سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها


برای آزمایش هر چه بهتر صرافی غیرمتمرکز بایننس (Binance_DEX@)، اهدای توکن بایننس کوین (BNB)، به ارزش تقریبی ۱۰۰ هزار دلار (آمریکا)، به عنوان جایزه مسابقه ترید در شبکه آزمایشی ما در نظر گرفته شده است.

رهیافت پیشگیری از جرم

موانع اثربخشی راهبردهای پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی

زمینه و هدف: دغدغه جرم شناسان و سایر پژوهشگران علوم اجتماعی برای کاهش جرائم موجب شده است تا آنان پژوهش های تجربی متعددی برای شناسایی مشکلات و موانع اثربخشی ناکافی برنامه های پیشگیرانه یا اثربخشی پایین آنها انجام دهند. با توجه به ضرورت بکارگیری چنین رویکردی برای شناسایی و حل مشکلات موجود در این زمینه در نظام عدالت کیفری ایران، مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی موانع اثربخشی راهبردهای پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهایی برای رفع آنها است. روش: برای پاسخگویی به پرسش پژوهش، ضمن بررسی اسناد و قوانین موجود در این زمینه، از روش مصاحبه عمیق با ۲۰ نفر از کارشناسان و مجریان برنامه های پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی استفاده شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش بیانگر چندنکته اساسی است:نخست آنکه همکاری ضعیف،انجام وظایف مشابه ومناسبات قدرت میان نهادهاموجب شده است تا پیشگیری چندنهادی از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای سایبر براساس اهداف مورد نظر عینیت نیابد. در این میان، مشارکت ضعیف میان بخش خصوصی و دولتی به همراه سهم ناچیز مردم و انجمن های مردم نهاد، از دیگر موانع اثربخشی مداخله های پیشگیرانه دراین حوزه به شمار می روند. افزون بر این، بسیاری از طرح ها و برنامه های پیشگیری بدون ارزیابی اجرا می شوند و پس از اجرا نیز میزان اثربخشی آنها سنجیده نمی شود. همچنین استفاده بیش از اندازه از فیلترینگ و معرفی آن به عنوان یکی از راهکارهای درست برای پیشگیری از جرائم سایبری، نه تنها ممکن است موفقیت آمیز نباشد، بلکه پیامدهای ناخواسته ای نیز به بارخواهد آورد که اثربخشی این اقدامات را دچار تردید می کند.

پیشگیری از جرائم پولشویی و کلاهبرداری در بستر استفاده از رمزارزهای جهانی

زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران با ساحتی به نام رمزارزها مواجه شده است که از سویی از ویژگی های مثبتی نظیر دور زدن تحریم های ظالمانه و جایگزینی به عنوان ارز بین المللی در مبادلات جهانی برخوردار است و از دیگر سو در پسِ استفاده از آن، بستر ارتکاب جرم هایی همچون، کلاهبرداری و پولشویی فراهم شده است. درخور توجه است که پدیده رمزارزها از بستری مشهور به زنجیره های بلوکی متولد شده که برای تولید و انتشار وامدار آن هستند. تاکنون قانون گذاری در این راستا صورت نپذیرفته و آخرین اقدام مقنن تنها سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزهای بانک مرکزی در بهمن ماه 1397 است که کافی نیست زیرا بانک مرکزی، رمزارز جهانی نظیر بیت کوین و آلت کوین را از موضوع سند یادشده خارج کرده است. همچنین در فضای سایبر و فناوری رمزارز، نظارت، رصد حاکمیتی و صیانت از حقوق شهروندان مستلزم وجود قوانین و سازوکارهایی بروز و کارآمد است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و گردآوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای است که بر اساس نظرات حقوقی و فنی بوده و تمام این موارد از میان کتب، مقالات علمی و مراجعه به پایگاه های اینترنتی قابل دسترس انجام شده است. یافته ها و نتایج: مصادیق متعددی از جرائم کلاهبرداری و پولشویی در بستر استفاده از رمزارزها قابلیت ارتکاب دارند. به طور نمونه سایت های جعلی با استفاده از تبلیغات گسترده در فضای مجازی سعی در کسب اعتماد مردم می کنند تا آن ها با پرداخت مبالغی، برای آنها حساب کاربری و کیف پول دیجیتالی ایجاد کنند. بنابراین شیوه های پیشگیری وضعی و اجتماعی، برای مقابله با جرائم کلاهبرداری و پولشویی در مبادلات رمزارزها قابل طرح است؛ پیشنهاداتی نیز ازجمله آگاه سازی کاربران از گذر برگزاری کلاس های آشنایی با رمزارزها و همچنین فیلترینگ سایت های مشکوک به ارتکاب فعل مجرمانه مطرح شد.

تاثیر روان درمانی یکپارچه توحیدی بر سازگاری و پرخاشگری مردان ساکن در ندامتگاه

زمینه و هدف: مدیریت خشم و افزایش سازگاری در مددجویان ساکن در ندامتگاه، اهمیت بالایی در جامعه پذیری افراد محبوس دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر روان درمانی یکپارچه توحیدی بر میزان سازگاری و پرخاشگری در مردان ساکن در ندامتگاه است. روش شناسی: روش مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل 80 مرد زندانی 20 تا ساله است که به دلیل درگیری در شهرستان لاهیجان زندانی شده بودند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (هرکدام 40 نفر) تقسیم شده و گروه آزمایش تحت روان درمانی یکپارچه توحیدی قرار گرفت، درحالی که گروه کنترل چنین مداخله ای را دریافت نکرد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات پژوهش شامل پرسشنامه پرخاشگری (زاهدی فر، 1379) و سازگاری (بل، 1961) بود. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس یک راهه نشان داد روان درمانی یکپارچه توحیدی بر نمرات متغیرهای وابسته مؤثر است؛ به عبارت دیگر پس از اجرای مداخله در زندانیان، نمرات پس آزمون سازگاری افزایش (0001/0, P< 282/39F1,77=) و نمرات پرخاشگری، کاهش (0001/0P

پیشگیری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان در مواجهه با جرائم جنسی

زمینه و هدف: باوجود جرم انگاری جرایم جنسی علیه کودکان و نوجوانان در قالب جرایم حدی و تعزیری و پیش بینی پرداخت دیه به خسارت دیده جرایم یادشده در قالب دیه ازاله بکارت و غیر آن، همچنان نرخ ارتکاب جرایم جنسی علیه کودکان قابل ملاحظه است و نشانگر ناکامی حقوق کیفری در برخورد با این جرایم است. کودکان و نوجوانان قربانی جرایم جنسی، ممکن است بزهکار جرایم یادشده نیز باشند و در صورت اثبات بزهکاری، به دلیل دارابودن شرایط اهلیت کیفری، دارای مسئولیت کیفری مقرر در مواد 88 تا 91 قانون مجازات اسلامی سال 1392 هستند. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و گردآوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای انجام شد. به این منظور کتاب ها، مقاله ها و پژوهش های مرتبط مطالعه و ادبیات متناسب با موضوع پژوهش استخراج شد. یافته ها و نتایج: برای کاهش نرخ بزه دیدگی و گاهی بزهکاری ایشان، ضروری است از روش هایی غیر از مجازات، یعنی راهکارهای پیشگیرانه غیرکیفری استفاده شود. پیشنهاد می شود از پیشگیری وضعی و اجتماعی در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث برای کاهش نرخ بزه دیدگی کودکان بهره برداری شود. با به کارگیری تدابیر پیشگیرانه مزبور از یک سو ضریب ایمنی بزه دیده افزایش یافته و وی نقش مؤثر و فعالی در کاهش آماج تحقق جرم ایفا می کند و از سوی دیگر این اقدامات موجب افزایش هزینه ارتکاب جرم می شود. همچنین با شناسایی عوامل خطر و علل ارتکاب جرم، نسبت به سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها حذف یا خنثی کردن عوامل مؤثر در تکوین جرم نیز اقدام خواهد شد. از این رهگذر می توان با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب، به اصلاح و حذف علل جرم زا از طریق بهبود وضعیت بهداشتی، زندگی خانوادگی، آموزش و پرورش، بهبود اوضاع مربوط به سکونت گاه، اوقات فراغت و مانند آنها، دست یافت.

نقش کارکردهای ترمیمی پلیس در پیشگیری از سرقت در محله های فرودست شهری اراک

زمینه و هدف: رویکرد عدالت ترمیمی در سال های اخیر به عنوان روش مؤثر در سومین مرحله از پیشگیری جرم، در نیروی انتظامی مطرح شده است. این رویکرد به منظور قضازدایی و بسط عدالت غیر کیفری و در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزش های جامعه مدنی، عدالت کیفری خلاق و پویایی را معرفی می کند. اهداف عمده عدالت ترمیمی عبارت اند از: اصالت روابط شخصی، جبران، بازسازگاری با هنجارهای اجتماعی و مشارکت. عناصر عدالت ترمیمی در این مقاله مشتمل است بر داوطلبانه بودن، اظهار حقیقت، رودررویی، توافق، حمایت و غیر علنی بودن است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه، در 9 محله فرودست شهر اراک و با روش نمونه گیری سه مرحله ای سهمیه ای، خوشه ای و تصادفی ساده و در نمونه آماری 379 خانواری و با تأکید بر نظریه عدالت ترمیمی و با هدف سنجش تأثیر کارکردهای ترمیمی پلیس بر پیشگیری سومین از سرقت صورت گرفته است. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده های به دست آمده نشان داد که کلیه فرضیه های پژوهش تأیید و بر اساس ضرایب همبستگی کندال، بین کلیه متغیر های مستقل با پیشگیری از سرقت رابطه معناداری وجود دارد و بیشترین تأثیر را متغیر اظهار حقیقت داشته است. بر اساس نتایج پژوهش، تأکید بر نقش پلیس به عنوان نقش تسهیل کننده، ترویج عدالت ترمیمی در برنامه های نیروی انتظامی، استفاده از ظرفیت های برون سازمانی و آموزش تخصصی کارکنان پیشنهاد می شود.

وضعیت شناسی و تحلیل محتوای دستاوردهای پژوهشی پیشگیری از وقوع جرم

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی کمی اطلاعات تولید شده و مشخص کردن گرایش های موضوعی آن سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها ها برای روشن ساختن این مهم است که مطابق الگوی ایرانی- اسلامی، پیشگیری از جرم در کدام زمینه ها اطلاعات بیشتری تولید شده و به کدام شاخه ها و زیرشاخه ها توجه کمتری شده است و نیاز به بررسی بیشتری دارند. روش: پژوهش حاضر، به لحاظ رویکرد، کمّی و به لحاظ هدف، کاربردی است. به منظور تعیین گرایش موضوعی مقالات، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه پژوهش 7910 مقاله نمایه شده در پایگاه های تخصصی در حوزه پیشگیری از جرم است. جامعه نمونه با جامعه پژوهش برابر است و نمونه گیری صورت نگرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی محقق ساخته براساس الگوی ایرانی- اسلامی پیشگیری از جرم است. پس از تعیین موضوعات مقالات، میزان همپوشانی موضوعات مقالات با الگوی ایرانی- اسلامی پیشگیری از جرم، سنجیده شد و موضوعاتی که در طول زمان بیشترین و کمترین درصد را به خود اختصاص دادند، مشخص شدند. یافته ها و نتایج: در حوزه پیشگیری از جرم 557 نشریه، عهده دار انتشار مقالات این حوزه هستند و حدود هفتاد درصد پژوهش های این حوزه، در پنجاه نشریه هسته منتشر می شوند. صاحب امتیاز 18 نشریه، دانشگاه ها و 28 نشریه مراکز و مؤسسه ها هستند. براساس یافته های پنجاه نشریه دارای بیشترین فراوانی مقاله، بیست نشریه توسط دانشگاه ها و مراکز دولتی و 15 نشریه توسط دانشگاه ها و مراکز نظامی و قضایی منتشر می شوند. این یافته ها نقش پررنگ دانشگاه ها و مراکز نظامی و قضایی در مرحله پیشگیری از جرم در حین و پس از جرم را نشان می دهد.

اصلاح قانون مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی

اصلاح قانون مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی

رییس کل بانک مرکزی از انتشار اوراق سکه بهار آزادی از هفته آینده خبر داد و گفت: از هفته آینده سامانه برخط صرافی‌ها، با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان عملیاتی خواهد شد.

به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی از انتشار اوراق سکه بهار آزادی از هفته آینده خبر داد و اظهار کرد: مرحله اول این اوراق با سررسید ۶ماهه، در بورس منتشر خواهد شد و قیمت تسویه اوراق نیز قیمت روز سکه خواهد بود.

وی افزود: اشخاص حقیقی و همچنین صندوق‌های سرمایه گذاری در طلا می‌توانند به منظور تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری خود، در چارچوب ضوابط تعیین شده، این اوراق را خریداری کنند.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه، از برنامه این بانک برای ورود بخش خصوصی در ضرب و عرضه سکه بهار آزادی تحت نظارت بانک مرکزی خبر داد و گفت: چارچوب این طرح، در بانک مرکزی در حال تدوین و نهایی سازی است.

صالح‌آبادی بیان کرد: از هفته آینده، سامانه برخط صرافی‌ها، با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان عملیاتی خواهد شد.

ارائه لایحه به مجلس برای اصلاح قانون مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی

وی به موضوع مالیات سود سپرده‌های اشخاص حقوقی اشاره کرد و گفت: در جلسه روز گذشته با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد با توجه به آثار این مصوبه در افزایش هزینه تجهیز منابع و سود سپرده‌ها در شبکه بانکی، لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر اصلاح این قانون با همکاری مجلس به طور ویژه پیگیری شود.

تغییر رویه‌ها را جایگزین تغییر افراد کنیم

تغییر رویه‌ها را جایگزین تغییر افراد کنیم

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا؛‌حسین سلاح‌ورزی- نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: واقعیت آن است که نه تنها دولت سیزدهم و نه فقط نظام اقتصادی بلکه کل کشور، بیش از همیشه به عقلانیت، انتخاب درست اولویت ها.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا؛‌حسین سلاح‌ورزی- نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: واقعیت آن است که نه تنها دولت سیزدهم و نه فقط نظام اقتصادی بلکه کل کشور، بیش از همیشه به عقلانیت، انتخاب درست اولویت ها و تمرکز منابع (از جمله توجه سیاستگزاران) به نقاط بحرانی نیاز دارد.

سیاهچاله صنعت خودروی کشور، که اکنون زیرپای وزیر صمت دهان گشوده و منشا انتقادات بسیار تا مرز استیضاح شده است، می تواند یک نشانه غلط برای انحراف اذهان از اولویت هایی نظیر "فقدان راهبردهای اصولی" در تصمیمات کلان اقتصادی باشد.

خودروسازان داخلی، بیش از چهار دهه بلای جان مردم و حکمرانان بوده و ایده رهایی از چنین وضعیت نکبت‌باری نیز در همه ادوار مجلس طرح شده و البته که هیچگاه رای نیاورده است. همچنان‌که هیچ دولتی حاضر نشد به یک جراحی سخت برای درمان تومور بدخیم انحصار خودروسازان داخلی تن بدهد و این اصل ساده اقتصادی را بپذیرد که کیفیت تنها و تنها زاده رقابت است و هیچ انحصاری و هیچ حمایتی، در هیچ کجا به کیفیت ختم نشده است.

در واقع انگشت اتهامی که اکنون به سوی وزیر صمت نشانه رفته است را باید متوجه حامیان انحصار در هر جا و هر بخش از اقتصاد کشور ساخت که سال‌هاست همچون موریانه پایه های تولید در ایران را تضعیف کرده است.

در فقدان یک استراتژی روشن برای برون رفت از شرایط کنونی، شاخصی برای یک انتخاب بهتر وجود نخواهد داشت و تضمینی برای عملکرد بهتر دولت نیز به دست نمی آید.
نه فاطمی امین بدترین وزیر کابینه است و نه صنعت خودرو با تغییر وزیر بهبود خواهد یافت و به دلیل مخالفت دولت با این تغییر، نتیجه استیضاح هر چه باشد، به تضعیف بیشتر دو حوزه کلیدی تولید و تجارت خواهد انجامید.
به نظر می‌رسد که همگرایی میان مجلس، دولت و بخش خصوصی برای احصای مسایل کلیدی، جست‌وجوی راه حل های واقع گرایانه و بالاخره تدوین و اجرای یک تقسیم کار ملی، اتخاذ راهبرد اصولی‌تری باشد و به استناد یک نقشه راه روشن، بتوان به ابزار بهتری برای ارزیابی یا انتخاب افراد دست یافت.

arz-digital

پنج ارز دیجیتال ارزشمند برای سرمایه گذاری و 10 ارز دیجیتال برتر

پنج ارز دیجیتالی که ارزش سرمایه گذاری تا سال ۲۰۲۰ را دارند

سال ۲۰۱۷ را می‌توان دوران شکوفایی ارزهای دیجیتالی دانست. در این سال بود که توجهات زیادی متوجه فضای کریپتو و به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه شد. اما چند ماه از آن زمان می‌گذرد و رفته‌رفته از رونق بازار ارزهای دیجیتالی کاسته شده است. با این حال فرصت‌های بی‌نظیری برای سرمایه گذاران به وجود آمده که تنها لازم است تا کمی صبر خود را افزایش دهند تا به سود برسند. در ادامه قصد داریم تا ارزهایی را به شما معرفی کنیم که اگر تا سال ۲۰۲۰ بتوانید آنها را نگه‌دارید، سود خوبی عایدتان خواهد شد. در ادامه با ارز دیجیتال همراه باشید.

بیت کوین

اگر تا به حال اسم بیت کوین به گوشتان نخورده، پس اینجا چه‌کار می‌کنید؟ به جرات می‌توان گفت که از زمان قیمت بیست هزار دلاری بیت کوین تا به اینجا، از اصل قضیه تغییر چندانی به وجود نیامده است. این یعنی شانس اینکه دوباره بیت کوین به دوران بیست هزارتایی یا بالاتر از آن برسد، اصلاً بعید نیست. سرمایه‌گذاران با کمی اعتماد و صبر می‌توانند سود خوبی به جیب بزنند.

لایت کوین

یکی دیگر مهره‌های برجسته دنیای ارزهای دیجیتال را می‌توان لایت کوین دانست که در چند مدت اخیر دچار سختی‌های فراوانی شده است. لایت کوین به تازگی توانسته از بحران‌هایی که گریبانش را گرفته با سربلندی بیرون آید و تغییرات مثبت دیگری نیز در راه است تا لایت کوین را به یکی از نام‌های بزرگ در دنیای کریپتو و حتی اقتصاد جهانی بدل کند.

اتریوم

قراردادهای هوشمند اتریوم نکته کلیدی در موفقیت آن است. برخلاف بسیاری از ارزهای دیگر، اتریوم کاربران را قادر می‌سازد تا با استفاده از قراردادهای هوشمند بتوانند، طی رسیدن به شرایط تعیین‌شده، دارایی‌های خود را جابجا نمایند. تلفیق چنین قابلیتی به همراه سوددهی در زمینه‌های مالی می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر را در پیش روی اتریوم قرار دهد.

با توجه به جلب نگاه‌های بسیار توسط این ارز و اعلام «کوین بیس» مبنی بر به رسمیت شناختن آن در معاملات خود، ریپل به یکی از قابل تبادل‌ترین ارزهای حال حاضر دنیا بدل شده است. با باز شدن بازارهای جدید و استفاده آنها از ریپل، به نظر می‌رسد که باید منتظر همه گیرتر شدن این ارز در آینده‌ای نزدیک باشیم.

استلار

استلار از پروتکلی درست به مانند ریپل استفاده می‌کنند و تمرکزش بر روی تراکنش‌های کوچک‌تر یا ریز تراکنش‌هاست. این بدان معناست که استلار برای تبادلات روزانه مالی بسیار مناسب است. استلار می‌تواند به ارز شماره یک در کاربردهای مالی روزمره بدل شود.

در ادامه لیست 10 ارز دیجیتال برتر براساس ارزش بازار را مشاهده می‌کنید:

1 – بیت‌کوین (BTC)

بیت‌کوین را می‌توان اولین ارز رمزنگاری شده عنوان کرد، ارزی که در سال 2009 توسط یک برنامه‌نویس یا یک گروه یا تحت نام نمایشی ساتوشی ناکاماتو ایجاد شد، این ارز در دسامبر 2017 به اوج قیمت و نزدیک 20 هزار دلار رسید ولی بعد از آن کاهش چشم‌گیری داشت و به زیر 10 هزاردلار سقوط کرد، البته پیش‌بینی‌های بسیاری حاکی از این است که قیمت بیت‌کوین در سال 2018 به بیش از 30 هزار دلار رشد می‌کند.

به طور کلی، پروتکل بیت‌کوین طوری است که بیش از 21 میلیون بیت‌کوین نمی‌تواند وجود داشته باشد و در لحظه نوشتن این مطلب، بیش از 16.9 میلیون بیت‌کوین استخراج شده است.

ارزش بازار بیت‌کوین در حال حاضر، در حدود 136 میلیارد دلار است.

2 – اتریوم (ETH)

اتریوم دومین ارز پرطرفدار از نظر ارزش بازار است و معمولا به عنوان رقیب اصلی بیت‌کوین از آن یاد می‌شود. اما برخلاف بیت‌کوین، اتریوم به عنوان یک شبکه برای توسعه و ایجاد اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز به کار می‌رود.

همه اپلیکیشن‌های طراحی شده روی شبکه اتریوم روی پلتفرم توزیع شده همگانی (distributed public platform) قرار می‌گیرد و استخراج‌کنندگان با فرایند استخراج، شبکه اتریوم را زنده و سرپا نگه‌می‌دارند و به ازای آن ارز Ether دریافت می‌کنند.

یکی از موسسان اتریوم، جوزف لوبین (Juseph Lubin) گفته که بیت‌کوین، پایه و اساس تکنولوژی بلاک‌چین بود ولی اتریوم قابلیت این را داراست که “یک ارز قابل برنامه‌نویسی باشد”.

در لحظه نوشتن این مطلب، ارزش بازار اتریوم حدود 45.6 میلیارد دلار است.

3 – ریپل (XRP)

ارز ریپل به سرعت رشد زیادی را تجربه کرد و در انتهای 2017 حتی جای اتریوم را به عنوان دومین ارز بزرگ از لحاظ ارزش بازار از آن خود کرد ولی بعد افت شدیدی داشت و به رتبه سوم رسید.

ریپل به ظاهر رقیب بیت‌کوین است اما برخلاف این موضوع، ریپل با هدف دیگری ایجاد شده است. ریپل در واقع یک شبکه متمرکز است که بانک‌ها از آن برای انتقال پول استفاده می‌کنند.

پولی که در شبکه ریپل منتقل می‌شود، ابتدا به توکن XRP تبدیل شده و انتقال صورت می‌گیرد و سپس در مقصد، مجدد به پول تبدیل می‌شود.

مدیریت ریپل معتقد است ریپل یک راهکار سریعتر و قابل اتکاتر نسبت به سایر ارزهای دیجیتال مانند سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها بیت‌کوین است.

در لحظه نگارش این مطلب، ارزش بازار ریپل حدود 23.2 میلیارد دلار است.

4 – بیت‌کوین‌کش (BCH)

در آگوست 2017 اختلاف نظر بین‌ جامعه بیت‌کوین در خصوص محدودیت‌های فنی این ارز، باعث شد تا شاهد یک Fork باشیم. (فورک به معنای انشعاب است و زمانی اتفاق می‌افتد که یک ارز جدید از ارز دیگر متولد شود)

در نتیجه این فورک، بیت‌کوین‌کش (Bitcoin Cash) متولد شد و این ارز با یک بلاک‌چین جدید و قوانین جدید ایجاد گردید.

دسته‌ای از استخراج‌کنندگان ناامید از شبکه اصلی بیت‌کوین، با امید اینکه این ارز نسبت به بیت‌کوین، رشد و گسترش بیشتری پیدا کند این فورک را ایجاد کردند.

از زمان این فورک، بیت‌کوین‌کش خود را در بین 10 ارز برتر نگه داشته است ولی از لحاظ میزان استفاده، ارزش و محبوبیت هنوز نتوانسته از بیت‌کوین پیشی بگیرد.

در لحظه نگارش این مطلب، ارزش بازار بیت‌کوین‌کش حدود 15.4 میلیارد دلار است.

5 – لایت‌کوین (LTC)

لایت‌کوین نیز مانند بیت‌کوین یک ارز همتا به همتا (Peer-to-Peer) است که معمولا به عنوان برادر کوچکتر بیت‌کوین از آن یاد می‌شود.

اما بزرگترین تفاوت اساسی آن با بیت‌کوین، سرعت بالاتر تراکنش‌های آن و محدودیت عرضه لایت‌کوین 84 میلیون توکن است.

لایت‌کوین در سال 2011 به دنیای ارزهای دیجیتال وارد شد و از آن به عنوان نقره دیجیتال یاد می‌کنند (طلای دیجیتال، بیت‌کوین است). در آن سال‌ها، لایت‌کوین دومین ارز از لحاظ ارزش بازار بود.

در لحظه نگارش این مطلب، ارزش بازار لایت‌کوین حدودا 8 میلیارد دلار است.

6 – EOS

EOS یک پلتفرم بلاک‌چین دیگر با هدف رقابت با اتریوم است.

EOS توسط بنیان‌گذار Bitshares آقای Dan Larimer بنیان‌گذاری شده و در یک ICO به دنیا معرفی شد. این پلتفرم ایجاد شد تا برخلاف محدودیتی که در تعداد تراکنش‌های اتریوم وجود دارد، شبکه سریعتری را ایجاد کند، زیرا این اعتقاد وجود دارد که پردازش تراکنش‌ها اتریوم به اندازه کافی برای پشتیبانی از اینترنت اشیا (Internet of Things) سریع نیست.

شبکه EOS می‌تواند در هر ثانیه تا 50 هزار تراکنش را پشتیبانی کند و از این لحاظ، هم از Visa و هم از اتریوم سرعت بالاتری دارد.

در لحظه نگارش این مطلب، ارزش بازار این ارز 4.8 میلیارد دلار است.

7 – کاردانو (ADA)

کاردانو یک پلتفرم دیگر برای ارسال و دریافت پول است و اینکار را با استفاده از توکن دیجیتال خود با نماد ADA ممکن ساخته است.

مشابه با Ether شبکه کاردانو با هدف اجرای برنامه‌های غیرمتمرکز روی شبکه بلاک‌چین ایجاد شده است.

این ارز توسط یکی از بنیانگذاران اتریوم با نام چارلز هاپکینسون (Charles Hopkinson) در سال 2015 ایجاد شده و گاهی اوقات به عنوان “اتریوم ژاپن” از آن یاد می‌کنند، زیرا 95 درصد از شرکت کنندگان در ICO این ارز، ژاپنی بودند.

کاردانو توسط عده‌ای از دانشمندان بین‌المللی و متخصصان آکادمیک که در حوزه بلاک‌چین تخصص داشتند ایجاد شده است.

در لحظه نگاش این مطلب، ارزش بازار Cardano معادل 4.1 میلیارد دلار است.

8 – استلار (XLM)

این ارز نیز یکی دیگر از ارزهای موفق بازار بود که تنها در سال 2017 بیش از 29000 درصد رشد داشته است.

استلار به عنوان یک شاخه از ریپل در سال 2014 توسط یکی از بنیانگذاران ریپل با نام جد مک‌کالب (Jed McCaleb) و یک وکیل سابق با نام Jouce Kim ایجاد شد و در واقع نتیجه یک اختلاف نظر با ریپل بود.

استلار نیز مانند ریپل یک شبکه برای انجام تراکنش‌های سریع و انتقال کارآمدتر پول بین مرزهاست. تفاوت آن با ریپل، اوپن‌سورس بودن آن است.

در لحظه نگارش این مطلب، ارزش بازار استلار حدود 4 میلیارد دلار است.

9 – NEO

NEO یک پلتفرم و توکن است که قابلیت توسعه قراردادهای هوشمند را روی شبکه خود فراهم کرده است. این ارز دیجیتال نیز با اتریوم شباهت زیادی دارد و هر دو، دارای قوانین و اهداف مشابه هستند.

اما براساس گفته‌های یک سرمایه‌گذار مشهور در حوزه بلاک‌چین (Noam Levenson) پلتفرم NEO روی توسعه یک پروژه برای آینده در حرکت است.

او می‌گوید: “هدف NEO علاوه بر استفاده از تکنولوژی مشابه اتریوم، این است که پلتفرمی برای اقتصاد جدید و هوشمند باشد.”

در لحظه نگارش این مطلب، ارزش بازار NEO حدود 3.7 میلیارد دلار است.

10 – آیوتا (IOTA)

آیوتا یک دفتر توزیع عمومی (public distributed ledger) است که تراکنش‌های شبکه را در ساختار DAG یا directed acyclic graph با نام Tangle نگهداری می‌کند.

Tangle با حذف انرژی موردنیاز برای استخراج (که در ارزهای برپایه بیت‌کوین و بسیاری دیگر از ارزها موردنیاز است) یک شبکه برای انجام تراکنش‌ها بدون نیاز به کارمزد ایجاد می‌کند.

در Tangle با انجام هر تراکنش باید 2 تراکنش دیگر نیز تایید شود و به همین خاطر هیچ استخراج کننده‌ای در شبکه وجود ندارد و در نتیجه، نیاز به پرداخت هیچ کارمزدی نیست.

  • jaweed mlkrh

دستورالعمل اخذ مجوز صرافی‌های ارز دیجیتال بررسی شد

دستورالعمل اخذ مجوز صرافی‌های ارز دیجیتال بررسی شد

لزوم صدور دستورالعمل چگونگی اخذ مجوز صرافی‌ها برای ارز دیجیتال و الزام صرافی‌ها به داشتن کیف پول اختصاصی، در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی بررسی شد.

به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات این مرکز، بر اهمیت ارز دیجیتالبرای حل مشکل نقدینگی و تبادلات ارزی در کشور تأکید کرد و گفت:

باید مقررات گذاری حوزه ارزهای دیجیتال هرچه سریع‌تر توسط نهادها و مراکز تخصصی از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در کشور انجام شود.

وی با اشاره به سند الزامات و ضوابط حوزه ارزهای دیجیتال افزود:

ارزهای دیجیتال می‌توانند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور با توجه به شرایط فعلی مؤثر باشند و بر این اساس مرکز ملی فضای مجازی کشور نسبت به تهیه سیاست‌های کلان حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال اقدام کرده و از دستگاه‌های مربوطه خواسته شده تا نظرات خود را اعلام کنند.

دستورالعمل اخذ مجوز صرافی‌های ارز دیجیتال بررسی شد

در این جلسه، پس از ارائه سیاست‌های بانک مرکزی در رابطه با ارزهای دیجیتال و تشریح این سند توسط معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، پیشنهادهایی درباره چگونگی فراهم شدن امکان نظارت بر ارزهای دیجیتال جهان روا، لزوم صدور دستورالعمل چگونگی اخذ مجوز صرافی‌ها و الزام صرافی‌ها به داشتن کیف پول اختصاصی برای جلوگیری از تحریم‌های احتمالی، لزوم تقویت یکپارچگی در اسناد ارائه شده و مشکلات احتمالی توکن‌های عرضه شده توسط ICO ها به دلیل ممنوع بودن امکان پرداخت با این توکن‌ها در راستای بهبود و تقویت این سند ارائه شد.

بنابراین گزارش، پیش از این نیز سند الزامات و ضوابط حوزه ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی کشور جهت نظرخواهی در سایت بانک منتشر شده است.

در این سند، ارز دیجیتال به سه بخش ارز دیجیتال ملی، ارز دیجیتال منطقه‌ای، ارزهای دیجیتال جهان روا، تقسیم شده‌اند که در بخش ارز دیجیتال ملی و ارز دیجیتال منطقه‌ای، مجوز دهنده و منتشر کننده ارز دیجیتال بانک مرکزی است. اما ارزهای دیجیتال جهان روا، مانند بیت کوین و اتریوم که قابل تبادل در صرافی‌های مجاز بوده، نمی‌توانند به‌عنوان ابزار پرداخت در کشور مورداستفاده قرار گیرند.

همچنین توکن‌ها در این سند در ۵ دسته توکن با پشتوانه ریال، توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گران‌بها، توکن با پشتوانه ارز، توکن با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیرمشهود و توکن بدون پشتوانه تقسیم‌بندی شده‌اند که در این سند در رابطه با توکن با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیرمشهود و توکن بدون پشتوانه تاکید شده است تا مقررات مرتبط با آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ شود. البته باید در نظر داشت که این توکن ها (به‌جز توکن با پشتوانه ریال) نمی‌توانند به‌عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند.

صرافی ارز دیجیتال بایننس

صرافی ارز دیجیتال بایننس، به امید جذب افراد بیشتر برای تست پلتفرم صرافی غیر متمرکز جدید خود، اهدای ۱۰۰ هزار دلار توکن را در نظر گرفته است.

روز جمعه، چانگ پنگ ژائو -مدیرعامل بایننس- با انتشار پستی در توییتر، خبر فوق را اعلام کرد:

برای آزمایش هر چه بهتر صرافی غیرمتمرکز بایننس (Binance_DEX@)، اهدای توکن بایننس کوین (BNB)، به ارزش تقریبی ۱۰۰ هزار دلار (آمریکا)، به عنوان جایزه مسابقه ترید در شبکه آزمایشی ما در نظر گرفته شده است.

به گفته ژائو، این اقدام به راه اندازی سریع تر شبکه اصلی یا نسخه ی زنده صرافی غیر متمرکز بایننس کمک می کند.

طبق اعلام وب سایت رسمی صرافی بایننس، این وجوه از پنجشنبه آینده، به عنوان جایزه مسابقه شبیه سازی ترید در شبکه آزمایشی بایننس، در دسترس قرار خواهند گرفت.

کاربرانی که حداقل یک توکن بایننس کوین (BNB) در حسابشان داشته باشند، شرایط لازم برای شرکت در این مسابقه را دارند. هر حساب کاربری مجاز به ثبت حداکثر ۲۰ آدرس شبکه آزمایشی بلاک چین بایننس (Binance Chain) است و برای هر آدرس، ۲۰۰ توکن مجازی بایننس کوین (BNB) دریافت می کند تا سرمایه اولیه برای شروع مسابقه را در اختیار داشته باشد.

باینس این نکته را متذکر شده است که شبکه آزمایشی صرافی غیر متمرکز آن با نام Binance Chain، روز پنجشنبه ۷ مارس (۱۶ اسفند)، پیش از ساعت ۰۸:۰۰ به وقت ساعت هماهنگ جهانی، (۱۱:۳۰ به وقت تهران)، مجددا تنظیم (reset) خواهد شد و پس از پاک شدن موجودی حساب ها، مسابقه ترید آغاز می شود.

دو مسابقه

صرافی بایننس، مسابقه مذکور را در دو رویداد مختلف برگزار خواهد کرد که جایزه اهدای توکن BNB، برای هر دو رویداد در نظر گرفته شده است.

در ابتدا، «مسابقه توکن برای نوسان قیمتی سالم» برگزار می شود که کاربران در آن برای صدور و فهرست کردن توکن ها در شبکه آزمایشی بایننس، با یکدیگر به رقابت می پردازند.

جایزه 100 هزار دلاری شرکت در مسابقه صرافی غیرمتمرکز بایننس!

طبق تعریف بایننس، «در جریان این مسابقه، رتبه سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها بندی آدرس هایی که توکن دارند، بر اساس مجموع نوسان قیمت هر توکن در طول هر بازه زمانی ۵ دقیقه‌ای، در جفت معاملاتی (token’/BNB’)، انجام می شود.

سه جایزه برای این مسابقه تعیین شده که میزان آن چیزی بین ۱۰۰۰-۳۰۰۰ واحد BNB است.

رویداد دوم، «مسابقه بازگشت قطعی» سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها نام دارد که آدرس ها در آن، بر اساس میزان سود خالصی رتبه بندی می شوند که کاربر از اعمال استراتژی های ترید بر توکن های خاص به دست آورده است. ۲۰ جایزه برای این بخش از مسابقه در نظر گرفته شده که مبلغ آن بین ۵۰-۱۰۰۰ واحد توکن BNB خواهد بود.

بر اساس آمار منتشر شده در کوین مارکت کپ، در زمان نگارش این مطلب، توکن BNB با قیمت تقریبی ۱۱ دلار معامله می شود.

در تاریخ ۲۰ فوریه، بایننس در خبری اعلام کرد که شبکه‌ آزمایشی صرافی غیرمتمرکز جدید آن، در دسترس عموم قرار گرفته، تا کاربران بتوانند برای خود کیف پول درست کنند و با رابط کاربری پلتفرم معاملاتی آن ارتباط برقرار کنند. این صرافی در همان زمان از یک مرورگر مبتنی بر بلاک چین برای شبکه آزمایشی بایننس چین (Binance Chain) رونمایی کرد، که از صرافی غیرمتمرکز بایننس پشتیبانی می کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.