسپند نیز از معایب این الگوریتم است.

مقایسه انواع الگوریتم های بلاکچین؛ اثبات کار بهتر است یا اثبات سهام؟

این یک مسئله بدیهی است که کلیه تریدرها به‌دنبال تراکنش‌های سریع و امن هستند. حتی ارزان بودن بستری مانند بی اس سی نیز باعث محبوبیت آن شده است. در جواب افرادی که می‌پرسند Bsc چیست ، باید بگوییم که پلتفرم جدیدی بوده که شبکه هوشمند بایننس برای تراکنش‌هایی با کارمزد بسیار پایین تأسیس کرده است.

خاصیت تمرکززدایی در هردو الگوریتم pow و pos وجود دارد اما در اثبات کار به‌دلیل استفاده از تجهیزات گران‌قیمت و مصرف بی‌رویه انرژی برق، به محیط زیست آسیبی بسیار جدی وارد می‌شود. الگوریم اثبات سهام نیازی به تجهیزات گران‌قیمت ندارد ولی گاهی هزینه تراکنش‌های آن فیات کارنسی چگونه کار می کند بسیار بالا می‌رود؛ البته این موضوع در برابر سرعت بالای تأیید هر تراکنش امری بدیهی است. در یک نگاه کلی، الگوریتم اثبات سهام بر الگوریتم اثبات کار برتری دارد.

آینده انواع الگوریتم های بلاکچین چگونه است؟

الگوریتم اثبات کار در سال ۲۰۰۹ و پس از معرفی بیت‌کوین، توسط بلاک‌چین آن پذیرفته شد. در آن سال‌ها از pow برای محافظت در برابر حملاتی از جمله DOS استفاده می‌شد. پس از گذشت مدتی، در سال ۲۰۱۲ الگوریتم اثبات سهام به‌عنوان نسخه بهبودیافته pow به‌ جهانیان معرفی شد. هنوز نمی‌توان با قاطعیت گفت که کدام الگوریتم بهتر است و آینده درخشانی دارد. فقط در همین حد می‌دانیم که بلاک‌چین‌‌های مطرحی مانند اتریوم، درحال تغییر رویه از اثبات کار به الگوریتم اثبات سهام هستند. بهتر است برای پیش‌بینی آینده این الگوریتم‌ها چندسالی صبر کنیم.

آینده الگوریتم های بلاکچین

در دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال واژه «Token» مکررا به‌گوش می‌رسد. اگر می‌خواهید بدانید توکن چیست ، باید بگوییم که توکن‌ها جایگزین ارزهای دیجیتال هستند و قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر وارد لینک مربوطه شوید.

آشنایی با انواع الگوریتم های بلاکچین در دوره‌های داجکس

حالا که مطالب این مقاله را درباره انواع الگوریتم های بلاکچین خواندید، ارزهای دیجیتال مبتنی‌بر هر الگوریتم را به‌درستی می‌شناسید. امیدواریم در پایان این نوشته، اطلاعات مفیدی کسب کرده‌باشید. اینکه ماهیت الگوریتم‌های اثبات کار و اثبات سهام چیست و هرکدام چه مزایا و معایبی دارند، از جمله معلوماتی است که یک تریدر موفق باید با آن‌ها آشنا باشد.

چنانچه قصد ارتقاء دانش خود را در این زمینه دارید، پیشنهاد ما شرکت در دوره‌های آموزشی داجکس است. از این طریق نه‌تنها ظرف مدت کوتاهی ثروت دیجیتال خود را افزایش می‌دهید، بلکه لذت زندگی در دنیای کریپتو را در کنار اساتید مجرب Dogex لمس خواهید کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در دوره‌های مبتدی تا پیشرفته داجکس با شماره تلفن 0097145656871 تماس بگیرید. همکاران ما در تیم پشتیبانی آماده شنیدن صدای گرم شما عزیزان هستند.

چگونه اتریوم بخریم؟

چگونه اتریوم بخریم؟

اتریوم (ETH) در سال 2021، فراتر از تمام رکوردهای قبلی خود قدم برداشت و به بیش از 4 هزار دلار افزایش یافت. در همین زمان بود که به شدت مورد توجه همگان قرار گرفت و ناگهان این سوال برای سرمایه گذاران و معامله گران مطرح شد که از کجا می توانم اتریوم بخرم و یا چگونه می توانم وارد این روند پیشرفت شوم؟ همانطور که به نظر می رسد، خرید اتر که به عنوان ارز اصلی شبکه اتریوم شناخته می شود، نیازی به انجام کارهای طاقت فرسا و یا طی کردن مراحل سخت نخواهد داشت. در ادامه به این میپردازیم که چگونه اتریوم بخریم؟

این فرآیند به سادگی صورت می گیرد فیات کارنسی چگونه کار می کند و زمانی که تصمیم به خرید این رمز ارز می گیرد و بودجه خود را با میزان ارزی که می توانید خریداری کنید، هماهنگ می کنید، می توانید از صرافی های مختلف اقدام به خرید آن نمایید.

مهم است بدانید که از چه صرافی می خواهید خرید کنید و چه قابلیت ها و مزایایی را ترجیح می دهید.

سپس باید در صرافی مورد نظر خود ثبت نام نمایید و مراحل لازم برای خرید اتریوم را طی کنید. فراموش نکنید که بعداً ETH را به کیف پول خود منتقل کنید و اطلاعات خصوصی و کلمات رمز عبور خود را بسیار امن نگه دارید.

اتریوم در سال 2013 از جانب سازندگان آن پیشنهاد شد، در سال 2014 بر روی آن سرمایه گذاری جمعی صورت گرفت، در حالی که خود شبکه در سال 2015 راه اندازی شد.

ویتالیک بوترین، بنیانگذار آن، متوجه شد که فناوری هایی مانند بیت کوین می توانند علاوه بر پول از برنامه های کاربردی دیگری نیز بهره ببرند و در زمینه های مختلفی مورد استفاده قرار بگیرند.

ایده او ایجاد چیزی با همان اصول ساخت بیت کوین مانند عدم تمرکز، تغییر ناپذیری و شفافیت بود، اما در این راه باید از زبان برنامه نویسی استفاده می کرد که او را قادر می ساخت تا برنامه های کاربردی دیگر را اجرا کند و امکاناتی که عملاً نا محدود بودند را در اختیار افراد قرار دهد.

قابلیت‌های این شبکه به سرعت شناسایی شد و امروز از حدود شش الی هفت سال پس از اولین راه ‌اندازی آن، شبکه اتریوم میزبان بیش از 3.5 هزار برنامه غیرمتمرکز یا dapp است.

این محبوبیت یکی از دلایلی بود که باعث شد قیمت ارز دیجیتال اتر بسیار فراتر از آن چیزی باشد که خیلی از کارشناسان و سرمایه گذاران فکرش را می کردند.

ارز دیجیتال اتر هنوز هم یکی از رمز ارزهای محبوب و مورد توجه سرمایه گذاران و معامله گران است و با بستری که ایجاد کرده است، پیش بینی می شود از این هم فراتر رفته و با قله های مرتفعی دست پیدا کند.

سرمایه گذاری در اتریوم می تواند یکی از سرمایه گذاری های خوب در زمینه ارزهای دیجیتال به شمار بیاید، با این حال، باید در نظر داشته باشید که سرمایه گذاری در این عرصه به صورت ذاتی همراه با ریسک است و از همین رو باید قبل از اقدام، از جوانب مختلف آن آگاه باشید.

همچنین با توجه به نواسانات شدیدی که اخیرا بازار رمز ارزها را دستخوش تغییر کرده، بهتر است انتظار سودهای کلان در مدت زمان کوتاه را نداشته باشید و به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت به آن نگاه کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.